Saturday, 1 March 2008

Chapters 071 to 080


71.  සලකූණෙන් දැන ගැනීම

701.     වදනක් පිට නො කර                 -           සලකූණු බැලු පමණින්
            පිටත මෙන් ඇතූළත                  -           හැඳින ගන්නා ලොවට අබරණ.

702.     සිතූව දැය සැක හැර                  -           දැන හැඳින ගත හැකි වූ
            වියතූන් නැණවතූන්                  -           සමව දෙවියන් සදා සලකන්.

703.     වත නමැති කැඩපත                  -           දුටු පමණකින් සිත්හි
            ඇති අයුරු දත හැකි                   -           අයට තනතූරක් දී ගනු මැන.

704.     අදහස් දකින්නෝ                      -           සලකූණු අනුව වත ගත
            සිරුරෙන් සමානයි                    -           එහෙත් දැනුමෙන් අසමාන වෙත්.

705.     සලකූණින් අදහස්                     -           ගන්නට නො දත් දෙනු වන්
            මුහුණෙහි තිබෙනු මිස               -           කූමන පලයක් දුනිද ? කෙනෙකූට.

706.     ලඟ හෙබෙන දැය මේ               -           පෙන්වන පලිඟූවක් සේ
            සිතෙහි ඇති දැඩි වන                 -           ගූණය පෙන්වයි මුහුණ හැමවිට.

707.     සතූට හෝ අසතූට                     -           මේයැ යි හැඳින්වීමට
            මුහුණටම මිස වෙන                  -           කවර අඟෙකට දැනුම ඇද්දෝ.

708.     සිතූ දෙය මුහුණින්                     -           ගත හැකි ඇමතියන් ලද
            රජු උන් ඉදිරියේ                       -           මුහුණදීම පමණවනු ඇත.

709.     සතූරු සුමිතූරු බව                     -           දෙනුවන කියයි නිතරම
            දෙනුවනින් අදහස්                     -           ගැනුම දතූවන් ලදොත් පමණක්.

710.     තමන් නැණවත් යැ යි               -           කියා ගන්නා මැතිවරු
            අනුන් මනිනා මිමි                     -           ලෙසට ගන්නේ තමා නෙතූ යුග.

72.  සභාව දැන ගැනීම

711.     සු පිරිසිදු පැහැදිලි                      -           වදන් මාලාවෙන් හෙබි
            සබා තතූ දතූවන්                       -           හොඳින් විමසා කතා කළයුතූ.

712.     කතා කරනා විට                                   -           එන වැරදි විමසා දැන
            නිවැරදිව කිවයුතූ                      -           බස් වහර දත් උගත් පඩුවන්.

713.     නො දැන සබයෙහි තතූ             -           කතනය කරන්නන්හට
            හැකියාව සමගින්                      -           උපන් බලයත් නැතිව යාවි.

714.     අබිමුව නැණැතියන්                  -           හැසිරිය යුතූය නුවණින්
            විමතියන් හමුවෙහි                    -           තැනට ගැලපෙන අයුරු හැසිරෙන්.

715.     නුවණැතියන් අතර                    -           පළමුව කතා නො කරන
            ගතියම උසස් වේ                      -           සැම හොඳකම් වලට වැඩියෙන්.

716.     දැන උගත් නැණවත්                 -           උසස් උතූමන් හමුවේ
            වැරදි ඇති වීම ත්                       -           තත්වයෙන් පහතට වැටීමකි.

717.     නිවැරදි දැනුම් ඇති                    -           බලවත් උගත් උතූමන්
            අතර උගතූන්ගේ                       -           උගත්කම තව තවත් බබලයි.

718.     විමසන නැණැතියන්                 -           ඉදිරියෙ කරන කතනය
            පැල වැඩෙන කොටුවට             -           සිසිල් දියවත් කිරීමත් මෙනි.

719.     එඩිතරව කතනය                      -           කරනුන් උසස් සබයෙහි
            පහත් සබයෙහි කිසි                  -           විටෙක කතනය නො කළ යුතූ වේ.

720.     තම ගණයට නො මැති              -           වුන් මැද කරන කතනය
            අපිරිසිදු මිදුලෙක                       -           විසීකරනා අමාවක් මෙනි.

