Saturday, 1 March 2008

Chapters 039 to 050


අර්ථ කාණ්ඩය

රාජ් පාලනය

39.  රාජ මහිමය

381.     හමුදාව බලකොටු                     -           මැති මිතූරු රට වැසියන්
            අහර ඇති නිරිඳු                         -           සිහ රදුට සමවේය බලයෙන්.

382.     නුවණ සහ දිරියද                      -           දානය නිබය තාවය
            රට කරන නිරිඳුට                      -           මෙ සිව් කරුණුත් සිරිය වේමැයි.

383.     දැනුම සහ අනලස                     -           ඉමහත් දිරිය යන ගූණ
            නිතැතින් රජුන් වෙත                 -           තිබිය යුතූවූ උසස් ගූණයෝ.

384.     තමා දැහැමිව හිඳ                      -           රට වැසියන්ද අදමින්
            වළකන වීර ගති                        -           සදා ඇති විය යුතූය රජුනට.

385.     අය මග සැදීමත්                        -           රැස්කර දන රැකීමත්
            රැකි දැය බෙදීමත්                     -           හැකිය බලවත් රජුට නිසිලෙස.

386.     බැහැ දක්නට පහසු                   -           සිත නො රිදවන රළු බස්
            නොමැති නරනිඳු තෙම             -           ලබති පැසසුම් ලෝ දනන්ගෙන්.

387.     සුමිහිරි බසින් දී                         -           ඇරනු රකිනු ලබනා
            බලවත් නිරිඳුනට                       -           සතූටු වී ලොව නැමේ බැතියෙන්

388.     රද නීති අනුවම                          -           නිති රට රකින සුරැකිව
            නිරිඳෝ වැසියනගෙ                  -           හිතැති නායක ලෙසට සැලකෙත්.

389.     කනට අමිහිරි වූ                         -           රළු බස් සදා ඉවසන
            ගූණය ඇති රජුගේ                     -           සෙවන ගැනුමට ලොව කැමති වේ

390.     දීමත් දයාවත්                            -           උදු පාලනය සමඟින්
            දන රැකූම සිව්ගූණ                    -           පිරුණු නරනිඳු ලොවට පහනකි.

40.  උගත්කම

391.     උගත යුතූවූ දැය                        -           සැක හැර උගත යුතූම
            උගෙන ගත් දැයට                  -           අනුව හැසිරෙන් පසුව දිරි ගෙන.

392.     උච්ඡාරණය සහ                        -           අක්ෂරත් යන මේ දෙක
            දෙ නයනට සම වේ                   -           මෙ ලොව ජීවත්වන දනන්හට.

393.     සැලකෙත් උගත් අය                 -           නුවනැත්තන් ලෙසින් ලොව
            නූගතූන් මුහුණෙහි                    -           දෙනෙත් නොව දෙවණෙකි පිහිටියේ.

394.     සතොස්වන එක්වි                     -           වෙන්වන අතර නැවතත්
            එක්වීමේ රුතිය                         -           වඩවමින් යෙති උගත් ගතියෙන්.

395.     උගතූන් ඉදිරියේ                       -           නූගතූනගෙ බැගෑබව
            දනවතූන් අබියස                       -           නිදනයන්ගේ බැගෑවට මෙනි.

396.     වැලි සහිත පොළොවෙක          -           කණින පමණට දිය එයි
            උගත්කම පමණට                     -           දැනුම එයි මිනිසුනට එලෙසින්.

397.     උගතාට කොතැනත්                  -           සියරට ගමට සම වෙයි
            නූගන්නේ ඇයි ?                     -           එසේ නම් මරණ පැමිණෙන තූරු.

398.     එක් ජන්මයකදි                         -           උගත් සැම සිප් සතරම
            කෙනෙකූට පිහිට වෙයි             -           තමා සත් ජන්මයෙක උපනත්.

399.     උගෙනුමෙන් උගතා                  -           මෙන් ලෝ දන තූටුවෙත්
            උගත්තූද දැන                                    -           තූටුව තව තව දුරට උගනිත්.

400.     උගත්කම කෙනෙකූට               -           නො නැසෙන උතූම් දනවෙයි
            සැනසීම ගෙන දෙන                 -           සෙස්ස දනයක් පරිදි නො ගැනේ.

