Saturday, 1 March 2008

Chapters 081 to 090


81.  ඉපැරණි සෙනෙහස

801.     හුරු - පුරුදුකම් උඩ                   -           පැමිණිය යහළුකම නම්
            කිසිවකින් නො කැඩෙන           -           උරුමයෙන් එන යහළුකම වේ.

802.     සෙනෙහසට අංගය                   -           උරුමය නැතොත් අයිතිය
            එකඟව අනුව                        -           විසුම සුදනන් පරම යුතූකම.

803.     උරුමය නිසා කළ                     -           දෙයකට එකඟ නැති නම්
            හුරු - පුරුද්දෙන් එන                -           යහළුකමකින් කිම් ? ඇති පල.

804.     උරුමය ඇති නිසා                     -           නො අසා යමක් කළ තැන
            පල නො කර නො සතූට           -           කැමති විය යුතූය යුතූකම උඩ.

805.     පැමිණෙන වේදනා                    -           කළ කී දෙයට යහළුන්
            නුනුවණකමින් හෝ                  -           උරුමයැ යි නුවණැසින් දත යුතූ.

806.     පළපුරුදු සගයන්                       -           විපත් ගෙන විට වුව
            ගූණැති හොඳ මිතූරෝ               -           කිසි විටෙක වෙන් නොවෙති එරෙහිව.

807.     සෙනෙහසෙහි ඉපැරණි             -           කම උඩ පැමිණි මිතූරෝ
            අපමණ වුව පාඩු                       -           තිබුණ අතරැති ගතිය නො සිඳිත්.

808.     යහළුන් දෙන වැරදි                   -           නොතකන බලවතූන්හට
            වැරදි කළ දවසත්                      -           හොඳයි උරගා බැලීමක් ලෙස.

809.     නො කැඩෙන ලෙසින්           -           යහළුන්ගේ යහළුකම්
            නොම අත් හරින්නන්                -           කැමැති වෙත් ලෝකයා සැමදා.

810.     ඉපැරණි යහළුකම                    -           හුරු පුරුදු නො වෙනස් වන
            සුදනනට සතූරෝ                      -           පවා පිය කරති මිතූරන් මෙන්.  

82.  නපුරු සෙනෙහස

811.     ලෙවකා සිටින වැනි                  -           ගූණ නැණ නැතියවුන්ගේ
            වැඩි වීමට වඩා                         -           යහළුකම් අඩුවීම කදිමයි.

812.     ඇති විට යහළු වී                       -           නැති විට හරින නපුරන්
            යහළුකම ලැබුණත්                   -           නො ලැබුණත් ඉන් කිම ? ඇති පල.

813.     පලයටම නෙත් ලන                  -           යහළුවන් සහ මුදලට
            බැල්ම ලන අබිසරු                   -           ලියන් සහ සොරුනුත් සමානයි.

814.     සටනෙහි අකීකරු                     -           වල් අසුන් වැනි මිතූරන්
            සමග එක් වීමත්                                    -           වඩා නපුරුයි යෙහෙකි තනිමග.

815.     මිතූරුකම් ඇතිවත්                     -           තම මිතූරු දන නො රකින
            පහතූන් මිතූරු කර                    -           ගැනීමට වැඩි හොඳයි නො ගැනුම.

816.     නූගතූන් හා බැඳි                        -           මිතූරුකමකට වැඩියෙන්
            උගත් සතූරාගේ                                    -           සතූරුකම කෝටියක් අනගියි.

817.     සිනාවෙන් පමණක්                   -           මිතූරුව ලබන සතූටට
            වඩා සතූරන් ගෙන්                    -           හොඳයි ලද දුක් කෝටි ගණනින්.

818.     කරන හැකි කටයුතූ                   -           කරනට නො දී බාදා
            කරන වුන් මිතූ දම                    -           නො දන්වා අත් හරින් ඔවුනට.

819.     වදන හා එකඟව                       -           කිරියක් නො වන්නන් ගේ
            සිහිනෙනුත් අවැඩයි                  -           යහළුකම උන් සමග බැඳුනොත්.

820.     නිවසෙහිදී යහළුව                     -           පිට දී නිගා ගෙන දෙන
            මිතූරන්ගෙ මිතූදම                     -           අල්ප වුව වැළකීම යුතූම .

83.  ව්යාජ සෙනෙහස

821.     නියම තැන ලැබුනම                 -           තලන්නට කිණිහිරිය යි
            නුසුදුසු කපටි දන                      -           සමග බැඳ ගත් නරක මිතූ දම.

