Saturday, 1 March 2008

Chapters 051 to 060


51.  විමසා තීරණය කිරීම

501.     දම් අරුත සැප බිය                    -           සතරෙහි තතූ පිරික්සා
            නිල දරයන් ගැනුම                    -           යෙහෙකි ඇම දැන ඇඳින විමසා.

502.     උසස් යැයි සම්මත                    -           වරදින වැළකූණ වූ
            නො කැලැල් ගූණවතා              -           සුදුස්සෙකි නිලයක් දැරුම් වස්.

503.     අනගි සිප්සත දත්                      -           නිවැරදි මහත් නැණවත්
            දොස් නැතිවිය නොහේ             -           විමසුවොත් උගත් වියතූන්.

504.     ගූණ අගූණ මේ දෙක                 -           දෙ පසින් තබා විමසා
            වැඩි වන පස අනුව                    -           සුදුසු නුසුදුසු බවට තේරේ.

505.     ඔවු නොවුන් කිරියම                 -           උරගල බවට හරවා
            පහත් හෝ වැදගත්                    -           බවට තෝරනු ලබන්නේ වේ.

506.     නිගාවට බිය නැත                     -           නෑයින් නොමැති ඇත්තේ
            නිලදරයන් ලෙසට                    -           තෝරනට නො වටිත් බන්දෝ.

507.     නෑ හිතවත් කමට                      -           ඉමහත් පිරුණු අදරින්
            දැනුම් නැණ නැත්තන්               -           තේරිම ලොකූ මෝඩකම මැයි.

508.     නො විමසා අග මුල                  -           කෙනෙකූ ගැන කර තීරණ
            ගත හොත් පරපුරම                   -           නොවේ මුළු රට දුකට පත්වෙයි.

509.     නො විමසා කිසිවිට                   -           තෝරා නොගන් කිසිවකූ
            හැකිකම් සෙවියයුතූ                  -           සොඳින් තෝරා ගැනිමෙන් පසු.

510.     නො විමසා ගැනුමත්                 -           පිළිගෙන දෙවනු සැකයත්
            යන මේ ගූණ නිසා                    -           නො වැනසෙන දුක් ගැහැට ගෙනදේ.

52.  විමසා පැවරීම

511.     විමසා හොඳ නො හොඳ                       -           නුසුදුසු දනන් පලවා
            යහපත් ගූණවතූන්                     -           පත් කෙරෙත් මැයි සුදුසු තන්හි.

512.     දියුණුව උදාකර                         -           අය පස නඟා ලන ලද
            විමැසිලි සිතින් යුත්                   -           කිරිය උතූමන් සතූ ඇමදා.

513.     විමැසුම නැණ අදර                   -           අන් සතූ දැයට නො කැමති
            මේ සිව් ගූණින් යුතූ                   -           අයට කටයුතූ සදා පැවරෙත්.

514.     නොයෙක.යුරු විමසා               -           පිළිගත් නමුදු සමහරු
            කරන කටයුතූ ලෙද                   -           වෙනස් වන දන බොහෝ වෙත්මැයි.

515.     හොඳින් දැන විමසා                  -           කටයුතූ කරනුනට මිස
            අනිකකූට හොඳයයි                  -           හිතැඟි කටයුතූ නො පැවරිය යුතූ.

516.     විමසිලිව කටයුතූ                       -           කළ හැකි අයත් කිරියත්
            දැන හැඳින විමසා                     -           කලට පවරන් සුදුසු කටයුතූ.

517.     මේ මේ කිරිය මොහු                 -           මෙලෙසින් කරති අවසන්
            මනැසින් බැලීමෙන්                  -           ඔහුට පැවරිය යුතූයි කටයුතූ.

518.     යම් යම් දෑ අනුව                       -           විමසා බලා නුවණින්
            සමතකූම තෝරා                       -           ඔහුට පැවරිය යුතූයි කටයුතූ.

519.     පැවරුන පසු කිරිය                    -           ඔහු ගැන සැක කළෝ නම්
            හොඳ හිත වෙනස් වී                 -           තමා සතූ යස ඉසුරු නොවැඩේ.

520.     නිරිඳු සේවකයින්                      -           දින පතා විමසිය යතූ
            ඔහු නොවක් වූ නම්                  -           ලෙවීහි දන වංක නොම වෙත් මය.