73.  සබා භය නැති බව

721.     පැහැදිලි වදනැති                       -           පරම අදහස් ඇත්තෝ
            වියතූන් සබා මැද                      -           වැරදි ලෙස නො කෙරෙති කතාවක්.

722.     අබිමුවෙහි උගතූන්                    -           ඔවුන් අනුමත වන ලෙස
            කතනය කෙරෙන්නෝ              -           උගතූනැ යි යෙති උගතූන.තරෙහි.

723.     සටනෙහි දී නො බියව              -           මිය යන අය බොහෝ වෙත්
            සබයට බිය නොමැති                -           ගතිය ඇත්තෝ අල්ප වෙත් මැයි.

724.     වියතූන් ඉදිරියෙහි                     -           එකඟව කතා කරමින්
            තමනට වැඩි උසස්                    -           අයගෙ අදහස් ගැනුම යුතූ වේ.

725.     බිය නොවී සබයට                    -           පිළිතූරු දෙන්ට නිසිලෙස
            තකූ සතර දෙස                     -           උගත යුතූවේ පිළිවෙලින් දැන.

726.     බිය සුලු අයට කග                     -           කූමටද ? සටන් බිම වන්
            උගත්කම කූමටද ?                    -           උගත් සබයට බිය වදී නම්.

727.     සතූ වූ උගත්කම                        -           සබයට බිය වදින්නකූ
            නපුංසකයා අතට                       -           ලෙලෙන කඩුවට දෙවැනි නොම වේ.

728.     සබාවට බිය වන                       -           උගත්කම් ඇති සමහරු
            නුගතූනට වඩා                          -           අදම වෙත් මැ යි නැණින් බැලුවිට.

729.     උගතූන් සබා මැද                      -           එකඟව කතා නො කළොත්
            සිප් සතර නොයෙකූත්               -           උගත්මුත් ඉන් පලක් නොම දේ.

730.     සබයට බිය වැදී                                    -           දැන උගත් දෑ නො කියන
            සමවෙති මළවුනට                    -           සදා ජීවත් වුවත් සමහරු.
             
74.  රට

731.     සරු සාර කෙත් වත්                   -           දනයත් උගත් උතූමන්
            මේ සියල්ල එක්වන                  -           තැනය නිතැතින් රටක් වන්නේ.

732.     අපමණ යස ඉසුරු                     -           ඇමදෙන කැමති වන මෙන්
            වනසක් නැති පෙදෙස               -           රටය අටුකොටු වියෙන් පිරිපුන්.

733.     කොතරම් බරක් වුව                  -           උසුලා රජුට අයබදු
            පහසුවෙන් ගෙවනට                 -           හැකි රටකට නියම පරිදි.

734.     සතූරු බිය සා ගිනි                     -           නො නවතින ලද රෝ දුක්
            එක් නොවී පවතින                    -           තැනත් රට යනුවෙන් හැඳින් වේ.

735.     වියවුල් ඇති කරන                    -           සාමාජික කොටස් නැති
            මැරවරයන් නොමැති                -           රජුන්වන් තැන කියති රටයයි.

736.     වන පාඩු නො දැනෙන              -           පරිදි නිතරම වැඩිවන
            ඉසුරුත් සහ උසස්                     -           පැවතූමක් ඇති වනුයෙ රටකයි.

737.     ළිං පොකූණු වැව් දිය                 -           නො සිඳෙන පිරෙන වැසි ඇති
            ගලන ගඟ කඳු හෙල්                 -           පිහිටි බලකොටු රටක අංගයි.

738.     වී සහල් යසිසුරු                                   -           සම්පත රෝග නැතිබව
            රැකවරණ යන පස                    -           රටක අබරණ නමින් හැඳිනේ.

739.     වෙහෙසක් නැතිව දැන              -           උපයනු ලැබුනෙ රට නම්
            රට නොවෙයි වෙහෙසව                       -           ඉසුරු සම්පත් උපයවන රට.

740.     සැනසුම් සුව පහසු                    -           නො ලැබේ නම් රජුන්ගෙන්
            ලැබුණත් පල නොමැත             -           වෙනත් සැනසුම් නිරායාසෙන්.

