Saturday, 1 March 2008

Chapters 109 to 120


කාම කාණ්ඩය

රහස් විවාහය

109.  රූපය දැක මත්වීම


1081    මල.වියද? සෙබඩ ?                -           අබරණ පැළඳි තරුණි ?
            මා සිත සැක කරයි                    -           කිමෙක, කිමෙකැ යි නො හැඳිනිමෙන්.

1082    හිත කැමති රූමති                      -           පෙරළා හෙලන බැල්මත්
            බලසෙන් ගෙන යුදට                -           මල.වි පැමිණිය විලස දැක් වේ.

1083    දිගු නෙතැ.ති තරුණිය               -           මා ළය පෙළුම් දුන්නා
            පෙර නො දැන විසුමුත්              -           දතිමි මම දැන් යමා කවුරුද?

1084    දුටුවන් වසඟ වන                      -           පැහැපත නිසා තරුණිය
            පෙළන නෙත ඇයටම               -           උරුම වූව කී සොබා දහමින්.

1085    සැම තැන බලන නෙත              -           බියගුලු මුවන්ගේ නෙත
            කරදර යම ගෙ නෙත                -           ඇත්තෙ ඇයට යි මෙතුන් විදි නෙත.

1086    නෙත දෙ බැම නො නැමී          -           උදු ගුණයකින් වී නම්
            වෙව්ලන දුක නො දේ               -           මගේ සිත සොම්නසින් ඉපිලේ.

1087    තරුණියගෙ නො වැටුන            -           දෙ පියයුරු ආවරණය
            මත අඩු කරන්නෙත්                  -           මදැ.තු නෙත් වැස්ම බඳු වේ මැයි.

1088    සටන් බිම සතුරන්                     -           වනසන බලය තිබුණත්
            රුමතියගෙ නළල                      -           මගේ එඩි බිඳ කළා දුර්වල.

1089    විළි බිය දෙක උපන්                  -           මුව බැල්ම ඇති තරුණිය
            මිණි මුතු රන් බරණ                  -           කුමට පළදින්නෙහිද නො දනිමි.

1090    රහමෙර බිව් අයට                     -           පමණක් ලැබේ සොම්නස
            එලෙස නො කාමය               -           දුටුව අයටත් ලැබේ සොම්නස.

110.  සලකුණින් දැනීම

1091    එකක් ලෙඩ දෙන සඳ                -           අනිකක් කෙරෙයි ලෙඩ සුව
            මෙ බඳු මා හැඟි වූ                    -           බැලුම් යුවලකි තරුණියන් හට.

1092    නෙත.ගින් සොර සිතින්             -           ලන මඳ බැල්ම ලූයේ
            නැඟී එන කාමය                       -           විසාලත්වය නිසා වියයුතු.

1093    මා දිහා බැලුවා                          -           බලා හිස හැරවූවා
            එය තමයි ආදර                         -           පැලය වැඩුමට ජලය වූයේ.

1094    දෙස බලන විට                     -           විළියෙන් බලයි බිම
            දෙස නො බලන විට              -           බලා නෙත.ගින් පායි මදහස.

1095    කෙළින් නො බලන ඇස           -           හැකුලුව නුවන් අගකින්
            රහසින් මෙන් බලා                   -           උදක් සිනැහේ උපන් ලැදියෙන්.

1096    අසල් වැසියන් ලෙස                 -           කතනය කළත් නො සිතා
            හිත කැමති අයගේ                    -           වචන හඳුනත හැකිය හනිකට.

1097    නපුරු ලෙස කතනය                 -           නො කැමති බැලුම් මේවා
            නො කැමති බව හුවා                -           දකින හිත ඇත්තන්ගෙ ලකුණු යි.

1098    මා බලන කල්හි                        -           පේමෙන් පායි මදහස
            සිරිබර තරුණියගෙ                   -           ඔපය ඉන් තව තවත් වැඩුනා.

1099    අසල් වැසියන් ලෙස                 -           අඟවා පොදුව නෙත් ලන
            ගතිය පෙම්වතුනට                    -           සොබා දහමෙන් ලබා දී ඇත.

1100    නෙතට නෙත එකඟව               -           නෙත් සැර යවා බැලු නම්
            කට වචනයෙන් එන                  -           කිසිදු කිසිවිට පලක් නොම වේ.

