Saturday, 1 March 2008

Chapters 021 to 03021.  පවට බිය වීම

201.     සැහැසි හැඩ එඩියට                  -           අරිටු පවිටෝ බිය නැත
            එහෙත් සත් ගූණවත්                 -           දනෝ නිතරම පවට බියවෙති.

202.     නපුරුකම හැමවිට                    -           නරක පල ගෙන දෙන්නෙන්
            ගින්නකටත් වඩා                      -           නපුරු ලෙස එය බිය ගෙනේවී.

203.     පරම හතූරාටත්                         -           නපුරක් නපුරු සිතකින්
            නො කිරිමේ ගූණය                   -           සියලු ගූණයන්ගෙන් උසස් වේ.

204.     අනුනට පාඩුවක්                        -           අමතකින්වත් නොසිතත්
            දහම දඩුවම් දෙයි                      -           එසේ සිතූ අය සොයා අවුදින්.

205.     දිළිඳුයයි සිතමින්                       -           එය නැතිකර ගැනුම් වස්
            නපුරුකම් නොකරන්                -           කළොත් කිසිකල නොවේ දනවත්.

206.     දුක් වද වේදනා                          -           විඳින්නට නොකැමති අය
            නපුරුකම් අනුනට                     -           නො කළ යුතූමය කිසිම විදියක.

207.     කොයියම් සතූරුකම්                 -           කළමුත් ගැලවීම ඇත
            කූරිරුකම නමැතී                      -           සතූරුකම කළ නසයි ලුහු බැඳ.

208.     පා මුල සිටින මෙන්                   -           අත් නො හැර සේයා රූ
            නපුරුකම පවති                         -           එයින් හේ වැනසීම නියතයි.

209.     ආදර කෙරේ නම්                      -           තමා තමහට සැමවිට
            කිසිවකූට කිසිවිට                      -           නො කළ යුතූමය නපුරු කිරියක්.

210.     පසෙකට බර වෙමින්                -           සැහැසිකම් නො කරත් නම්
            පාඩුවක් නැති අය                     -           ලෙසට දැන ගනු වටී සැබවින්.

22.  පරෝපකාරය

211.     උදව් දීමෙහි දී                           -           පෙරලා ලැබුම නොසිතන්
            ලෙවන් වැසි පල ලත්                -           කූමක් දේවි ? උදව්වට.

212.     හැම දිරියක් යොදා                    -           සැපයූ සෑම දනයම
            උපකාර පිණිසයි                       -           සුදුසු ගූණවත් දනට ලෙව්හි.

213.     දෙව් ලොවත් මෙලොවත්          -           දැකූම අපහසු වේ වි
            පරහට උපකාර                         -           කරන තරමේ උසස් ගූණයක්.

214.     සම අත් සිතින් යම්                    -           ඇප-උපකාර කළ අය
            වෙසෙත් මේ ලෙව්හී                 -           සෙස්සො මළවුන් අතර සැම දා.

215.     පිය කරන ලෝවැසි                   -           යහ ගූණවතූන් සතූ දන
            සිසිල් දිය පිරුණු                       -           පිහිටි පොකූණක් වැන්න ගමමැද.

216.     ගූණවතා සතූ දන                      -           ඇප උපකාර දන්නා
            ගම මැද ගසක වන්                   -           වැහෙන මී මදු ඉදුනු පල මෙනි.

217.     පහසුවෙන් ලබතැකි                  -           බෙහෙත් ගසකට සම වේ
            උපකාර අඳුනන                        -           දනන් වෙත යම් දනක් වී නම්.

218.     දනය අඩු කල්හිත්                     -           දීම අත් නොහරින් මැ යි
            පරහට උපකාර                         -           කරන නැණවත් දනෝ ලෙව්හි.

219.     කළ යුතූ උදව්වක්                      -           හැටි නොහැකි වීම
            ඇප උපකාර දත්                       -           සුදන සතූ වූ දිළිඳුකම මැ යි.

220.     පහරට උදව් දී                           -           පෙරලා එතොත් පාඩුව
            තමා විකිණීමෙන්                      -           පවා පාඩුව මුදා හල හැක.

