Saturday, 1 March 2008

Chapters 121 to 133


121.  සිතා ශෝකවීම

1201.   සිතුවත් නොකඩවා                   -           මහත් සැපතකි සතුටකි
            නිරත වන කාමය                      -           මිහිර රා බීමටත් වැඩියෙන්.

1202.   ඇලුමැති අය සිතන                   -           දතරත් සිඳේ නම් දුක
            මිහිර දෙන කාමය                     -           කවර අයුරින් බැලුව මිහිරිය.

1203.   පිවිසී සිතන්නට                         -           සමහර විටක නො සිතයි
            කිවිසෙන්ට අවුදින්                    -           නැවැත්වෙන්නේ එයයි හේතුව.

1204.   මගේ සිත නිතරම                      -           නවාතැන වෙයි ඔහුටම
            එලෙසම ඔහු සිතෙහි                 -           මට ත් ඉඩ සැලසුනා වත්දෝ.

1205.   ඔහු සිත මුරකරයි                      -           සිත එහි යාමක් නැත
            මසිතට නිතර එන                     -           මුරකාර ඔහු, ඔහුට නොපෙනෙද ?

1206.   ඔහු සමග පළමුව                      -           එක්වීම සිහිවීමෙන්
            ජීවත් වුනා මිස                          -           නැතොත් ජීවත් වන්නේ කෙලෙස ?

1207.   අමතක කළා නම්                      -           මට කුමක් සිදුවේවි ?
            නො දත් අමතක බව                 -           සිතන මගෙ සිත දවා ගෙන යයි.

1208.   මෙනෙහිවත් අපමණ                -           ඔහු සිත බිඳත් නො කිපේ
            පෙම්වතුගෙ කරුණා                 -           ගුණය එපමණමත් විසාල ?

1209.   වෙනසක් නැතැයි බිණු              -           පෙම්වත ඇල්ම නැතිකම
            වැඩිදුරටත් සිතා                         -           වටින මගෙ පණ කෙන්ද වැනසෙයි.

1210.   අතහැර ගිය මගේ                      -           පෙම්වතු නො දැක නිදි නෑ
            හදේ ඔබ යනු මැන              -           සිහිනයෙන් මට ඔහු දකිත හැක.

122.  සිහින කීම

1211.   පෙම්වතා සැපයුව                     -           දූතිය සමග පැමිණි
            සිහිනයට කෙලෙසක                -           කවර සත්කාරයක් කරමි ?

1212.   මසුන් වැනි පිය නෙතෟ              -           පිළිගෙන යැදුම නිදතොත්
            ඉවසා සිටින බව                       -           කියන්නෙමි මම මපෙම්වතුනට.

1213.   අවදියෙහි සුවසැප                     -           නොමදෙන පෙම්වතාණන්
            සිහිනයෙන් දක්නා                    -           නිසා රැකුණා මගේ පණ නල.

1214.   සිහිනය රස කැවුණ                   -           කම්සැප උදාකර දෙයි
            සොයා දීමෙන් මට                    -           අවදියෙහි සැප නොදෙන ඇත්තා.

1215.   මා පෙම්වතාණන්                     -           සැබවින් දුටුව පරිදී
            සිහිනෙන් දුටු විටත්                   -           රසය කාමය සැපය ගෙන දේ.

1216.   අවදි බවයැයි යන                     -           එකක් කිසිවිට නැත්නම්
            සිහිනෙන් ලබන ලද                  -           පෙම්වතා කිසිලෙසක නොහරිමි.

1217.   අවදියෙහි අවුදින්                      -           කම්සැප නොදෙන නපුරා
            සිහිනයෙහි අවුදින්                    -           ඇයි ? මා තව තව පෙළන්නේ.

1218.   පුබුදින විට සිතට                       -           හමුවන රස වතාණේ
            නිදන විට උරමත                      -           පිවිස අභිරමණය කරත්මැ යි.

1219.   පෙම්වතා සිහිනෙන්                  -           නො දකින්නියක් වෙයි නම්
            අවදියේ සුවරස                         -           නො දෙන්නැයි දොස් පරොස් පවසයි.