41. නූගත්කම

401.     සපිරුණු දැනීමක්                      -           නැතිවම දෙන කතාවක්
            කොටු නැති ලෑල්ලේ                -           කවඩි දැමුමට දෙවැනි නොමවේ.

402.     උගතූන් සබා මැද                      -           නුගතූ දෙඩුම රිසිවුම    
            පියයුරු නැති එකක                   -           ගැහැණු බව ගැන උඩඟූවනුමෙනි.

403.     උගතූන් ඉදිරියේ                       -           නිසලව කතා නො කරම
            කරබා සිටියහොත්                    -           නූගතූන්ගෙන් රැකෙයි හොඳබව.

404.     නූගතූන්ගේ ඇති                       -           දැනුම කෙතරම් හොඳමුත්
            වැඩ පිණිස නොගනිති               -           ලෙව්හි නැණවත් උගත් පඩුවෝ.

405.     මැත දොඩන මානය                  -           නූගතා තූළ ඇති වූ
            උගතා හමුවෙදී                         -           මලානිකවෙයි නිරායාසෙන්.

406.     පල නැති නිසරුබිම                   -           සරි වේ නූගතූන් හැම
            යම්තම් පණක් මිස                    -           සපිරි ජීවිත ලෙසට නොගැනෙති.

407.     නො සියුම් දැනුම් ඇති               -           නූගත් දනගෙ රූපය
            බෝනික්කකූ වැනිය                  -           අඹා මැටියෙන් මට සිලුටු කළ.

408.     උගතාගේ දිළිඳු                         -           ගතියට වඩා නපුරුයි
            නූගතකූ දනවත්                         -           බව වැඩී නැණ හීන වූ කල.

409.     ජනිතව උසස් කූල                     -           සිටිමුත් නුගතා හා
            පහත් කූල ඉපදුන                      -           උගත් ඇත්තා නො සම වේමැයි.

410.     උගත් සහ නූගත්                       -           දෙ පසෙහි වෙසෙස බැලුවොත්
            මිනිස් සහ තිරිසන්                     -           දෙ පස වෙසෙසට සරි කළ හැකියි.

42.  බහුශ්රුත බව

411.     සවනින් එන දැනුම                   -           උසස් දනයක් සමවෙයි
            එය හැම දනයට                     -           වඩා උත්තම දනය වේ මැයි.

412.     සවනට අහර ලෙස                    -           කිසිවක් නොමැති මොහොතක
            සාගිනි නිවුම් වස්                      -           කූසට සුළු ලෙස දිම සෑහෙයි.

413.     සවනට අහර ලෙස                    -           සවනින් සැනසූ ඇත්තෝ
            පොළෙවෙහි සිටි නමුත්             -           රස උරන අමරුනට සමවෙති.

414.     නූගතකූගෙන් වුව                     -           අසා දැනගත යුතූ වෙයි
            එය යම් වෙලාවෙක                  -           විපතකට පිහිටව සිටිනු ඇත.

415.     ගූණවතූනගෙ වචන                  -           විපතෙදි පිහිට වන්නේ
            ලිස්සන වැටෙන තැන               -           පිහිටවන සැරයටිය විලසින්.

416.     හැකි සියලු අයුරින්                    -           යහපත් මහඟූ අදහස්
            සවනට ගත යුතූය                      -           එයින් එයි එතරම් උසස් බව.

417.     විමසන ගූණය සහ                    -           පිරිපුන් දැනුම් ඇති අය
            නො පැහැදිලි අදහස්                 -           වුවද නැණවත් පරිදි තෙපලත්.

418.     ඇසුමෙන් පලනොගෙන            -           නෑසුන පරිදි සිටිනා
            දුහුනන් සතූ සවන්                     -           ඇසෙන මුත් බිහිරිවුවා වැනි.

419      කමණීය පිවිතූරු                       -           කන්කලු හිතැඟි තෙපලුම
            සියුම් දැනුමක් ඇති                   -           අයට මිස අනිකකූට නොහැකිය.

420.     දිවෙන් මිස සවනින්                  -           රසයක් විඳ නො දත්තෝ
            තෙපලන බහ අනුව                   -           මළත් ජීවත්වූවත් පල කිම ?