23.  දානය

221.     දුප්පතූනට යමක්                       -           දීම දීමනාව .
            පෙරළා උදව්වක්                       -           පිණිස වේ සෙසු සැම දීමනා.

222.     හොඳ පල දෙන බවක්               -           කීවත් යැදුම නොහොබි
            පරලෝ නැති වුවත්                   -           දීම හොඳ වේ සදා කල්හිම.

223.     තමා දුප්පත් යි                       -           දුකකින් වදන් නොකියා
            කූලවතා සත්තක                       -           පරම පිවිතූරු ගූණය දීම යිත.

224.     ඉල්ලන්ට මුනි නම්                    -           එය අමිහිරක් ගෙන දේ
            දෙන ඇත්තාගෙ මුව                  -           පීතියෙන් ඉපිලී එන තූරා.

225.     පැවිද්දන්ගේ බල                       -           සාගිනි ඉවසීම වේ
            අනුන්ගේ කූසගිනි                     -           නිවන ගිහි බල වැඩි උසස් වේ.

226.     දිළිඳුන්ගෙ කූසගිනි                    -           සමනය කරන සුදනා
            උපයන ලද දනය                       -           නොරැක රක්නට තැනක් ලැබුවා.

227.     බෙදා දී හැමවිට                         -           තදනන්තරව වැළඳු
            ගූණවතූන් සාගිනි                      -           රෝගයෙන් පෙළුමත් අමාරු .

228.     තම දනය සඟවා                       -           නැති බුං කරන නපුරෝ
            දීමෙන් ලබත හැකි                    -           සතූට සම්පත නොම දනිත් දෝ.

229.     සපයා ගත් අහර                        -           වැළඳුන තමා තනිවම
            ඉල්ලීමට වඩා                           -           පහත් නින්දිත නිවට ගතිය යි.

230.     තද දුකක් ඇති වන                    -           දෙයකි මරණය සත්නට
            එහෙත් එය සැපතකි                  -           දෙන්ට සිතූසේ යමක් නැත්නම්.

24.  යසස

231.     දීමෙන් කිතූ කදඹ                     -           වැඩේ සත්නට හැමවිට
            යසසින් දිවි ගෙවුම                   -           නියම ජිවත්වීම නම් වෙයි.

232.     දුගියනට දෙන දන්                    -           නිසා ඇති වේ කිතූලිය
            දෙන්නන්ගේ යසස්                   -           දනන් තූඩ තූඩෙහි පවතීවි.

233.     මහඟූ අති උත්තම                     -           සා මහත් යසසම
            මිස නො වැනස තිබෙන            -           අනික් ගූණයක් ලෙව්හි වෙන නැත.

234.     මෙලොව දිගූ යසසක්                -           ඇතිව සිටියොත් කිසිවෙක්
            ඔහුට මිස දෙව් ලොව                -           නො සැලකේ දෙවිවරුන්හට වත්.

235.     දන් දීමෙන් දනය                      -           අඩු වී එයින් මැරුණත්
            කිත් සිරුර නො ගනින්              -           නැණවතා හැර ලොවේ අනිකෙක්.

236.     උපදිනොත් උපදින්                   -           යසසට ඉලක්කය වී
            එහෙමත් නො මැති නම්            -           නූපදීමත් වඩා යහපත්.

237.     යසසැතිව දිවි මග                     -           නො ගෙවන දනෝ ලෙව්හි
            තමන් ගැන නො තැවී               -           නිගා කරනුන් තවනු කූමටද ?

238.     ලෝ වැසි සැම දෙනට               -           කිතූකදඹක් නොලත් නම්
            එම නොලැබීමමත්                    -           නිගාවක්යයි කියති සුදනෝ.

239.     යසසක් නොමැති වූ                  -           සිරුරු ඉසුලු පොළවෙහි
            නින්දාවක් නොදෙන                 -           සාරවත් පලදීම අඩුවේ.

240.     නිගාවක් නොමැතිව                  -           සිටින්නෝ ජීවත් වෙති
            යසසක් නොමැත්තේ                -           මෙලොව වුව මළවුනට සමවෙති.


පැවිදි ධර්ම
25. කරුණාව

241.     කූළුණු ගූණ සම්පත                   -           හැම සම්පතින් උත්තම
            අනික් දන සම්පත්                     -           නිවට නින්දිතයන් වෙතත් ඇත.