111.  අභිරමණයෙහි ප්රීතිය

1101    රූ සඳ ගඳ රස                         -           පහස යන පස් කම් රස
            වනිතාවන් වෙතය                     -           පහම එක තැන වෙන කොතැන ඇත.

1102    සුව ගෙන දෙන ඔසුව                -           රෝ දුක්වලට අනිකකි
            රූමතිගෙන් පැමිණි                    -           ලෙඩට ඔසුවත් ඇයම වේ මැයි.

1103    සිනිදු මුදු සියුමැලි                      -           පෙම්වතිගෙ උර මැදුරෙහි
            නින්දට වැඩි සැප ?                 -           කමල් නෙතැතිහු ලොවෙහි සැපයත්.

1104    ළං වුව සිසිල් වන                      -           දවන වෙන් වූ කෙණෙහි
            රූමතියට මෙ බඳු                      -           ගිනි විසේසය කොයින් ලැබුණි ?

1105    කැමති විට පස්කම්                    -           රස වින්දනය ගෙන දෙයි
            රමණය පිණිස මය                    -           වැටුන කෙස් කළඹ ඇගෙ උරහිස.

1106    ඔවුනොවුන් ගෑවෙන                 -           සහවාසයක් පාසා
            ඇගෙ තරුණ උරතල                 -           අමායෙන් සැදුනකැ යි හැඟුනා.

1107    රූමතියත් සමග                         -           රමණය කරන හැම විට
            තම ගෙයි සිට තමා                    -           බෙදාගෙන කෑමක් සමානයි.

1108    තෙරපෙන වෙලු කැවෙන          -           වාතයෙන් වෙන් නො කෙරෙන
            රමණය මිහිර දෙයි                    -           දයාබර පෙම්වතුන් යුවලට.

1109    නො කැමති බව වගේ               -           එය නැති කරන පිළිවෙත
            රමණයත් මේවා                       -           කාමයෙන් ලත් යස ඉසුරු වෙයි.

1110    දැන ගැනුම පාසා                      -           නො දැනුම් දකින කාමය
            තරුණිය වෙත රඳයි                  -           ඔවුනොවුන් එකතුවක් පාසා.

112.  රස වැණුම්

1111.   ,අනිච්චය, කුසුමේ                     -           ඔබ බෝ කල් දිනේවා
            එහෙත් මා පේමී                        -           ඔබට වැඩි මුදු ගුණින් ඉහළයි.

1112.   මැය නෙත් කුසුම් සම                -           ඇමදෙන දකිති කුසුම්
            දුටු මගේ සිහි                         -           නැතිව කැළඹෙයි අනේ මසිතේ.

1113.   වේලයවන් නෙතත්                   -           දළු පැහැති සුවඳැති කය
            සිනිඳු උරහිස සහ                      -           මුතු දසන් ඇයට ඇත්තේ.

1114.   සැරසි කත නයනට                   -           අසමැයි සිතන නිලුපුල්
            දක්නට හැකි වී නම්                   -           නැමී බිම බලනවා විළියෙන්.

1115.   නටුව නො සිඳින ලද                 -           ,අනිසය, මල් පැළඳි නම්
            ඇගෙ සිහිනිඟ බරව                  -           මඟුල් බෙරහඩ පවා නො නැගේ.

1116.   පැහැපත් සොමි සඳත්                -           පියකරු මැයගෙ මුහුණත්
            හඳුනා ගත නොහී                     -           තාරකා උන් තැනින් සෙලවුණි.

1117.   අඩු වැඩිව බබළන                     -           සොමි සඳෙහි මෙන් ලපයක්
            ඇද්ද ? සැක උපදින                  -           නො මැත රූමතියගේ මුහුණෙහි.

1118.   රසවතියගෙ මුහුණ                   -           මෙන් එළිය දිය හැකි නම්
            එම්බා සරා සඳ                -           ඔබහටත් මම පේම කරමී.

1119.   නිලුපුල් පෙති නෙතැති              -           රූමතියගේ වුවනට
            සරා සඳ සම නම්                      -           මට වගේ අන්සැමට නො පෙනෙන්.