43.  නැණැති බව

421.     එන විපත වළකා                       -           ලිය හැක නුවණ අවියෙන්
            සතූරන්ට වුව බිඳ                      -           නො හළ හැකි බලකොටුව එය යි.

422.     නපුරෙන් සිත මුදා                     -           යහගූණ දහම් සපුරා
            තම සිතැඟි කම් මත                   -           හිත යැවීමත් නුවණ නම් වේ.

423.     කවරක් ගැන වුවද                     -           කවුරුන් කෙසේ තෙපලුව
            දෙයෙහි ඇති                     -           නියම තතූ දැනුම ගැනුම නැණවෙයි.

424.     තම සිතට එකඟව                      -           පැහැදිලි වදන් බෙණෙමින්
            අනිකකූ කතාවේ                       -           සියුම් අදහස් ගැනුම නුවණයි.

425.     ගූණ නුවණින් වැඩුන                 -           ලෝදන පිය කළෝ නම්
            පිරිය නොවෙනස්                  -           ලෙස පවත්වන ගතිය නුවණයි.

426.     කෙලෙසද ? නැණවතූන්            -           ලෝ සොබා ලෙස පවතිනු
            එලෙස පවතිනුයේ                     -           කෙනෙකූගේ ඇති නැණැති බැවිනුයි.

427.     නැණැත්තෝ නුවණැස              -           මෙහෙයා බලති එන දෙය
            නැණ හීන දනහට                      -           එලෙස කළ නො හැකි වේ සැබවින්.

428.     බිය වියයුතූ තන්හි                     -           බියවෙත් නුවණ ඇත්තෝ
            බිය නොවනු දදකම                   -           එසේ බිය වියයුතූ තැනෙකදී.

428.     එන්නට පෙර විපත්                   -           වළකන නැණවතූන් හට
            තමා නැති ගන්වන                    -           ලෙසට එනදුක් ලං නොවනු ඇත.

429.     එන්නට පෙර විපත්                   -           වළකන නැණවතූන් හට
            තමා තැති ගත්වන                     -           ලෙසට එනදුක් ලං නොවනු ඇත.

430.     සතර දත් නැණවත්                    -           දනහට හැම දෙයම ඇති
            විමතියනට ලොවේ                   -           කොතෙක් තිබුණත් ඇති දෙයක් නැත.

44.  දොස් නැති කිරිම

431.     මදයද කිපුම සහ                       -           නීච ගති නැතිවුන් සතූ
            යස ඉසුරු සම්පත්                     -           උසස් ලෙස වැඩි දියුණු වේවි.

432.     ලෝබය සහ අනුන්                   -           හෙලා දක්නා උඩඟූව
            නොහොබින විනෝදය             -           නරන් සතූ නොවිය යුතූ වැරදී.

433.     අමුවක පමණ සුළු                     -           දොස ඇති වුවත් නිතරම
            තල් පමණ වන ලෙස                -           ගනිති නින්දාවට බියැත්තෝ.

434.     වැළකීම වරදින්                        -           දනය ලෙස ගෙන රකිනුව
            වැනසුම ගෙන දෙවන               -           තද සතූරුකම වරද හෙයිනී.

435.     පෙර මඟෙහි එන දොස             -           නො වැළකූවන ගෙ ජීවය
            ගිනි ලඟ පිදුරු මෙන්                 -           වහා වැනසෙත් නිරායාසෙන්.

436.     තම දොස වලක්වා                    -           අන් දෙස වහා විමසන
            රට කරවන නරන්                     -           නිසා ඇතිවුන කවර වරද ?

437.     කළ යුතූ දැ නොකළ                  -           මසුරු අයගේ වස්තූව
            හිනව දිනෙන් දින                     -           පල නොදීමෙන් මහා වැනසේ.

438.     දළ ලොබැ.යි කියැවෙන                        -           තද මසුරුකම නපුරුයි
            සියලුම දොස් වලින්                  -           මහා දෝසය එයම වේ මැයි.

439.     පුරා සාරම් තමා                                    -           ගැන නො දොඩන්න ඇම දා
            එමෙන් යහපත් දෑ                     -           විනා අනිකක් නොකළ මැනවි.

440.     හිත කැමති දේවල්                    -           රහසින් රස වින්දහොත්
            සතූරනට නයින්                     -           උපායෙන් වනසන්ට නොහැකිය.