242.     සුමගින්ම විමසා                       -           කූළුණුව වැඩුම යුතූම
            හැම මගින් බැලුවත්                  -           එයම වහලයි සෑම සත්තට.

243.     කරුණාබරින් යුතූ                     -           සිත ඇත්තනට නැත්තේ
            අඳුරෙන් අඳුරු වූ                       -           දුගති ලොවකට ඇතූල් වීමක්.

244.     කරුණාගූණෙන් යුත්                 -           සව්සත රකිනවුන්හට
            තමා තැති ගැන්වෙන                 -           කිසිම විපතක් ලංනොවෙත් මැයි.

245.     කූළුණු ගූණ ඇත්තෝ                -           කරදර ගැහැට නො ලබති
            වා පැතිරි මේ ලොව                  -           එයට දෙස් දේ නොයෙක් අයුරින්.

246.     අමතක කළ දහම්                      -           බව දුක වඩන පරිදි
            කූළුණැස මළ බැඳි                    -           අදත් අදහම් කරති නපුරෝ.

247.     දනයක් නැති අයට                    -           මෙලොව නැති මෙන් සැනසුම
            කූළුණු ගූණ නැති අය                -           පරලොවෙහි දී නොලබතී සැප.

248.     නිදනයෝ දනවත්                      -           වුව යම්කිසි කලද දී
            කූළුණු ගූණ නැතියහු                 -           යලි දියුණු වනු දැක්ම උගහට.

249.     කරුණාව නැත්තා                     -           පුරන දහමක් විමසුව
            පැහැදිලි දැනුම නැති                 -           තැනැත්තා සැබව දුටුවා මෙන්.

250.     බලවතූන් අබිමුව                       -           තමා සිටි සැටි සිහිකර
            දුබලයන් වෙත ගොස්                -           පරුස ලෙස කටයුතූ කරන විට.

26.  මස් කෑමෙන් වැළකීම

251.     තම සිරුර වඩනුව                     -           අන්සතූ සිරුරු කන්නා
            කරුණාව සිත තූළ                     -           ඇති කරන්නේ කවර අයුරුද ?

252.     නො රකින ලද දනය                 -           අඩුවන පරිදි වේගෙන්
            කූළුණු ගූණ නොවැඩේ             -           මසුත් මාළුත් බුදිනවුන්ගේ.

253.     එකකූගෙ සිරුරෙ මස්                -           රස බැලුවකූගෙ සිත්හී
            අවි ගත්තනට මෙන්                  -           පහළ නොමවෙත් කූළුණු ගූණයෝ.

254.     කූළුණ සහනු කූළුණ                 -           පර පණ රැකූම නැසුමයි
            එහෙයින් පණ නැසුව                -           සිරුරෙ මස් කෑම අදහම් වේ.

255.     ෆමස් නොකා සිටියොත්           -           සැම සතූන් පණ රැකූනා
            කෑමට සිතා මස්                       -           නරකයත් කට ඇරීමෙක් නැත.

256.     පිළිකූල් කරන මස්                    -           වැළඳීමක් නොමැති නම්
            කූළුණු ගූණ ඇති දන                 -           හමුවේ මස් වෙළඳාම නවතී.

257.     සාරය ගලන ගඳ                       -           අනිකකූගෙ සිරුරෙහි මස
            වණයකැයි සිතූවොත්                -           මසින් වැළකී සදා නු බුදිත්.

258.     වරදින් මිදි ඇති                         -           පැහැදිලි දැනුම් ඇත්තෝ
            අනෙකකූගේ සිරුරේ                 -           මසක් නුබුදිති කිසිම ලෙසකින්.

259.     යාග දහසක් කර                       -           ලබන හිත සුවයට වැඩි
            සෙත ලබත හැකිවෙයි               -           එකකූ වුව නොනසා රැකීමෙන්.

260.     පර පණක් නො නසන              -           නිසි කල මසක් නුබුදින
            ගූණවතූනට දොහොත්              -           මුදුන් දී වඳිති සෑම සතූනුත්.