1220.   සිහිනෙන් පැමිණියහු                -           දුටුවේ නැද්ද ගම්මු
            සැබවින්ම මේ මා                     -           අතැර දැමුණේ යි කියන්නේ.

123.  සන්ධ්යාගමනය දැක විරහ බස් කීම

1221    එම්බා, සවස ඔබ                  -           වේලා යුදය සරි වේ
            විවාවූ වියොවුන්                       -           පණ නසනුවස් එනු ? ඔබ දැන්.

1222.   සිහි විකල් කරවන                    -           සැන්දෑ සමය ඔබහට
            ආසිරි පතන්නම්                        -           ඔබත් පෙම්වතු තරම් නපුරු ?

1223.   පින්න මතු වන විට                    -           සිසිලෙන් ගත වෙවුලු වන
            සැන්දෑ සමයෙන්දි                     -           නැගෙන දුක තව තවත් වැඩි වේ.

1224.   රසවතා නැති නම්                     -           රසවත් කරන සවසක
            රණ බිමට සතුරන්                     -           පරිදි සටනට ඒවි කාමය.

1225.   දහවලට මා කළ                        -           සේවය කිමැයි නොදනිමි
            මට දුක් දෙන රැයට                   -           කවර වරදක් කළෙම් දෝ මම.

1226.   මගෙ රසවතාණන්                    -           ළඟ සිටින විට නො දනිමි
            සැඳාෑ කල මනහර                  -           විරහ දුක් වේදනා දෙන බව.

1227.   අලුයම මොට්ටු වී                      -           දහවල් කැකුල වීමෙන්
            විකසිත වී සවස                        -           නැගී යයි මේ කාම වේගය.

1228.   ගොපලු බව දඩුවේ                    -           රාවය මරණ අවියයි
            ගිනි දෙන සැඳෑ කල                  -           කැඳවනුයෙ එය දූතයාවී.

1229.   පොළඹවන හදවත්                    -           එනවිට සවස එළ ඹී
            කැළ ඹී ගම් දනෝ                     -           රාග ගින්නෙන් දුකට පත්වෙත්.

1230.   යස ඉසුරු සපයන                     -           සැමියා මෙනෙහි කරමින
            අඳුරු සැන්දෑවේ                        -           මගේ පණ නල පවා මැලවේ.

124.  ශරීර ශොභාව අඩුවීම

1231.   මා දුක් සිඳ දමන                       -           අටියෙන් බැහැර යන ලද
            සැමියා ගැන සිතා                     -           දෙනෙත පැරදුනී සුවඳ කුසුමට.

1232.   මැලවී කඳුලු ලන                       -           අසරණ මගේ දෙ නුවන්
            රසවතා කම් සුව                        -           කියනු වැනිම නො දීමක් ගැන.

1233.   වියෝවග අඩ ගා                       -           දන්වනු වැනිය හැකිළී
            මගුල් දවසේ දී                          -           පිපී සපිරුණු මගේ උර තල.

1234.   රසවතු ගෙ වියොවින්                -           සුසිනිඳු වටොර මැලවුනි
            මහත් බව අඩු වී                        -           දෙ අත මිණි බැඳි වළලු වැටුණා.

1235.   නපුරාගේ නපුරු                        -           ගතිය මේ යැ යි පවසයි
            ලිස්සා ගෙන වැටුණ                  -           වළලු සහ සිරි මැලවි වටොරත්.

1236.   වළලු ලිස්සා යයි                       -           උරතල යුවල හැකිළෙයි
            සෝකය පළ කෙරෙමි               -           නපුරුයැ.යි කියනුවට දුකිනී.

1237.   හැකුළුනු උරය ගැන                  -           නපුරාට සිත මුමුණා
            සිතේ ඔබහට             -           උසස් බව ලැබෙනුයේ කෙලෙස ?