1120.   ,අනිච්චය, මල් සහ                    -           හස පියාපත් මේවා
            රූමති පාවලට                           -           ,නෙරෙන්චිය, පල මෙන්ම රළුවේ.

113.  ප්රේමය ප්රකාශ කිරීම

1121.   පිය වදන් තෙපලන                   -           රූමත් දසන් අතරින්
            උනන දිය කිරි පැණි                  -           මුසු කළා මෙන් මිහිරි රස වේ.

1122.   සිරුර පණ නල දෙක                 -           අතරෙහි බැඳුම කෙලෙස ?
            රූමතිය සහ මා                         -           අතර බැඳුමත් සමානයි.

1123.   විසින් පෙම් කරන                 -           මියුලැසට තැන නොම දෙන
            බබා ඔබ නෙතින්             -           යන්න යන තැනක මෙහි ඉඩ නැත.

1124.   එක්වීමත් ඇගේ                        -           ජීවත් වීම සම වෙයි
            මරණයට සම වේ                     -           හිතැති මියුලැස කෙරෙන් වියොවත්.

1125.   අමතක වුව සිතමි                      -           අමතකය මම නො දනිමි
            මියුලැස ගුණ විනා                    -           වෙනින් අනිකක් තවත් නො සිතමි.

1126.   නෙත තුළ වෙසේවී                   -           ඇසිපිය පවා නො හෙළමි
            හෙළුවොත් පෙළේවී                 -           තරම්මත් සියුමැලියි ඇය.

1127.   ළය දිනූ පෙම්වතා                     -           සැඟවෙයි මගේ නෙත් තුළ
            නෙත.ඳුන් නො ගෑවෙමි            -           ඔහුට අපහසු වෙතැයි බිය වී.

1128.   පෙම්වතා සිත්හි                         -           වාසය කරයි දිව රෑ
            එහෙයින් උණු අහර                  -           ඔහු දැවේය යි බියෙන් නො ගතිමි.

1129.   සැඟවෙන බව දනිමි                  -           ඇසිපිය යුගල වැදුනොත්
            එහෙයින් ආදරය                       -           නැතැයි ගම්වාසීහු පවසත්.

1130.   හැර දමා ගියහ යි                      -           කීවත් ගමේ සමහරු
            හැම විටම සතුටුව                     -           බැතින් වාසය කරයි සිතෙහී.

114.  ලජ්ජාව අත් හැරීම

1131.   කම් රස හිත කැමති                   -           එහෙත් එය නො ලැබුණ විට
            බොරු අසකු මිස වෙන             -           කිසිම පිහිටක් ලැබෙනු නොම ඇත.

1132.   නො ඉවසන කය සහ                -           පණ රැගෙන බොරු අසු නැග
            විළි බිය සිඳ දමා                        -           කරයි සක්මන් කාම වේගෙන්.

1133.   එදා රැඳි විළියත්                        -           වීරත්වයත් අද නැත.
            කාමුක තරුණයන්                    -           නැගුන බොරු අසුය අද ඇත්තේ.

1134.   විළිය වීරත්වය                          -           නම් වූ රුවල් ඔරු කඳ
            කාම සැඩ පහරින්                     -           ගසා ගෙන යේ නොදැනුවත්ව .

1135.   මාල වැනි සිඟිති                        -           වළලු ඇත්තිය දුනි මට
            රැයෙහිත් පෙළන මේ                -           සෝක ගිනි සමග මේ බොරු අසු.

1136.   තරුණිය නිසා මා                      -           නෙත්වලට නැත නින්දක්
            මැදියම වුව සිතමි                     -           කරන්නට වාහනය බොරු අසු.

1137.   සයුර සා කාමය                        -           පෙළුවත් දිවා රෑ ළය
            බොරු අසු නො නැගීම             -           තරම ගුණයක් ඇයට වෙන නැති.

1138.   මට ඉවසිය නො හෙයි              -           ආදරයට ඉඩක් නැත
            උපන් සිත කාමය                      -           රහස් හෙළිකර වීදියෙහි යෙයි.

1139.   හැම දෙන නො දන්නා              -           කාමුක ගතිය මාගේ
            වීදියෙන් වීදිය                           -           පළවුනා මම පවා නො දනිමි.

1140.   මා ලත් දුක ඔවුන්                      -           නොවටහා ගත් බැවිනුයි
            මා දෙස බල බලා                      -           සිනාසෙති බව නො දන්නෝ.