27.  තපස

261.     පැමිණි දුක් ඉවසුම                    -           සතට හිංසා නොකෙරුම
            මේ හොඳ ගූණ දෙකම              -           අංග වේ තවුසනගෙ සැමදා.

262.     තපසත් තවුස් දම්                       -           පුරන අයටම සුදුසුය
            එම ගූණය නැත්නම්                  -           තවුස් වෙස් ගැනුමෙන් පලක් නැත.

263.     ගිහියන් තවුස් දම්                      -           අමතක කර තිබෙන්නේ
            අහර පැන් දැ                        -           දෙමින් තවුසන් සනසවන්ටද ?

264.     සතූරන් දමනයත්                      -           මිතූරන් දියුණු කෙරුමත්
            මේ ගූණයන් දෙකම                  -           තවුස් බලැතිය වුනට වියයුතූ.

265.     ලැබුමට කැමති දෙය                 -           රිසි ලෙස ලබත හැකි නම්
            මේ ලොව තවුස් දම්                  -           පිණිස වැඩියෙන් දිරි දැරේවී.

266.     තවුස් දම් නිසිලෙස                    -           පුරන අය තවුසෝ වෙති
            ආසාවෙන් වෙළී                       -           පවු කරන්නෝ නොවෙති තවුසෝ.

267.     රත් කරන කල්හි                       -           දිලෙන රන් මෙන් බැබළෙති
            දුක් විඳ විඳ තවුස්                       -           දම්හි නියැලී සිටින තවුසෝ.

268.     මම මාගේ යන                      -           අදහස මුලින් සිඳු ලූ
            පැහැදිලි නුවණ ලත්                  -           අයට සව්සත වඳිති සතූටින්.

269.     තවසින් ලබත හැකි                   -           උත්තම තපස් බලයෙන්
            හෙබුන තවුසන්හට                   -           දැමිය හැක මරණය පවා කල්.

270.     තවුස් සුව නැති අය                    -           වැඩිවීමට කරුණු නම්
            පුරනුන් අඩුවීම                         -           නුපුරනුන් වැඩිවීම විය හැක.

28.  නො මනා පැවැත්ම

271.     කපටි තවුසාගේ                        -           නො මනා හැසිරීම දැන
            පස් මහ බූතයෝ                       -           සිනාසෙති ඔහු තූළ ලැගූම් ගෙන.

272.     තමාදත් වැරදි                            -           තම සිත තූළෙහි වේ නම්
            අවකාශය උසට                         -           පෙනුම තිබුනත් කිමද ? ඇතිපල.

273.     තවුස් දම් නොමැතිව                 -           තවුසන් බලය ඇඟවුම්
            දිවිසම පෙරව ගත්                     -           එළදෙනක් තණ කෑම වැනිවේ.

274.     සැඟවී පැවිද්දෙහි                      -           අදහම් කෙරුම තවුසා
            පඳුරට මුවා වී                            -           වැදි තෙමේ බඳිනු වැනි විහඟූන්.

275.     රාගයක් නැති යයි                     -           කියන්නන්ගේ නොමනා
            හැසිරීමෙන් අහෝ                -           අහෝ කියවෙන පරිදි දුක් එයි.

276.     කෙලෙසුන් දුරු නොකර           -           දුරු කළ ලෙසට අඟවා
            දිවි ගෙවන තවුසන්                   -           පමණ නපුරෝ නොමැත ලෙව්හි.

277.     පිටතින් එම පෙනුම                   -           ගැනුනත් පැහැය ඔලිඳක
            ඇතූළත ඔළිඳ ඇස                    -           මෙන් කළුව ඇති අයත් ඇත ලොව.

278.     සිත කෙලෙසුන් පිරී                   -           තවුස් වෙස් ගෙන සැඟ වී
            හැසිරෙන වක තපස්                  -           ගූණය ඇත්තෝ බොහෝ වෙති ලො .

279.     නැමුණු වෙණ මිහිරිය               -           උදු හී තලය නපුරු .
            කිරියෙන් මිස එමෙන්               -           උදක් පෙනුමෙන් ගැනුම නොයෙදේ.

280.     සුදනන් නිගා කළ                     -           දුසිරිත් මුදා හැරියොත්
            දළ මඩුලු හිස මුඩු                     -           දෙකින් කිසි උවමනාවක් නැත.