1238.   මරා මිණි වළලු                         -           සුපැළඳි රුවැති කත ගේ
            නළල සුදුමැලි විය                     -           සසඟයෙහි අත් ඈත් කළවිට.

1239.   සසඟය අතර රැඳි                       -           සිසිලෙක් ඇතුල් වීමෙන්
            අහිංසක ඇය ගේ                      -           කුළුණුබර වූ නුවන් මැලවුණි.

1240.   බැබලුණු නළල් තල                  -           මැලවුන ගතිය රඳවා
            කළ කිරියක් බලා                      -           නුවන් සුදුමැලි බවින් කැළඹුණි.

 125. හිතට ඔවා දීම

1241.   විමසා ලා කිසි                        -           නො කියන්නෙහි ? බෙහෙතක්
            සිතේ මේ නැග එන             -           නපුරු රෝගය සුව කරත හැකි.

1242.   ඇලුම් නො කරන විට               -           රසවතා ඔබ වෙතෙහී
            නුවණ කම් නො කර              -           සිතෟ ඔබ දුක් නො වනු මැනවි.

1243.   දයාවක් නො මැතිව                  -           දුක් දෙන්නහුගෙ හමු වේ
            ජීවත්වීම් වස්                             -           සිතා ඇයි? දුක් වන්නේ සොවගින්.

1244.   සිතෟ ඔබ යන විට දී                  -           දෙ නුවනුත් ගෙන යනු මැන
            නැතහොත් මා නසයි                 -           රසවතාණන් දකිනු රිසියෙන්.

1245.   එක් වී පළමු කොට                   -           දැන් එක් නොවන ඇත්තා
            පෙම්වත් නො වේයැයි              -           සිතේ අත්හැර දැමිය හැකි වෙද ?

1246.   අදුනත රසවතා                          -           නො කැමතී නොවේ නම් දැක
            එම්බා සිතේ   ඔබ                 -           ඇයිද? බොරුවට කිපෙනු සේ මේ.

1247.   මට ඉවසිය නො හැක               -           කාමය හිරිය මේ දෙක
            දයාබර හොඳ හිත                 -           මින් එකක් අත් හරිනු මැනවි.

1248.   සතුටින් රස නො දෙන              -           අය ගැන සුසුම් හෙළමින්
            ලුහු බැඳන් පසු පස                   -           යාම අනුවණ කමයි සිතේ

1249.   රසවතා සිත තුළ                        -           වාසය කරන කල්හිදු
            කවරකු කරා ඔබ                       -           සිතේ ලුහු බැඳ තවත් යනව ?

1250.   එක් නූන ඇත්තා                       -           වෙනු වෙන් සිත තැවෙන්නෙත්
            තවමත් ටිකින් ටික                    -           ගතෙහි පැහැපත් ගතිය නැතිවෙයි.

126.  සීමාව ඉක්මවා යාම.

1251.   සීමාව නම් වූ                            -           විළියෙන් වැසී පවතින
            නැණ නමැති දොරපලු               -           කාම පොරොවෙන් හෙලයි සිඳ බිඳ.

1252.   මැදියම් රෑ පවා                          -           සිතට නො මැත නිදහස
            කාමයට නැග එන                     -           දයාවක් කිසිවිටකවත් නැත.

1253.   ඉඟියක් නැතිව එන                   -           කිවිසීමක් පරිද්දෙන්
            සැඟවුවද කාමය                        -           නැඟෙයි, නැගුණා වගෙම මතුවේ.

1254.   සිත නිපන් කාමය                     -           නො සඟවා පැතිරෙද් දී
            සීමා කෙළෙමි යැයි                   -           මම සිතුවෙමි, සිතා තැවුනෙමි.

1255.   හැර ගිය රසවතා                       -           ලුහු නො බැඳීම නැවතත්
            උසස් ගූණයක් බව                    -           පෙළෙන්නෝ කාමයෙන් නො දනිත්.

1256.   හැර ගිය රසවතා                       -           වෙත ගොස් එකතු වීමට
            කැමැති සිතීමෙන්                  -           ලැබූ දුක කොහොමද ? හොඳයි නේ.