75.  බළ කොටුව

741.     ඉතාමත් ඇවැසිය                      -           බලවතූනටත් කොටුවක්
            තම රුපුනට බියව                     -           රැකෙන වුවටත් එය ඇවැසි වෙයි.

742.     පාලු බිම කන්දත්                       -           වනයත් නිමල ජලයත්
            සෙවන යන මේ ගූණ                -           රැඳුන තැන බලකොටුව විය යුතූ.

743.     උස මෙන් පළල ඇති                 -           බලමුළුව රැඳියැකි වූ
            ළං වීමට නොහැකි                    -           කොටුව කොටුවැයි නිගමනය වේ.

744.     රැක්මෙන් කූඩා වූ                      -           එහෙත් ඉඩකඩ ඇතිවූ
            එන සතූරු බල බිඳ                    -           දමන්නට හැකි මෙබඳු කොටුවෙන්.

745.     අල්ලා ගත නොහෙන                -           ඇතූළත සෙබළ මුළුවට
            අහරත් ඉඩත් ඇති                     -           කොටුව සැමවිට දිනුම ගෙන දේ.

746.     යස ඉසුරු සම්පත්                     -           සහ බල බිඳ වැටෙන විට
            තිර ලෙස උදව් දෙන                  -           වීරයන් කොටුව තූළ විය යුතූ.

747.     වට කර හෝ නොකර               -           කපමින් උමං දෝනා
            මේ කොයි ලෙසින් වුව              -           ගැනුම් උගහට විය යුතූයි කොටු.

748.     තමා සහ කොටුවත්                   -           පිරිසත් රැකවරණය වී
            වටලන සතූරු බල                     -           මුළුව කොටුවෙන් පැරද විය යුතූ.

749.     අරඹන විට සටන්                      -           සතූරන් පැරද වීමට
            හැකි හැම උපා දත්                    -           වීරයන් විය යුතූය කොටුවේ.

750.     සටනෙහි හුරු පුරුදු                   -           සෙබළ හමුදා නැත්නම්
            කෙතරම් හොඳ නමුත්               -           කොටුව පල දෙන බවක් නොපෙනේ.   

 76.  ධන ඉපයීම

751.     ගරුබව නොමැත්තන්                -           ගරුබව ඇතියවුන් ලෙස
            කෙරෙනුයේ හැමවිට                -           දනය මිස අනිකක් නොවේ මැයි.

752.     පහත් කර දිළිඳුන්                      -           හැම දෙනම හැම තන්හී
            දන වතූනටම ලොව                  -           ගරු කෙරේ හැම තැනම හැමදා.

753.     දනය නම් නොනිමෙන              -           පහන දැල්වෙන කල්හි
            සිතූ හැම රටකම                       -           පැතිර ගොස් රුපු අඳුර බිඳලයි.

754.     දැහැමින් ලත් දනය                   -           කම් පල අනුව ඉපයූ
            දහම දෙයි සැප දෙයි                 -           නිවැරදිව ඉපයූ නිසාවෙන්.

755.     ආදරය කරුණා                         -           මේ දෙක සමග නො පැමිණි
            යස ඉසුරු සම්පත්                     -           ලැබුන තැන පලවා හරිනු මැන.

756.     වග කියයුතූ අයෙක්                   -           නැති දනය සහ අයබදු
            සතූරන් පරදවා                          -           ලබන දනයත් රජුන් සතූ වේ.

757.     ආදර නමැති මව                       -           කරුණාව නම් දරුවා
            බිහි කළත් දන නම්                    -           සේවිකාවන් විසින් වැඩුනේ.

758.     අනතූරක් නොමැතිව                 -           අපහසු කිසිත් නො ලබන
            හෙලට නැග ඇත් පොර                        -           බලන මෙන් දන ඉපයුනා වේ.

759.     සපයනු මැන දනය                    -           අපමණ නමුත් වෙහෙසී
            සතූරනගෙ එඩි බිඳ                    -           දමන අවියත් එයම විය හැක

760.     දැහැමින් සෙමෙන් දන              -           සපයන වුනට කවදත්
            දහමත් සැපත් දෙක                   -           ලැබෙනු නියතයි නිති පහසුවෙන්.