45.  මහතූන්ගෙන් උදව් ගැනීම

441.     දැහැමිව දිවි ගෙවන                  -           උත්තම නැනැතියන්ගේ
            මිතූරු බව හැමවිට                    -           විමසමින් තෝරා ගැනුම යුතූ.

442.     පැමිණි දුක් වළකා                     -           යලි දුක් නොවන පරිදි
            රක්නා උතූමනුත්                       -           සතූටු කරවා ගැනුම සැහෙයි.

443.     අපහසු කම් වලින්                     -           බොහොම අපහසු කිරියයි
            උතූමන් සතූටු කර                     -           ගැනුම සිය නැසියන් අයුරින්.

444.     තමනට වඩා වැඩි                      -           උතූමන් සියන් අයුරින්
            ගැනුම බලවත් වේ                    -           සෑම බලවත්කම් අබිබවා.

445.     මැතිවරු නෙත විලස                 -           පවතින නිසා නිරිඳුට
            ඔවුන් ගැනුමෙහි දී                    -           හොඳින් විමසා ගැනුම සැහෙයි.

446.     සමතූන් සියන් ලෙස                 -           ගෙන ඇති බලවතා හට
            සතූරනට කළ හැකි                   -           කිසිම උවදුරක් නැති වනු ඇත.

447.     බලයෙන් උදව් දෙන                 -           බලවතූන් ඇති නිරිඳුන්
            වැනසිය හැකි බලය                  -           ඇත්තේ කවුරුන්හට ? ලෙව්හි.

448.     බලයෙන් ඔවා දෙන                  -           උතූමන් නො ලද රජවරු          
            වනසනවුත් නැතිව                    -           පවා වැනසෙති නිරායාසෙන්.

449.     මුදල් නැත්තහු හට                    -           නො ලැබෙන ලාභයක් සේ
            විපතෙහි උදව් නැති                   -           නරන්ගේ රජකමත් වැනසේ.

450.     බොහෝ දෙන සමඟින්             -           සතූරුවීමත් නරකයි
            එමෙන් දස ගූණයක්                  -           කැඩුම උතූමන් ඇසුර නරකයි.

46.  පාප මිත්රයන් සෙවනය නො කිරීම

451.     පවිටුනට පවිටෝ                      -           එක්වනු විනා උතූමෝ
            පහත් ගූණ මකූ දන                   -           සමඟ එක්වන්ට බිය වෙත් මැ යි.

452.     ගූණ අනුව පොළවේ                 -           ජලගූණ වෙනස් වන මෙන්
            ඇසුර මිනිසුන්ගේ                     -           අනුව නැණ ගූණ පරස් පර වේ.

453.     දනහට දැනුම නිති                     -           ගෙන දේ සිතෙහි අයුරින්
            ඔවුනොවුන් කවුරුද ?               -           යන්න මැනුනා ඇසුර අනුවම.

454.     කෙනෙකූගේ සිත තූළ               -           දැනුම ඇති ලෙස පෙනුනත්
            දැනුම ඇති වන්නේ                   -           බොහෝවිට ඇසුරන් අනුව වේ.

455.     සිතෙහි හා කිරියෙහි                  -           නිමල තාවය එන්නේ
            පරම පිවිතූරුවූ                          -           උසස් උතූමන් ඇසුර අනුවයි.

456.     සිත ඉතා පිරිසිදු                         -           අයට සේසය හොඳ වෙයි
            පිරිසිදු ඇසුර ලත්                       -           අයට හොඳ නැතිවන කිරිය නැත.

457.     පරම පිවිතූරු සිත                      -           සතහට දනය වේවි
            යහපත් ඇසුරකින්                     -           සැම සම්පත් යසස් ගෙන දේ.

458.     කොතෙක් සිත හොඳවුව           -           සුදනනට සැම කල්හිම
            රැකවරණ ලෙසටම                   -           පවතින්නේ හොඳ සේවනය යි.

459.     පරම පිවිතූරු හිත                      -           හොඳ අත් බැවක් ගෙන දෙයි
            යහපත් ඇසුර එයි                     -           සදා රැකවරණයට පවතී.

460.     හොඳ සෙවනය යම්                  -           කෙනෙකූට උසස් වහලෙක
            එලෙසම විපත් දෙයි                  -           නරක ඇසුරින් සෑම කල්හිම.