1257.   හිත කැමති තාවය                     -           අබියස රසවතා ගේ
            නැගෙන කාමුක කම                 -           නිසා ලැජ්ජාව යැ යි නොදනිමි.

1258.   සුවච වචනය                      -           මායාකාර සොරු ගේ
            උතුම් වතිතත්වය                       -           සිඳින බිඳලන අවියවු යේ.

1259.   සිප වැළඳ නො ගනිමි               -           යනුවෙන් සිතා පිවිසී
            සිත ඇලුණු බව දැක                  -           නැවත මායා දැලෙහි බැඳුණෙමි.

1260.   හිතවතුනට හැකි ?                  -           වෙන්වන්ට එක් වී සිට
            වෙන්වන්ට සිතුමත්                   -           වෙඩරු ගින්නට ළංව තැබුමකි.

127.  ඔහුගේ ඊමට කැමති වීම.

1261.   ගෙවන ලද්දා වූ                         -           දිනයන් ගණන් කරමින්
            ඇතැ,ගිලි ගෙවී යයි                   -           දෙනෙත මැලවුනි අඳුරු පැහැවී.

1262.   දයාබර යෙහෙළිය                    -           අමතක කළොත් අද මා
            මුදු වටොර මැලවී                     -           පැළඳි අබරණ පවා ගිළි හේ.

1263.   එය ලබන දවසෙත්                    -           එඩිතර සිතින් ගිය ඔහු
            පැමිණෙනු බලා මම                  -           තව ජීවත් වීම් යන්තම්.

1264.   හුරු පුරුදු රස පද                      -           විදිමින් වෙන් වුනා වූ
            රසවතා එන මග                       -           බලා පිපුනා මගේ නෙත හිත.

1265.   බලනු මැන සිත් සේ                  -           බැලුමෙන් සුව සැන සී
            මා මුදු උර තලෙහි                     -           පැතිර ගිය සුදු මැලිය හැර යයි.

1266.   සුදු මැලිය පැතිරෙන                  -           පහවන පිණිස හැම දොස්
            සැප සුව රස විදිමි                     -           පැමිණි දවසක රසවතාණන්.

1267.   නෙත සදිසි සැමියා                   -           පැමිණෙයි ? කෙ දිනක හෝ
            දින නො කැමතිවෙමි             -           වැළඳ ගනිමි ? දෙකම කරමිද ?

1268.   සටනින් අපේ රජ                      -           ජය ගනීවා පතමි
            නිවසට පැමිණි සැමි                  -           සමග එක් වී කෑම කන්නෙමි.

1269.   ගෙවන ලද දිනයක්                   -           දින හතක් මෙන් ගතවෙයි
            ඇත ගිය සැමි එන                     -           දිනය සිතමින් සිටින්නියකට.

1270.   ලද හැකි වුවත් කීම                   -           ලැබුණත් වන පලය කිම ?
            සසග රස වින්දත්                      -           කිම ? ඇති පල කැඩුණු සිතකට.

128.  සලකුණින් ඇඟවුම

1271    සැඟවුව නො සැඟවි                  -           පිටවන ඉබේ නෙත.ගින්
            කියන කරුණක් ඇත                 -           ඔබේ දෙ නුවන් ඔබට රහසින්.

1272.   සු සිනිඳු වටොර සහ                  -           සිරිමත් ගතිය පියකරු
            පිරිපුන් පිනැ.ත්තිය                    -           ලැබු වනිතා ගතිය මහඟුයි.

1273.   ඔප වැටුණ මැණිකෙහි              -           දිදුලන නූල පරිදි
            මියුලැසිගෙ ලස්සන                  -           අතර නොපෙනී පෙනුන දුක ඇත.

1274.   විකසිත වන අලුත                     -           කැකුලෙහි ඇති සුවඳ මෙන්
            අහිංසක ඇයගේ                       -           සිනාවෙහි ඇත යමක් දක්නට.