822.     නෑ සියන් වැනි වූ                      -           නෑයින් නොවන්නන් ගේ
            ගැහැණු සිත පරිදි                      -           මිතූරුකම රැඳි වෙනස් වේ මැ යි.

823.     නොයෙකූත් සිප් සතර               -           දැනගත් නුගූණවතූනට
            සිත් හොඳකර ගැනුම                -           බොහෝ විට අපහසුයි අරුමයි.

824.     සිත තූළ නපුරු කම                   -           මුහුණෙහි සිනාවත් දෙක
            ඇතිවීම නපුරුයි                        -           නිතර බියැවෙනු එබඳු අයහට.

825.     සිත එකඟ නොමැතී                  -           දුදනන් කවර කලෙකක්
            තෙපලන ලද වදන්                    -           අනුව තේරුම් ගැනුම අපහසු.

826.     හොඳ යහළුවන් ලෙස               -           තෙපලුම නමුත් හොඳ බස්
            සතූරු සුමිතූරු බව                     -           වහා දැනගත යුතූය නුවණින්.

827.     දුන්නෙහි නැමීමත්                    -           අනතූරු සහිත වන මෙන්
            යටහත් පහත් ලෙස                   -           කියන වදනත් හොඳ නොවේ .

828.     මුදුනත් බැඳ නැමති                   -           අත තූළ අවිය සැඟ වේ
            එමෙන් සතූරන් හෙලු                -           කඳුලු බිඳුවත් බයානක වේ.

829.     යහළුකම පිටතින්                      -           පෙන්වා නිගාවන් දෙන
            නපුරනට එලෙසම                    -           වැරදි නැත දෙන නිගා නින්දා.

830.     සතූරෝ මිතූරු වෙස්                  -           ගෙන පැමිණි කල හනිකට
            මුහුණින් මිතූරු වී                      -           යහළුකම සිත අත් හරිනු මැන.

84.  මෝඩකම

831.     පාඩුව තම වෙතට                     -           එන ලෙස මග සදාලා
            හැම විට ලාබය                     -           පිට යැවී නම් එයයි දද කම.

832.     හැම දදකම් වලින්                     -           තද දද කමක් වන්නේ
            තම අතට නො ලදැකි                -           දෙයට ආශාවෙන් වෙලීමයි.

833.     විලිය විමැසුම හා                      -           ආදරය යන මේ
            එකක් වුව නො රැකූම               -           දදුන ගේ ඇති නීච ගතියයි.

834.     දැන උගෙන පරහට                   -           හික්මුණ බවත් පෙන්වා
            ඔවා දෙන දද දන                       -           සම වූ දද දන ලොවේ වෙන නැත.

835.     එක අත් බැවෙක දී                    -           කළ දදකමට දුදනෝ
            නිරාවල පැමිණෙත්                   -           සත් වරක් වුව මැරී ඉපදී.

836.     යම් කිරියක් කරන                    -           පිළිවෙල නො දත් අනුවණ
            කෙනෙකූ යා කර ගත               -           කිරිය හා තමනුත් විනාසයි.

837.     මෝඩයකූට ඉසුරු                     -           ලැබුනම නෑ සියන් හැම
            අමතක කර දමා                        -           අසල් වැසියන් කවයි සිත සේ.

838.     නුනුවණ දද දනන්                     -           යස ඉසුරු අතපත් තැන
            උමතූවකූ මත් වී                        -           කරන කටයුතූ අයුරු වේ වි.

839.     දද දනන් සමඟින්                      -           බැඳුන මිතූ දම් හොඳ වේ
            වෙන් වන විට කිසිම                 -           දුකක් නැති හෙයිනි කිසි විටෙකත්.

840.     උතූමන් සබාවට                                    -           දද දන ඇතූල් වීමත්
            නො සේදුන දෙ පයින්               -           පන්සලට පිවිසුමට සමවේ.

85. මඳ දැනුම

841.     දැනුමක් නොමැකි බව              -           නැති බවෙහි නැති බවම
            නොමැති බව අනිකක්               -           නොසලකති ලොව නැති බවක් ලෙස.

842.     දැනුමක් නොමැත්තා                 -           දෙනුයේ යමක් සතූටින්
            අනිකක් නිසා නොව                 -           ලබන අය ගේ පිනෙහි මහිමයි.