115.  කට කතා

1141.   වාසනා මහිමය                         -           නිසා වැඩි දෙන නො දනිති
            කසු කුසු නිසාමයි                     -           දිවිය අපගේ මෙතෙක් රැකුණේ.

1142.   මේ ගම්මු කිසිවිට                      -           නිලුපුල් නෙතැති ඇය ගේ
            අගය නො දන්නෙන්             -           කියති කසු කුසු ගගා සැම විට.

1143.   ගම්මු දැන ගත්                       -           කසු කුසුව ඇති වීමත්
            නො ලත් දැය ලැබුමට               -           මහෙකි එනිසා එයත් යහපති.

1144.   කසු කුසු නිසාම                     -           කාම වේගය වැඩුනේ
            එය නොමැති කල්හි                  -           ගති නැති වී කෙමෙන් අඩුවෙයි.

1145.   මතක් වන මොහොතක්             -           පාසා සුරාවක් මෙන්
            කාමයත් මිහිරිය                        -           නැගී පිටවන වරක් පාසා.

1146.   දුටිමි මම දවසක්                       -           සඳ රාහු ගැනුමක් මෙන්
            එහෙත් මේ ගම්මු                      -           කියති කසු කුසු එයයි පුදුමේ.

1147.   පොහොර කට කතා                  -           මව ඔවා බස ජලය යි
            සුවසේ වැඩෙන මේ                  -           කාම වේගය නමැති පැලයට.

1148.   කසු කුසු කියා ලා                      -           කාමය නිවන්නට යනු
            ගිතෙලින් ගින්දරක්                    -           නිවීමට තැත් කිරීමක් මෙනි.

1149.   කට කතා පැතිරෙන                  -           කල බය නැතැයි කියමින්
            ලැජ්ජාව ගෙන දී                       -           නොයෙන් අත්හැර ගමින් බැහැරව.

1150.   මා නිතරම කැමති                     -           කට කතා දෙති මේ ගම
            එබැවින් මේ දනෝ                   -           මෙ මා පාවා දෙවති ඔහු හට.

ප්රසිද්ධ විවාහය

116.  දැරිය නොහැකි වියෝව.

1151.   නො යා නම් පමණක්                -           පැවසුම යුතුකමකි මට
            ජීවත් වන අයට                         -           වහා පැමිණෙන බවක් කිය යුතු.

1152.   වියොවගට බිය පත්                  -           සසගය, දුකය, කටුකය
            පැමිණෙනු දැකීමත්                   -           සැපකි, සතුටකි, පෙම්වතාණන්.

1153.   නැණවතුනට පවා                     -           ඉටු කළ නො හැක යුතුකම්
            සමහර විට ඉවත                       -           හිතට විරුදුව යන්ට සිදු වේ.

1154.   බියකුදු නො වන්නැ යි              -           හිත සුව සැපය ගෙන දී
            කියා ගිය ඇත්තා                       -           කළොත් විස්වාසයක් වැරදි ?

1155.   වැළකිය හැකි වියොව               -           හැකි හැම තැන්හි වළකනු
            සැමියා හැර ගියොත්                 -           නැවත එක් වීම අපහසු වේ.

1156.   වියෝ දුක ගෙන දෙන               -           රළු පරුස වූවකු නම්
            නැවත හිත සුව සැප                  -           පැමිණ දේ යැ යි සිතුම උගහට.

1157.   අතින් ගැලවී හෙන                    -           බංගලි වළලු මිණි බැඳි
            පෙම්වතා වෙන් වන                  -           මග ලකුණු දැන්නුවා විය හැක.

1158.   සැප සුව නැති ගමේ                  -           නො කැමති වගේ විසුමත්
            සැමියාගේ වියොව                    -           හිතට අපමණ දුකක් ගෙන දේ.

1159.   දැවෙනු මිස සිරුරේ                   -           ගෑ වුන තන්හි ගින්දර
            නොදැවේ හැරිය තැන               -           රාග ගිනි මෙන් විස නපුරු නැත.

1160.   ඉවසීමෙන් වියොව                   -           කාමුක රෝග වළකා
            හුදකලාව හිඳ                        -           දිවි ගෙවන්නෝ බොහෝ වෙත් මැයි.