77. යුද හමුදා මහිම

761.     ඇත් අස් රිය සමඟ                    -           පාබල පබල හමුදා
            රජුන් සතූ සයිසුරු                     -           සෑම දැයකට වඩා අනගී.

762.     පරදින විට පවා                         -           සටන් පහරට නො බියව
            ඉදිරියට යන ගති                       -           පරපුරින් එනවුනට මිස නැත.

763.     සතූරු මීයන් රැළ                       -           සයුර මෙන් හඩ නැගූවත්
            නයා පෙන උස්සා                     -           වරක් පිම්බොත් එයින් වැනසෙත්.

764.     නො පැරදී නිද්රොභි                 -           පරපුරින් වන් බිය නැති
            පුගූලෝම විකූමැති                    -           පබලවූ හමුදාව වේවි.

765.     යමයා එරෙහි වී                                    -           ආවත් පෙරට පැනගෙන
            විය යුතූය බලයක්                     -           එක්ව පෙරමුණෙහි සිටිනට හැකි.

766.     විස්වාසවත් බව                         -           මානය වීරතාවය
            නිපුණකම මේවා                      -           රැකවරණ වෙයි පිණිස හමුදා.

767.     සටන් බිම ඉවසා                       -           පෙරමුණ ගන්න හමුදා
            එන ගැටළු වළකා                     -           ඉදිරියට යති වීර හමුදා.

768.     වීරබව ඉවසුම                           -           රහිතව වුවත් හමුදා
            තිබීම රටකට                         -           අනගි ලස්සණ ලෙස පෙනේ වී.

769.     සුළුබව දිළිඳුකම                       -           කටයුත්තෙ අකැමැති බව
            නැත්නම් හැමවිටම                   -           දිනති සේනාව බලවත් සේ.

770.     තිර විකූමැති වීර                                    -           අපමණ වුවත් සෙබලුන්
            නායකයන් නොමැති                 -           හමුදාව පසු බසිත් පැරදී.          

78. හමුදා වීරත්වය

771.     සතූරුව ඉදිරියේ                                    -           සිටි අය ගලෙහි ලියැවුණි
            මගෙ නායකතූමන්                    -           හමුවෙ නො සිටිය යුතූයි සතූරනි.

772.     ඇතූට ඇන වැරදුන                    -           වේලායුදය ගැනුමත්
            කැලෑ හාවට විදි                                    -           ඊය ගැනුමට වඩා වීරයි.

773.     සටන් බිම එඩිතර                      -           බවම සටනට දිරියයි
            එම දිරියට අවිය                                    -           වැටුණ වුන්හට කූළුණු වැඩුම යි.

774.     අතෙහි රැඳි වේල වි                    -           ඇතූ සහ යවා ආපසු
            එන මඟ සිරුරෙ ඇති                 -           වේල ගලවා බලා හිනැනේ.

775.     හැරුණු නෙත ලක්කොට           -           එවන වේල.වි දකිමින්
            තම නෙත පියවිම                      -           පාඩුවයි විර වරයන්හට.

776.     කැපුන තැන් සිරුරේ                  -           වැඩියෙන් නො ලත් දිනයන්
            සිස්ලෙසට සලකයි                    -           වීර විකූමැති යෝද සෙබළා.

777.     පැතිරෙන යසස දැක                 -           පණනල පවා නොතකන
            සෙබළා ගෙ පය බැඳි                -           වීර සලඹක ලකූණ විය යුතූ.

778.     සටන් බිම බය නැති                  -           විකූමැති වීර සෙබළෝ
            රජු කිපුනත් තරේ                      -           තමා සතූ හොඳ ගතිය නො හරිත්.

779.     දිවුරුම් කඩ නො කර                -           රණ බිම වැදි මිය ගිය
            වීර සෙබලුන්හට                       -           කවුරු කරති ? නිගා නින්දා.

780.     නායක නෙත කඳුලු                   -           පුරවා මළොත් සෙබළෙක්
            එබඳු වූ මරණය                                    -           ගැනුම අනගියි. වටියි. නම්බුයි.

79.  ස්නෙහය

781.     පහසු නැත සෙනෙහස              -           ඇති කර ගැනුම මුලදී   
            ඇම කිරියම රැකෙන                 -           වෙනත් රැකවරණයක් ඇති වේද ?