53.  සබැඳියාව

521.     මෙනෙහි කර පැරණි             -           හිතවත් කමෙහි දැවටී
            නිරත වෙත් පසු පස                  -           නෑ සියෝ දන හිත වුවත්.

522.     නො වැනයි ආදරය                   -           නෑකම් රදා ඇත්නම්
            යස ඉසුරු ගෙනදේ                   -           වැඩේ නො කැඩෙන පරිදි නිතැතින්.

523.     නෑ කම් සබඳකම්                      -           නො මැති අයගේ දිවි මඟ
            බැමි බිඳුන  වැව වට                  -           වතූර එක් රැස් කෙරුම් වැනි වේ.

524.     යස ඉසුරු ලැබුමෙන්                 -           අත්වන පලය සැබවින්
            නෑ දෑ දනන් සෑම                      -           තමා පසු පස පිරි වැරීමයි.

525.     හිත කැමති වදනන්                    -           තූටුවන පරිදි දීමත්
            නිසා සැම දාමත්                       -           නෑ සියන් පිරිවැරුනු අය වෙත්.

526.     තැන නො තැන ඉවසන             -           දන් දෙන හිතැති බෙහෙවින්
            පින් වතූනට වඩා                       -           නො මැත වෙන නෑසියන් ඇත්තෙක්.

527.     නො සඟවා කපුටා                    -           කළ දනන් විමසා
            දෙන සැලකිලි අනුව                  -           සෙස්සනුත් සේවයට පෙළඹෙත්.

528.     උසස් ලෙස සේවය                   -           කළ දනන් විමසා
            දෙන සැලකිලි අනුව                  -           සෙස්සනනුත් සේවයට පෙළඹෙත්.

529.     පෙර කරුණත් නැතිව                -           නැ දෑසියෝ වෙන් වූ
            කරුණු පැහැදිලි වී                     -           නැවත නැදෑ කමට පැමිණෙත්.

530.     වෙන් සිට නැවතත්                -           පැමිණිය සියන් විමසා
            හිතැඟි දැ ඉටුකර                       -           වෙන් නො වන සේ රඳා ගත යුතූ.

54.  අමතක නොකිරීම

531.     මහත් සොම්නසින්                -           මත් වී කෙරෙන අමතක
            කෝපයෙන් මත්වී                    -           කෙරෙන අමතකට වැඩි නපුරුයි.

532.     නිරන්තර සිඟූමෙන්                   -           නැණ මරණ ගෙන දෙන මෙන්
            සැම යසිසුරු මැරේ                   -           එසේ අමතක වීම ඇත්නම්.

533.     කරණ ලද අමතක                     -           කෙනෙකූට නොවේ යසසක්
            විද්වතූන් ඇම දා                       -           මෙසේ තීරණ කරන ලද්දකි.

534.     බලකොටුවෙන් පලක්               -           බියගූලු අයට නො යෙදේ
            එමෙන් අමතක වන                  -           අයට කවදත් නො මැත හොඳ බව.

535.     විපතක් එන්ට පෙර                   -           නො රැකී කළෝ අමතක
            දැනැඳින තම වරද                     -           දෙවනු කරදර අනුව දුක්වෙත්.

536.     ඇම විටම ඇම දෙන                 -           නො කළොත් සදා අමතක
            ඉස්තිර සාර වූ                           -           එයට සම අනිකක් ලෙව්හි නැත.

537.     රැකවරණ සහිතව                      -           අමතක නො වීමේ අවි
            ඇතොත් අපහසු යයි                 -           ලෙව්හි නො කළැකි දැයක් නම් නැත.

538.     පැසසිය යුතූ දැයට                    -           පැසසිය යුතූයි නො රඳා
            අමතක කළ වුනට                     -           උපන් සත් බවෙක හොඳ බව නැත.

539.     දොම්නස සිඳ දමා                     -           සොම්නසින් මත් වූ විට
            අමතක කිරිමෙන්                      -           නැසුනවුන් ගැන සිතනු යහපති.

540.     සිතූව දැය ලැබුමට                    -           පහසුවේ යම් කිසි විට
            අමතක නොකර                     -           නැවත සිතූමෙන් එසේ සිදුවේ.