117.  දුකින් මැලවීම

1161.   සැඟවුම ලබන ලද                    -           හිත කැමති කාමුක කම
            ඉසින විට පොකුණේ                -           උනන දිය මෙන් වැඩි දියුණු වේ.

1162.   නැගුන මේ රෝගය                   -           සැඟවීමත් නො හැකි වේ
            ලැජ්ජාව ගෙන දෙයි                  -           දුන්නහුට කීමට ත් නො හැකිය.

1163.   නො ඉවසන කය තුළ                -           පණ නමැති කඳ දෙපසෙහි
            කාමය සහ එළිය                       -           දෙකම එල්ලී වේදනා දෙයි.

1164.   පිරුණත් කම් සයුර                    -           තරණය කරනු සඳහා
            තිරසර ගුණ රැඳුණු                    -           ඔරුව තවමත් පැමිණියේ නැත.

1165.   මිතුරුකම ඇති විට                    -           දුක්ම ගෙන දෙන මිතුරා
            කුමක් නො කරාවි ?               -           සතුරුකම එලෙසින් කරන විට.

1166.   වළඳන කම් සැපය                    -           පරතෙර නැති සයුර මෙනි
            එය නො ලද තන්හි                   -           පැමිණි දුක සයුරට විසාලයි.

1167.   කම් සයුරැ පීනා                         -           කවදත් වෙරළ නො දකිමි
            මැදියම් රැය පවා                       -           මම පමණක් නිදි නොලද්දෙමි.

1168.   ලෙව් වැසි හැම දනට                 -           සතුට සැප දී නිඳැවෙයි
            නිස කනට හිත සුව                   -           පිණිස මා පමණක් අවදිව.

1169.   නපුරන් ගේ නපුරු                    -           කමකට වඩා නපුරුයි
            මෙලෙස නිදි නැතිවම               -           දුකින් ගත කරන මේ දිග රැය.

1170.   හිතට මෙන් නෙතටත්               -           යන්නට හැකි වූනා නම්
            මැදියම්හි මා නෙත්                   -           කඳුලු ගංඟාවේ නො පීනයි.

118.  නුවන් මැලවීම

1171.   කාමුක වේදනා                         -           මට ඇති කළේ දෙ නයන
            දෙ නයනෟ කිම? ඉතින්             -           හඩා වැලපෙනු ඔහු බලනු මැන.

1172.   විමසීමක් නැතිව                       -           බැලුවේ ඇයි ? දෙනෙතේ
            රැවටීමෙන් දෙවනු                    -           බලා දැන් දුක් වන්නෙ කුමට ?

1173.   ඉවසා ගත නො හැකි                -           රෝ බියක් මට දුන් නෙත
            නෙතගින් එන කඳුලු                 -           නැතිව වියලුනි අඩනු නො හැකිව.

1175.   සයුරට වැඩි තරම්                      -           කාම රෝගය දුන් නෙතෟ
            මැදියම් රෑ පවා                          -           නින්ද නොමැතිව දුකට පත්වෙයි.

1176.   මිහිරිම                 -           මට මේ රෝග දුන් නෙත
            දුකට පත් වීමත්                         -           මගේ හිත සුව පිණිස පවතී.

1177.   පෙමා දුටු දෙ නයන                  -           කැමතිව උණුව යාමෙන්
            හඩ හඩා ඉකිබිඳ                       -           නැගෙන කඳාුලැලි වියලීයේවා

1178.   නොදුටුව නො සැන සේ            -           මනෙත ඔහු සොයමින් යයි
            නො රිසි නුසුදුසු දේ                  -           කැමති වන්නෝ ඇද්ද ලෙව්හී.

1179.   නො නම් නො නිදයි              -           ආවත් නොමැත නින්දක්
            දෙක්හිම මේ දෙනෙත               -           දුකට පත් වී තැවෙයි නිරතුරු.

1180.   මා වැනි ගහන බෙර                  -           දෙනුවන් ඇත්තවුන්ගේ
            රහස දැන ගැනුමට                    -           පහසුවෙන් ගැමි දනට නිතැතින්.