782.     ගෙවෙන හඳ වැනි වෙයි                        -           නුනුවණයන්ගෙ සෙනෙහස
            උගතූනගෙ සෙනෙහස              -           වැඩෙන සොමිසඳ පරිද්දෙන් වෙයි.

783.     ඉගෙණුමක් පාසා                      -           සතර නැණ පල දෙන මෙන්
            පුරුද්දක් පාසා                          -           ගූණවතූන් සෙනෙහස වැඩේවි.

784.     වරද දුටු තැනදී                          -           ඉදිරිව ඔවා දීමට
            විනා සිනැහීමට                         -           නොවේ සෙනෙහස ජනිත වූයේ.

785.     සෙනෙහස නැඟීමට                  -           ඇඟීම බලවත් වේ
            එක්ව හැසිරීමත්                                    -           පුරුදුකම් උවමනාවෙක් නැත.

786.     සිත සතූටුව යහලු                      -           වීමයි සෙනෙහෙවත්කම
            මුහුණෙහි සිනාවම                    -           සෙනෙහ බැඳුමට ලකූණු නොම වේ.

787.     වන් විපතින් මුදා                       -           සැපතට යවා නැවතත්
            විපතෙහි දී එක්ව                       -           දුක් විඳින්නේ නිසා සෙනෙහස.

788.     ඇඳුම ලිස්සා ලා                                    -           වැටෙන විට යන අත් මෙන්
            විපත් පැමිණෙන විට                 -           ජනිත සෙනෙහස දිවෙයි එතැනට.

789.     සැමවිටම නිසැකව                    -           විපතෙහි උදව් කළ ගති
            සෙනෙහස උසස් තැන              -           තිබෙන බව පෙන්වන නිදසුනකි.

790.     මට මොහු මෙබඳුය යි               -           මම මෙබඳුය යි මොහුටත්
            කියන පැසසීමෙන්                    -           සැලේ මැලවේ උපන් සෙනෙහස.

80.  ස්නෙහය පිරික්සීම

791.     යහලු වීමෙන් පසු                     -           යලි අත්හළ නො හැක්කෙන්
            අන් වරදක් නොමැත                 -           නො විමසා යහළු වීමට සම.

792.     සැමලෙස නො විමසා               -           බැඳි සෙනෙහසින් කෙළවර
            කරදර ගැහැට මැද                    -           ගෙනා පණ නල පවා නැතිවෙයි.

793.     පවුලත් නෑ සියන්                      -           ඇති වරද ගූණයන් හැම
            දැන හැඳින විමසා                     -           බැඳිය යුතූම බඳින සෙනෙහස.

794.     නිගාවට බිය ඇති                      -           උසස් පවුලක ඉපදුන
            බලවතූගෙ සෙනෙහස               -           යමක් දීමෙන් ගැනුම සෑහෙයි.

795.     වරදක් දුටුව තැන                      -           ඇඩවීමෙන් ඔවා දෙන
            නීති දත් බලවත්                                    -           අය සොයා සෙනෙහස බදිනු යුතූ.

796.     තමහට හිඟවීම                         -           එක් අයුරකින් හොඳ වේ
            යහලුවන්ගේ ගති                      -           මනින මිම්මත් එවිට ගත හැකි.

797.     හැර දැමුව සෙනෙහස               -           නුනුවණ නුගතූන්ගේ
            මහා ගූණයක් මෙන්                  -           කෙනෙක් ලාබය ලබත් එනයින්.

798.     නො සිතන්න සැමවිට               -           සැපතක් නො දෙන කටයුතූ
            විපතෙහි අත් හරින                    -           අයගෙ සෙනෙහස හැරිය යුතූවෙයි.

799.     විපත දැක පැමිණි                      -           සෙනෙහස අත් හරින්නා
            පණ යන විට පවා                     -           මතක් වීමෙන් සිත දවනු ඇත.

800.     නිවැරදි නිදොස් ඇම                 -           යුතූ සෙනෙහසින් බැඳුම
            යස ඉසුරු දී හෝ                      -           නො සමයන් සැම පිටු දකිත්වා.

No comments:

Post a Comment