55.  සෘජු පාලනය

541.     වැරදි හැම විමසා                      -           හිතවත්කමින් නො බැඳි
            සුදුසු ලෙස දඩුවම්                     -           දීම උදු පාලනය නම් වේ.

542.     ලෝ වැසි හැම දෙනා                -           වැසි පල බලා වෙසෙති
            රට වැසියෝ වෙසෙති               -           බලා රජුනගෙ දැහැමි සේවය.

543.     දහම් පිළි පැදුමත්                      -           සදහම් සතර රැකූමත්
            යන ඇමට හේතූයි                     -           දැහැමි පාලනය නරනිඳුගේ.

544.     වැසියනට අදරින්                      -           කරන පාලන කටයුතූ
            නර දෙවිඳු සෙවනෙහි               -           වෙසෙත් ලෝ වැසි දනෝ සතොසිත්.

545.     නීතිය අනුව උදු                         -           පාලනය ඇති රටෙහි
            අස්වැන්න වැසි පල                   -           දෙකම නො අඩුව සදා ඇතිවෙත්.

546.     පාලන කෙරේ නම්                    -           අයට නො නැමි
            වේලා යුදය නොව                    -           දිනුම දෙන්නේ එබඳු ගූණයයි.

547.     ලොව රකින නිරිඳා                   -           රජ දහමද රකී නම්
            රැකි  රජ දහම                     -           එබඳු නිරිඳුට රැකවරණ දෙයි.

548.     පමා දොස් අබියස                     -           රට පාලනය කෙලෙසුව
            තමා මත් වැන සේ                    -           පමාවෙන් නර දේවයන් ගේ.

549.     ඇතූළතින් පිටතින්                     -           එන උවදුරින් වැසියා
            රැක ගැනුම් උදෙසා                   -           කරන දඩුවම් වරද නොම වේ.

550.     නපුරනට මරණය                      -           පමුණුවන දඩුවම නම්
            බෝග මැද වල්පැල                   -           මුලින් උදුරා දැමුම සම වේ.

56.  නපුරු පාලනය

551.     වැසියනට කරදර                       -           දී රජ කරන මී පල්
            පවිටු මෙන් කූරිරුය                  -           මිනි මරුවන් හට දෙවැනි නොව.

552.     දෙන්න දෙන්නැයි යන              -           වේල.විය ගත්තහු මෙන්
            රැගෙන සෙන්කෝලය              -           සිඟති අය බදු දනන් බියකර.

553.     ඇති තතූ නො විමසා                 -           පාලන කරන රජුගේ
            දවසින් දවස රට                        -           කෙමෙන් පිරිහී වනස ගෙන දේ.

554.     වංක ලෙස රැකි රටැ                  -           නොයෙකූත් ගැහැට ඔස්සේ
            පිරිසත් දනය දෙක                    -           නැසේ දුක් බිය කෙමෙන් ගෙනදී.

555.     නියම පාලනයක්                       -           නැති වැසියනගෙ වන් දුක්
            හැඩු කදුළු අවියෙන්                  -           තිබුණ යසිසුරු රජුගෙ ගෙවුනා.

556.     නිසි ලෙස රට රකින                  -           රජනුට කිතූ කදඹ යෙසි
            යස ඉසුරු කිත්ලිය                    -           එබඳු රජුටයි සෙසුවනට නැත.

557.     වැසි පල නැති ලොවේ               -           කෙලෙසද ? සරු නිසරු කම්
            කූළුණු ගූණයක් නැති                -           නිරිඳු රට වැසියනට සමයි.

558.     කෙලෙසා රට කරන                  -           රජහට යටත් වී නම්
            ඉසුරුමත් බව වුව                      -           දිළිඳු කමටත් වඩා දුක දේ.

559.     කොටසකට ගැති වි                   -           රට කරන අය අබියස
            කලට වැසි නො වසි                  -           අනෙක දුක් බික් දුක් උදාවේ.

560.     නියම ලෙස රට රැක                  -           පාලනය ගෙන නො ගියොත්
            පැවිදි දම් පිරිහේ                                   -           එමෙන් පස් ගෝ රසය හිඟවේ.