29.  සොරකම් නො කිරීම

281.     ලැබුමට නිගාවන්                      -           නොකැමැත්තා කිසි දෙයක්
            නොකරනට සොරකම්              -           තමා සිත රැක ගත මනා වේ.

282.     අනුන් සන්තක වූ                      -           දෙය සොර සිතින් ගැනුමට
            යම් කෙනෙක් සිතූවොත්           -           එවැනි සිතූවිලි පවා නරකයි.

283.     සොරසිතින් උපයන                  -           දන කඳ අති මහත් වුව
            වැඩි දියුණු වූ සේ                      -           පෙනී, නොපෙනී, වහා වැනසේ.

284.     සොරකම් කිරිමෙහි                   -           තද ඇල්ම ඇති වී නම්
            එය විපා දෙන විට                     -           නො කඩවා දුක් නිතර ඇති වේ.

285.     අනුන් සතූ දනයට                     -           ලොබ වි මාන බලනා
            ඔහු සිත කරුණාව                     -           සමඟ ආදරයත් පලා සේ.

286.     නොවන් ලෙස හැසුරුම            -           නොහැකි වනුයේ සැමවිට
            සොරකම් කිරිමෙහි                   -           ඇල්ම තද ලෙස ඇතියවුන්හට.

287.     අවංකව කටයුතූ                       -           කරනවුන් වෙත කිසිවිට
            සොරකමැ යි කියවෙන             -           නපුරු කිරියක් නොවේ කිසි දා.

288.     නොවක් වූවහු සිත                    -           හුදු දහම පවතින මෙන්
            වක් වූවන් සිත්හි                       -           නිතර වංචා ගතිය ඇති වේ.

289.     සොරකම මිස අනික්                 -           කිසිවක් නොදත් නුනුවණ
            නපුරෝ බොහෝ විට                -           වංකකම් කර වහා වැනසෙත්.

290.     ෆසොරකම් කරන විට               -           ඔවුන් පණනල වැනසෙයි
            නොකරන දනන් හට                 -           වඩා ළංවේ දේව ලෝකය.

30.  සබවස

291.     යම්කිසි විදියකින්                      -           කිසිකල කිසිම කෙනෙකූට
            නරක පල නොම දෙන              -           සැබැ කියමන සැබව නම් වේ.

292.     වරදක් නොවන ලෙස                -           හොඳ පල විපා දේ නම්
            එම පල ලබනු වස්                     -           කියන බොරුවත් සැබව සමවේ.

293.     තමා සිත දත් දේ                       -           කිසිවිට නොකරන්න බොරු
            කළහොත් එතැන් සිට               -           තමා තම සිත දවයි නිතරම.

294.     කෙනෙකූ තම සිත දත්               -           බොරු නැතිව හැසිරේ නම්
            එබඳු ගූණවතූනට                      -           සෑම සාදුහු ගරු කෙරෙත් මැ යි.

295.     තම සිතට එකඟව                     -           නිති සබවස කියා නම්
            එය තපසත් දනන්                     -           දෙකම රැකූමට වඩා උතූමැ යි.

296.     බොරු නොකිමට සම               -           මහත් යසසෙක් වෙන නැත
            එම උතූම් ගූණයම                    -           දැහැමි බව දෙයි සෑම විටකම.

297.     ෆබොරු නොකියන ගූණය        -           සැබෑකර හැසුරුණි නම්
            වෙන අනික් දහමෙක්                -           නොකර සිටියත් නොවේ නරකක්.

298.     සිරුරෙහි නිමල බව                   -           සිලිලෙන් ගෙනේ නියදම
            සිත තූළ නිමල බව                    -           සැබෑ වදනින් දිසේ හැමවිට.

299.     සැම දහමකින් එන                    -           එළිය එළියක් නොම වේ
            සාදුනට එළිය                            -           බොරු නොකිමෙන් එන එළිය වේ.

300.     අප සැබෑ ලෙස දුටු                    -           දේවල් අතර බැලුවොත්
            සැබවට වඩා හොඳ                   -           යමක් ලෝ තූළ නොවේ සැමවිට.

No comments:

Post a Comment