1275.   පත් දුක නිමා ලන                     -           ඔසුවක ලෙසට ගත හැක
            අබරණ පැළඳි ලඳ                     -           ඈත් වීමේ රහස සිතු කල.

1276.   සිඳ බිඳ දමා දුක                        -           සනසා කැමති කම් උඩ
            සසඟ රස දෙන විට                   -           බිඳුන කරුණා ගුණය සිහි වේ.

1277.   වරා නායක ගේ                        -           අත් හැර යාම මෙ පරිදි
            මට පළමු දත්තේ                       -           මගේ අත පැළඳුන වළලු වේ.

1278.   රසවතා ඊයේ                            -           මා හැර ගියත් නො රඳා
            සිරුර සුදුමැලි විය                     -           අහෝ දින හතකට පෙර පටන්.

1279.   වළලු දෙස බැලුවා                     -           මුදු උර තලය බැලුවා
            පාද දෙස බැලුවා                       -           තමයි එහි දී ඇය කළේ.

1280.   රාගික වේදනා                           -           පෙන්වා යැදුම නෙත.ගින්
            වනිතාව සතු වූ                          -           උතුම් වතිතත්වයැ යි කියැවේ.

129.  අභිරමණය පිණිස යුහුසුලු වීම.

1281.   සිතන විටෙකම මත                  -           හා දකින විට සතුටත්
            කාමයෙහි මිස වෙන                 -           සුරායෙහි වත් පිහිටියේ නැත.

1282.   නැගී එන කාමය                       -           තල් ගස උසට වේ නම්
            අමු ඇටයක තරම                     -           නො දැක්විය යුතුය නො සතුටු බව.

1283.   මා ගැන නො සලකා                 -           කැමති ලෙස රස වින්දත්
            සැමියාණන් නො දැක               -           නො සැනසෙන් මැ යි මගේ දෙනුවන්.

1284.   රස එපා කීමට                          -           ගිය මුත් යෙහෙළියේ මා
            පවත් අමතකව                      -           ගියෙමි සහ වාසයට ඔහු හා.

1285.   බැම මත ලතු උලන                   -           පින්සල නුදුටු නෙත මෙන්
            සැමියා දුටු අතර                        -           වුනා අමතක නිගා නින්දා.

1286.   නො දැකින විට හිමී                  -           නො දකිමි කවර නිවරද
            වරද වුව නො දකිමි                   -           දකින කල නිවසෙහි සිටිද්දී.

1287.   කිඳෙන බව දැන දැන                -           දියකට පනින්නකු මෙන්
            විරුදුව තම සිතට                       -           කලකිරෙණු ඇයි ? මුසාවක් නේ

1288.   රහ මෙරෙන් මත් වූ                  -           කෙනෙකුට සුරාවක් මෙනි.
            කළත් අමිහිරි දෑ                        -           පපුව සැප සුව ගෙනෙයි ඔබගේ.

1289.   කුසුම් අබිබවමින්                      -           මුදු බව ගනී කාමය
            එහි මිහිර ඇති සේ                     -           ලබනුයේ ටික දෙනෙකි ලෙව්හි.

1290.   නෙත.ගින් කලකිරී                    -           කැළඹුණි සිතා මනැ.සින්
            රස සසග සැපයට                     -           මට වඩා තොමෝ කැමතියි.

130.  සිත සමග කලකිරීම

1291.   ඔහු සිත ඔහුගෙ ලඟ                  -           පවතින නිසා නියතින්
            සිත කිමද ඔබ ඇයි ?       -           දුකට මගෙ ලඟ නො සිට යන්නේ.

1292.   එක් නොවන ඇත්තා                 -           දුටු විට පවා පිය යැයි
            සිතා එක් වීමට                          -           අනේ යන්නේ කිම ? මා හැර.

1293.   මිතුරන් නැති පරිදි                     -           සරණ දිළිඳු අයහට
            සිත ඔබ කැමති ලෙස           -           යන්නෙ ඇයි ? ඔහුගේම පස්සේ.