57.  භය ජනක දේ නොකිරීම

561.     සම මෙත් සිත ඇතිව                 -           විමසා කරන වැරදි
            නැවත නො කරණ ලෙස           -           සුදුසු දඩුවම් දෙවත් නරනිඳු.

562.     පැහැදිලිව විමසා                       -           තද බව තදින් පෙන්වා
            ලිහිල් දඩුවම් දෙන                    -           රජුන් සතූ දන සදා පවතී.

563.     වැසියනට බිය දෙන                  -           පාලනය ගෙනයන රජු
            නපුරුකම් හමුවේ                      -           නො අනුමානව වහා වැනසෙත්.

564.     රජ නපුරෙකැයි යන                  -           වදන් කියවන නරනිඳු
            නිසා රට වැසියෝ                     -           කිපෙත් ඉන් එම රජුද වැනසේ.

565.     පිය කර මුහුණ නැති                  -           බැහැ දක්නට අපහසු
            රජුගේ මහ දනය                       -           බිය දෙවයි අවතාරයක් මෙන්.

566.     ඇති රුදුරු වදනැති                    -           දයාවක් නැති රජුගේ
            දනය වැනසී යයි                       -           දිගූ කලක් නො රැඳේ නොපැවතේ.

567.     පමණට වැඩි නපුරු                   -           වදනත් දඩුවමත් දෙක
            පීරට සමානයි                           -           ගෙවන නිරිඳුගෙ රාජබලතල.

568.     ඇමතින් නො විමසා                 -           කෝපාවිෂ්ට විමෙන්
            රැවුමෙන් ගෙරවුමෙන්              -           තමා සතූ යස ඉසුරු සුන්වෙයි.

569.     යුද එනවිට නො රැක                 -           ඉඳුමෙන් නො සැළකිළි වී
            බියක් වන් කෙනෙහි                 -           රජුත් රජ පරපුරත් වැනසෙත්.

570.     නූගතූත් සමඟින්                       -           ගෙන යන නපුරු පාලන
            විනා වෙන අනිකක්                   -           උදක් පොළවට නොමැත බරවී.

58.  කරුණාව

571.     කූළුණු ගූණ යැ යි යන               -           මා හැඟි ගූණය ඇති නම්
            නො නැසී සදාකල්                    -           මෙ ලොව දියුණුව රඳා පවතී.

572.     ලෝදනගෙ දියුණුව                   -           පවතී කූළුණු ගූණ මත
            එම ගූණය නැති අය                  -           සියළු කල්හි ලොවට බරෙකි.

573.     නුසුදුසු ගීතයට                          -           රාගය කූමට එලෙසින්
            කූළුණු බර බැල්මක්                  -           කිසිදු නො හෙලන නුවන් කූමටද ?

574.     කූළුණු බර බැල්මක්                  -           නො හෙලන නුවන් මුහුණෙහි
            ඇතිවිමක් විනා                         -           කූමන පලයක් දෙයි ? කවදා.

575.     දෙ නයනට අබරණ                   -           කූළුණු ගූණ යුත් බැල්ම යි
            බවක් නැති නයන                  -           වණ කැලැල් මෙනි මුහුණැ සැදුනු.

576.     දයාබර බැල්මක්                                   -           නැත්තෝ නුවත් තිබුණත්
            පොළවේ වැඩෙන ගස්              -           මෙ නැයි පවසත් වියත් උතූමෝ.

577.     කූළුණු බැල්මක් නැති                -           කෙනෙකූට නුවන් නැති මෙනි
            දෙ නුවන් ඇති අයට                  -           කූළුණු බැල්මක් තිබිය යුතූ වේ.

578.     කටයුතූ නො වැනසෙන                        -           කරුණා ගූණය පතූරන
            සුදනනට මේ ලොව                  -           සොබා දහමින් උරුම වුවකි.

579.     කරදර කරනවුත්                       -           වෙත වුව කූළුණු ගූණයෙන්
            බලා ඉවසත හැකි                      -           ගතිය අති උතූම් වේ යැ යි යෙති.

580.     කූළුණු බව කැමති                     -           තම තම යහළු යෙහෙළින්
            වස විස වුව නො බා                  -           එක්ව කා බී තූටුව සැනසෙත්.

59.  චර පුරුෂ සේවය

581.     ලබන ලද ඔත්තූව                      -           නීති සතරත් මේ දෙක
            රට කරන නිරිඳුට                      -           උතූම් දෙ නෙ තැයි ගැනුම සෑහෙයි.