47.  විමසා ක්රියා කිරීම

461.     වැය අය පිරික්සා                       -           නයින් ලබන ලාබය
            නුවණැසින් විමසා                     -           කළයුතූය නිවැරදිව කටයුතූ.

462.     හොඳින් විමසා ලා                     -           ගත් ඇමතියන් සමගින්
            කටයුතූ කරන විට                     -           නො කළ හැකි කිසි කාරියක් නැත.

463.     ලාබය පතාලා                           -           තම මුදල් නැති වන සේ
            කිරියයන් නො කරති                -           ලෙව්හි නැණවත් රජුන් කිසිවිට.

464.     නො මැති අවබෝදය                -           පැහැදිලි සැලැස්මක් නැති
            කටයුතූ නො අරඹති                  -           නිගා එනුවට බියැති රජවරු.

465.     මුළුමනින් නො සිතා                 -           සටනට යාම කොටුවේ
            සතූරන් මැති බිජු                   -           වැපිරීමකට දෙවැනි නො මවේ.

466.     නො කටයුතූ දැය කළ               -           නිතරම පාඩු ගෙන දෙයි
            ලෙසම පාඩුවයි                     -           කටයුත්ත නො කිරිම නිසිසේ.

467.     ඇරඹිමෙන් පසුව                      -           විමසුම නිගා ගෙන දෙයි
            හොඳින් විමසිමෙන්                  -           පසුව අරඹන්න හැම කිරියක්.

468.     නි වැරදිව නො කරන                -           සැම කටයුත්තෙහි දි
            රැක වරණ කොතෙකූත්             -           දෙනා කළමුත් වනස ගෙනදේ.

469.     ඔවුනොවුන් ගති දැන                -           නො කළොත් ගූණැති වැඩ වුව
            බොහෝ කොට වැරදි               -           පැමිණ වැනසේ නිරායායෙන්.

470.     නින්දා නො දෙන දැ                  -           විමසිලි සිතින් කළයුතූ
            උතූමන් නො කටයුතූ                -           දැයට එක්විමක් නො වේ .

48.  බලය දැන ගැනීම

471.     කිරියයෙහි බලයත්                    -           සිය බල සතූරු බල හා
            සතූරනට ලබතැකි                     -           උපකාර දැන කරන් කටයුතූ.

472.     කළ හැකි ඇම කිරිය                 -           දැන උගෙන විමසිල්ලෙන්
            අනුව කටයුතූ                                    -           කරනවුන්හට බැරි දෙයක් නැත.

473.     තම බලය නොමදැන                -           දිරිගෙන පමණ නො කළැකි
            අතර මග වැනසෙන                  -           සිටිති අපමණ දනෝ කවදත්.

474.     සාමය හිත නො මැති                -           තම සතූ බලය නො දත්
            පුරසාරම් දොඩන                      -           නිරිඳු කවදත් වහා වැනසේ.

475.     මොණර පිල් වුව ගැල               -           කොතෙකූත් පැටෙව් පමණට
            ඉසිලිය නොහැකි බර                -           නිසා අලවංගූව කැඩීයයි.

476.     තූරු මුදුනට නැගී                       -           වෙර දැරුව අතූ අගටත්
            සමහරු හදිසියේ                       -           වැටී වැනසෙත් නො දත් පමණින්.

477.     දෙතොත් යම් කෙනෙකූට          -           පමණ දැන ගෙන දියයුතූ
            පිළිවෙල සැම විට                  -           තමන් දන රැකෙන හොඳමග වේ.

478.     අය මඟ කූඩා වුව                      -           ඉන් වන පාඩුවක් නැත
            හැම විටම වැය මග                   -           විසාලව සැදුවේ නැත්නම්.

479.     අය නොදැන වැය කළ              -           පෙනුනත් කෙනෙක් ලොකූවට
            ඇතිවනු මෙන් පෙනී                 -           නැතිව නො පෙනී යාවි වැනසි.

480.     තමහට ඇති පමණ                    -           නැසින් නුදුටු නරනිඳු
            පමණ ඉක්මීමෙන්                     -           උපකාර කොට වහා වැනසේ.