119.  දුර්වර්ණවීම

1181.   පෙම්වතුගෙ වියොවට               -           එකඟ වූ මා සිරුරෙහි
            දුර්වර්ණය නගී                          -           මෙ තතු පවසන්නෙ කාට ?

1182.   හේ සුදුමැලි බවත්                     -           කාමුක වේදනාවත්
            අත මාරුවට දී                           -           තුරුණු බව සහ විළිය ගෙන යේ.

1183.   ගත සුදුමැලි පැය                       -           සැම තැන පැතිර යනුයේ
            ඔහුගෙන් ලත් නිසයි                 -           මහත් සාඩම්බර විලාසෙන්.

1184.   හැම විට ඔහු ගුණ                 -           පවසමි සිතමි එනමුදු
            සිරුරෙහි මට හොරා                 -           ලැබුණ සුදුමැලි පෑය පැතිරේ.

1185.   ඔන්නෟ බලනුව, මා                   -           පෙම්වතා යන කෙණෙහි
            මෙන්න බලනුව, මේ            -           ගතෙහි සුදුමැලිය පැතිරෙනවා.

1186.   එළියෙ අවසානය                      -           පැතුරුණු අඳුර වාගේ
            කෙළවර සසඟයෙහි                 -           බලයි සුදු මැලි ගතිය සිරුරේ.

1187.   ගිහි සුවය වින්දෙමි                    -           පසෙකට වන්න හැරුනෙමි
            එකෙණෙහි ගත පුරා                 -           පැතිර යයි දුර්වර්ණ වත් වී.

1188.   මැය දුර්වර්ණයැයි                     -           කියවෙනු විනා කිසි විට
            ඔහු හැර ගියේ යැ යි                  -           කවර ලෙසකින්වත් නො කියැවෙති.

1189.   පෙම්වතු ගෙ සිරුරත්                 -           සුදු මැලි පැහැය වේ නම්
            මා සිරුරත් එසේ                       -           හැම විටම දුර්වර්ණ වේවා.

1190.   සැප නුදු නැ යි නිගා                  -           මා පෙම්වතුට නො වූවත්
            මා සුදු මැලි වී යැ යි                   -           ලබන ලද නම් පවා කදිම යි.

120.  තනිවීමේ දුක

1191.   ඇති සැටියේ ඔවුන්                   -           උනුනට පෙම් වැඩී නම්
            කම් සැප රස විඳුම                    -           ඉඳුණ ඇට නැති පල කෑමමෙනි.

1192.   රසවතා වතියට                         -           රස පහස ගෙන දීමත්
            අහස වැසි දීමට                         -           දෙ වැනි නැත ලොව ජීවතුන්හට.

1193.   පෙමවතාගේ පෙම්                    -           රසයක් ලබන්නියකට
            ලෙව්හි ජීවත් වී                         -           ලබන සොම්නස් සුව අනන්තයි.

1194.   මා හිතැඟි පෙම්වත                   -           මට නො මැති නම් ප්රේමය
            නිතැතින් මම ඔහුට                   -           මගේ පේමය තවත් නුපුදමි.

1195.   මා කැමති වූ වත්                       -           පෙම් රස පහස නො දෙන
            හෙතෙම මට කුමකටද?                        -           මම ත් මගේ පෙම් පුදට නොගතිමි.

1196.   දෙ පසෙහි කාමය                  -           මිහිරි කද සමාන යි
            එක පසෙක වී නම්                    -           දුකයි අමිහිරිතාව ගෙනදෙයි.

1197.   එකකු ළඟ පමණක්                   -           හැසිරෙන කාමයාණනි,
            මට ඇති චකිතයත්                    -           දුකත් නො පෙනෙන්නෙ කිම ඔබ හට.

1198.   පෙම් වතුනගෙ තෙපුල්              -           නො ලබන ජීවතුන් සේ
            පමණ සැහැසියන්                  -           ජනතිවූ යේ නොමැත ලෙව්හි.

1199.   සිය පෙම්වතාණන්                    -           රස පහස ගෙන නු දුනත්
            ඔහු ගැන කතාකර                     -           කියන වචනත් කණට මිහිරිය.

1200.   මට වැළඳි රෝගය                     -           කියන්නට යන සිතේෟ
            එක් නො වන ඔහු හට               -           කියා මේ කම් සයුර පුරවන්.


No comments:

Post a Comment