582.     සිදුවන හැම දෙයම                   -           හැම විට හැම දෙනා ගැන
            රජුගේ යුතූ කමය                      -           වහා දැන ගැනුම ඇති පරිදි.

583.     ඔත්තූකරුවන්ගෙන්                  -           නො ගතොත් ඔත්තූ රහසේ
            කරුණු ලොව නො දත්          -           දිනුම ගැනුමට රජුට ඉඩ නැත.

584.     නෑ සියන් සතූරන්                     -           සේවකයන්ද වැසියන්
            යන ඇම ගෙ තොරතූරු             -           ගෙනෙත් රහසිත් ඔත්තූ කරුවෝ.

585.     සැක නොකරන වෙසත්                        -           එඩිතර වීර ගතියත්
            කිසි තැනෙක නො කියන          -           ගූණත් සතූවේ ඔත්තූ කරුවන්.

586.     පැවිදි වෙසකින් ගොස්              -           විමසන විටකදී වුව
            හිරිහැර කළ නමුදු                     -           රහස් නොම දෙති ඔත්තූකරුවෝ.

587.     සැඟවුනු දෙය සොයන              -           දත් දෙය දකින සැක හැර
            නැණ ගූණයෙන් පිරුණු                        -           ඔත්තූකරුවෝ සමත් වෙත් මැ යි.

588.     ඔත්තූව බලා දුන්                       -           අනිකූත් ඔත්තූ කරුගෙන්
            මා හැඟි හිත කැමති                   -           කරුණු ඇති තෙක් සොයා ගත යුතූ.

589.     උනුනුන් නො හඳුනන               -           ගණනක් ඔත්තූ කරුවන්
            යවා ඉන් තිදෙනෙකූ                  -           ගන්න මඟ ගතයුතූයි නරනිඳු.

590.     ඔත්තූකරුවන්හට                      -           තූටු පඩුරු දෙන කල්හි
            වැසියනට නො හැඟෙන                       -           පරිදි දිය යුතූය රහසක් සේ.

60.  දිරිය

591.     දිරිය ඇති දනහට                       -           තමා ඇති බව වත් වෙයි
            නැතියනට අනිකක්                   -           තබා තම ඇති බවද නො වේ.

592.     යස ඉසුරු වැඩි වේ                    -           වැඩවිම නො නැනවත යයි
            යසිසුරු නැති වුවත්                   -           දිරි ගූණය තමහට ඉතිරි වේ.

593.     ගැඹුරු දිය පමණට                    -           පියුම් දඩුවේ දිග මෙන්
            උසස් බව ඇති වේ                    -           දිරිය පමණට මිනිස්සුන්ගේ.

594.     නො සැලෙන සිතැත් නම්          -           ගූණ නැණ බරණ පැළඳු
            දිරි වඩන උතූමන්                      -           සොයා මඟ දැන දනය පැමිණේ.

595.     දිරියම දනය කොට                   -           හැමවිට සිතන සලකන
            උතූමන් සතූ දනය                     -           පිරිහුණත් ඔහු නොකැළඹෙත් .

596.     උසස් ලෙස සිතමින්                  -           සිතිවිලි අනුව කළ දැ
            බිහි ගෙයිම පැරදී                      -           ගියත් දිරිමත් සිත ඉතිරි වේ.

597.     හී පහර ලදුවත්                          -           රණ සුර ගිජිඳුන් මෙන්
            නො සැලෙත් විපතෙදි               -           උදක් නිසසල දිරි දරන්නෝ.

598.     දිරිමත් හිත නො මැති                -           සමහර දෙනා ලෙව්හි
            දන් දිමෙන් ලබන                     -           උදානය කිසි දිනක නො ලබත්.

599.     දල යුගල සහ කඳ                     -           සා මහත තිබුණත්
            ඇතූ වුවද බියවේ                       -           පොරට කොටියා වැටුණ කල්හි.

600.     දිරිය ගූණ නැතිවුත්                    -           ගස් මෙනි රුවැති මිනිසුන්
            දැනීම දිරියයි                         -           එය දියුණුට මඟ සදන්නේ

No comments:

Post a Comment