49.  කාලය දැන ගැනීම

481.     බකූසු පැරදීමට                         -           කපුටකූට දහවල මෙන්
            සතූරු කම දිනනට                    -           සුදුසු කාලය රජුට ඇවැසියි.

482.     සුදුසු කල නිසි ලෙස                  -           කටයුතූ බලා සැලසුම්
            නො වැනසෙන ලෙස තම         -           දනය කඹයෙන් බැඳීමක් මෙනි.

483.     සවි ඇති අවි ඇතිව                    -           දැනැ.ඳින සුදුසු කාලය
            සටනට පිවිසුනොත්                  -           වෙද්ද ? කටයුතූ පසු බැසීමෙක්.

484.     තැන නො තැන කාලය              -           දැනැ.ඳින වැටුණ සටනින්
            ලෝකය ලබන්නට                    -           පවා සිතූවොත් ලැබේ එනයින්.

485.     ලොව ගැනුමට සිතන                -           වීරෝදාර නරනිඳු
            සුදුසු කල් එනතූරු                     -           සෙමෙන් නො කැළඹ වෙසෙත් නිසලව.

486.     වෙර දරනවුන්ගේ                     -           සංවරය එලුවා ගේ
            වෙර ගැනුම් උදෙසා                  -           හෙමිහිටම පස්සට යාම මෙනි.

487.     දුර දිග පෙනෙන සුලු                 -           දැනුමැති වියත් මී පා
            සුදුසු කල දැනගෙන                  -           විනා කෝපය නො අඟවන් මැ යි.

488.     සතූරනට ගරුකර                      -           මුදුනින් තබා පිළිගෙන
            නියම නිසි තැනදි                      -           හිස පහත් කර හෙලා බිමලත්.

489.     නො ලැබිය හැකි අරුම             -           අවසරය ලත් කෙනෙහිම
            කිරිමට අපහසු                          -           කිරියයන් කළ යුතූය නිසිසේ.

490.     නුසුදුසු වෙලාවට                       -           කොකා ලෙස නිසලව හිඳ
            අනිනුව නියම ලෙස                  -           සුදුසු කල ගොදුරට පනින මෙන්.
  
50.  ස්ථානය දැන ගැනීම

491.     වටලන තැන නොදැන               -           පියවර ගැනුම නරකයි
            පහසුයි පහත් ලෙස                   -           වහසි නො සිතනු මැනවි කිසිවිට.

492.     බලවත් වුව රජුන්                      -           බලකොටුවකින් පිරිපුන්
            නො ලැබිය හැකි අරුම             -           ලැබිය හැකි ජය කෙහෙලි ඔස්සේ.

493.     සතූරන්ගෙන් තමා                    -           රැකෙමින් සටන් ඇරඹූ
            තැන දත් දුබලයෝ                    -           පවා ජය නිතැතින් ලබත් මැයි.

494.     සුදුසු තැන දැනැඳින                   -           එක්සත් කළ කිරියෙන්
            සතූරන ගෙ බලවත්                   -           වහා වැනසිය හැකිය අදහස්.

495.     ගැඹුරැති දියෙහි දි                      -           හැම විට දිනන කිඹුලා
            දියෙන් ගොඩ වන් සඳ              -           අනුන්ගෙන් මරණයට පත් වේ.

496.     සවි බලැති වාහන                      -           නුදුවත් උදක් සයුරේ
            එමෙන් එහි දුවවන                    -           නැවත් ගොඩබිම ගමන් නොකෙරේ.

497.     විමසා තැන හැඳින                    -           විමසිලිව කළ සටනෙහි
            බිය නො වීමක් මිස                   -           උදව් ඕනෑ කමක් නො වේ.

498.     කාලය සුදුසු තැන                      -           රැකූනොත් දුබල සෙනඟට
            පබල මහ සේනා                       -           පවා වැනසිය හැකිය එඩි බිඳ.

499.     සතූරන් සතූ බලය                     -           බල කොටුව නො තිබුණ මුත්
            ඔවුන් සතූ තන්හි                       -           සටන් මෙහෙයා දිනුම අපහසු.

500.     බිය නැති යුද පුහුණු                   -           ගිජිඳකූ නිතැතින්
            මඩ වලෙකැ එරුණොත්             -           කපටි නරියා මරයි එහිදී.

No comments:

Post a Comment