1294.   එම්බා සිත සමග                  -           සිතනට හැකිද ? නො හැකිය.
            නිතරම කලකිරුණු                    -           සිතට රස සුව විඳුම උගහට.

1295.   නො ලැබුම ගැන බියයි             -           ලැබුණොත් වියොව බිය දෙයි
            එහෙයින් මේ දෙකම                 -           නො කඩවා දුක් දෙවයි සිතට.

1296.   සැමියා ගෙන් වෙන්ව                -           තනිවම සිටින කල්හි
            සිතුවිලි නැගීමෙන්                    -           සිත මා කන්ට මෙන් සැරසුනි.

1297.   ඔහු අමතක නො කළ                -           හැකි මගේ මෝඩ සිතට
            එක්වුන මා කෙරෙන්                 -           ලැජ්ජාව අමතක වීය දැන්.

1298.   නින්දා අපහාස                          -           නීවැ. යි සිතා ඔහු ගුණ
            සමරයි හිත ඇතිව                     -           කැමති සිත මා පණට පමණක්.

1299.   තම සිත තමාට                       -           පිහිටක් නො වූයේ නම්
            කවරෙක් පිළිසරණ                   -           වෙයි ? විපතක් පැමිණි කල්හි.

1300.   තම සිත තමාට                       -           නෑ දෑ කමක් නැති විට
            නෑ දෑ නොවන්නෝ                  -           කෙලෙස හිතවත් වෙත් ? තමහට.

131.  ව්යාජ කලකිරුම

1301.   ඇතිවන දුක ඔහුට                     -           බිඳකුත් දැකුම් සඳහා
            කලකිරවම් සිතා                        -           වැළඳනොගෙනම් බලමු නෙතඟින්.

1302.   කලකිරුණු රාගික                     -           ලුණු සෑහීම සම වේ
            එය දික්වීම නම්                         -           ටිකක් ලුණු වැඩි වීම් වාගෙයි.

1303.   වැළඳ නො ගැනීමත්                 -           තමා ගැන කලකිරුණිය
            දුකට පත් කෙනකුට                  -           තවත් දුක් දීමට දෙවැනි නැත.

1304.   මුල සිඳ දැමුම මෙනි                  -           මැලවුණු කොසොල් වැල් හී
            මඳක් කලකිරුණකු                   -           නො සැනසීමෙන් වනස ගෙන දේ.

1305.   සැප රස සුව පහස                    -           දෙන සැමියන්ට ලස්සන
            සිත්හි කල කිරුමයි                    -           මල් සදිසි නෙත් ඇත්තියන්ගේ.

1306.   කලකිරුම අඩු වැඩි                   -           වීමත් කාමයෙහි දී
            බෙරි ගෙඩිත් අමු ගෙඩි              -           කෑම මෙන් රස නී රස ඇති වේ.

1307.   සහවාසය කැමති                      -           දික් වේ දෝ නො වේ දෝ
            කලකිරුම ඔස්සේ                     -           සිතට ඉමහත් දුකක් පැමිණේ.

1308.   බිරිය දුක්වන බව                      -           දැනගත් රසවතාණන්
            ඇය නො සනසා නම්                -           කිමද ? සිත දුක්වීමේ ඇති පල.

1309.   සිහිල් සෙවනෙහි දිය                -           සිසිලක් ගෙනෙන පරිදී
            පෙම්වතුන් කෙරෙහි               -           මිහිරි බොරු කලකිරීමත්.

1310.   පෙන් වූ නො කැමැත්ත             -           සැප දී නොසනසන්නා
            සමඟ එක්වීමට                         -           සිත පමණ කැමති වේ මැ යි.

132.  ව්යාජ කලකිරුමෙහි සියුම් බව.

1311.   පොදුවේ සතුටු වෙත්                 -           සැමි දුටු සැම දිගැසක්
            නිසා ඔබ පපුව                      -           වැළඳ නො ගනිමි ඔබයි, පොදුවා

1312.   සිත ඇදගනු පිණිස                    -           කිවිසීමි වඩනට
            වන් කලකිරීමෙන්                     -           මුදනුවස් ගෙන කතාවට.

1313.   මල්දම පැළඳුවත්                      -           කිපේ ගැන සරොසව
            පෙම් කළ එකියකට                  -           පෙනෙන්නට පැළඳුවා කියමින්.

1314.   කවුරුනටත් වඩා                       -           පෙම් කරමි යි කියන කල
            තව තව කල කිරුණි                  -           කවුරු කවුරුන්ට ? කියාලා.

1315.   මේ අත් බැව්හි දී                       -           වෙන් නො වෙමි යී කියන විට
            නෙත කඳුලින් පිරුණි                -           සිතා එන අත් බැවෙහි කොහොමද ?

1316.   සිතුවෙමි කියන විට                   -           අමතක කළා දැ යි මා
            කල කිරෙයි නොවැළඳ              -           නිපන් සැප සුව නො මග හරවා.

1317.   කොහේ කවුරුන් දැ යි               -           සිහිකරවනු ලබන්නේ
            කිවිසුම් නිසා යලි                      -           වඩයි මේ හඩයි වැළපෙයි.

1318.   ඔබ යෙහෙළියන්ගේ                 -           සිතුම් මට සඟවන්ට ?
            යට කළේ කිවිසුම්                     -           කියා තව තවත් හැඩුවා.

1319.   තමා සනසන විට                      -           වුව මියුලැසිය කිපුනේ
            ඔබ අනිකුත් ලඳුන්                    -           මෙසේ සනසනු ඇත කියාලා.

1320.   නොයෙකුත් යෙහෙළියන්         -           මට සම වෙතැ.යි සිතමින්
            මා දෙස බලනවා                       -           නො වෙද කියමින් කෝප වෙනවා.

133.  ව්යාජ කල කිරීමෙන් පසු ඇතිවන ප්රීතිය.

1321.   ඔහුගෙ අත වරදක්                     -           නැතිවත් බොරු වැරදි ගෙන
            පසුවනු ඇයි ? බිරිය                  -           ඔහුගෙ රස සුව ලබනු සඳහා.

1322.   නො කැමති බවෙහි දී                -           දිසිවන තරහ සුළු දොස
            රස පහස නුදුනත්                      -           පසුව වැඩි වැඩි රසය ගෙන දේ.

1323.   සිත ඇත්තවුන් හට                    -           ගොඩ දිය එක් වීම වැනි
            බොරු නො කැමැත්ත සම         -           ඇද්ද වෙන දෙව් ලොවක් කොතැනක.

1324.   වැළඳ ගැන්මෙන් පසු                -           බොරු කලකිරුම් පෙන්වා
            වෙන් වීම මා සිත                      -           කඩන අවියක් වැන්න සැඟවුනු.

1325.   වරදක් නැතත් තම                     -           මියුලැසගෙ මුදු උරයෙන්
            වෙන්වීම  සැපවත්                    -           නැවත එක් විය හැකි නිසාවේ.

1326.   කෑමෙන් පසු කෑම                    -           දිරවීම සතුටක් බඳු
            සසඟයෙහි බොරුවට                -           කලකිරීමත් සතුට ගෙන දේ.

1327.   කලකිරිමෙහි දී                          -           පැරදුන හිත කැමැත්තා
            දිනුව අය නම් වෙති                   -           දිසේ කම් රස විඳින කල්හි.

1328.   නළල දහඩිය ලා                       -           ගෙන දුන් රසය නැවතත්
            කලකිරීමෙන් පසු                      -           කෙසේ කව දා ලබන්නෙම් දෝ.

1329.   කලකිරේවා                     -           තව තව රස විඳිත හැකි
            දික් වේවා යි රෑ                          -           යදිමි යැද යැද රස විඳින්නෙමි.

1330.   කාමුක රසය දෙන                    -           බොරු කලකිරුම සැපදෙයි
            එයට වැඩි සැපතකි                   -           දෙදෙන හිතැතිව කරන රමණය.

No comments:

Post a Comment