843.     මඳ නුවණ ඇත්නත්                   -           කරගනු ලබන වැරදි
            සතූරන්හට පවා                                    -           නො කළ හැකි වැරදි වේ දරුණු.

844.     උසස් දැනුමක් ඇත                   -           සෙසු අය පහත් තමහට
            යනුවෙන් උඩඟූ සිත                  -           ඇති බවම මඳ නුවණ වේ මැයි.

845.     උගත් ලෙස පැවතූම                  -           නුගත් දැයෙහි පැටලි
            නිවැරදි ලෙස උගත්                  -           දැයක් ගැන වුව සැක උපදවයි.

846.     තම දොස් නිදොස්කර               -           ගන්ට නො සිතන කල්හි
            විලි වසා ලීමට                          -           සිතිමත් නැණ හීන ලකූණුයි.

847.     අනගිතම රහසක්                      -           පිටකළ මඳ නැණැත්තා
            තමාටම තද දුක්             -           දෙවයි තම රහස් නො රැකීමෙන්.

848.     තමාටත් නො දැනෙන               -           යැව්වත් නොයන යහ මග
            නැණ මඳ තැනැත්තා                 -           දිවිය ඇති තෙක් ලොවට බරකි.

849.     තමාමත් උගතැයි                      -           සිතන නැණ මඳ කෙනෙකූට
            උගැන් වීමට යන                      -           නැණැතියා විමතියකූ සම වේ.

850.     උගතූන් ඇතැයි යන                  -           දැයටම නැතැයි පවසන
            මඳ නුවණ ඇත්තා                     -           මෙලොව අවතාරයැයි කියවේ.

86.  විරුද්ධකම

851.     විරුදු බව හැම දෙන                  -           බිඳුවන තබන වෙන්කර
            නරක ගති පතූරන                     -           රෝගයකි ලෙව් දනට වැළදෙන.

852.     බිඳුවීමට සිතා                            -           කළත් අපමන නපුරක්
            නො කරනු මැන නරක             -           විරුදු තාවය සිතා පවතින.

853.     විරුදුකම යැයි යන                    -           නපුරු රෝදුක් වැළකූව
            අයට වරදක් නැති                      -           නො අඩු සම්පත් යසස් පැමිණේ.

854.     විරුදු බවයැ යි යන                    -           දුකින් දුක නැති වුන කල
            සැපයෙන් සැපය වන                -           අති උසස් සැප ලැබේ නියතයි.

855.     නැමි විරුදු කමටම                    -           හැසිරෙන බලවතූන් ගේ
            බල බිඳ පරදවන                       -           බලය ඇත්තෝ ලෙව්හි කවුරු ?

856.     විරුදු වාදීකම                            -           වැඩිවනු යහපතක් යැ යි
            සිතන ලද අයගේ                       -           ආයු හීනව කෙමෙන් වැනසේ.

857.     විරුදු බව ගෙන දෙන                -           නරක අදහස් ඇත්තා
            දියුණුවට තූඩු දෙන                   -           සැබව සැබවක් විලස නො දකි.

858.     නැමී හැසුරුම නම්                    -           ලාබය වේ විරුදුවට
            ටිකක් වැඩි වුවොත්                   -           එයින් සිදුවේ මහා පාඩුත්.

859.     අදිකව ලාබ ලත්                        -           විට නොපෙනේවි විරුදුව
            එය දියුණුව පෙනේ                   -           අදික පාඩුව පැමිණි කල්හි.

860.     සෙනෙහසින් ඇතිවේ                -           ඉමහත් අනගි සොම්නස
            පහළ වේ සැමදුක්                     -           විරුදුතාවය නිසා හටගත්.

87.  සතූරුකමේ අගය

861.     බලවතූනට එදිරි                        -           බැඳුම අත්හළ යුතූ වෙයි
            තමා නො තකන ලද                  -           දුබලයන්ටයි සතූරු වියයුතූ.

862.     සිය බලය ආදර                         -           හොඳ උපකාර නැත්නම්
            සතූරු බල බිඳුමට                      -           කෙලෙස හැකි වෙද තමා සිතූමුත්.

863.     නො තැන බිය ලෝබය             -           නො ඇසුරත්වය නො දැනුම
            මෙ ගූණයන්ගෙන් පිරි              -           දනෝ සතූරන් හමුවෙ දුබල .

864.     පිරිපුන් දැනුම නැති                   -           කෝ ගිනි නොනිවියාවු
            දනෝ හැම විටකම                   -           හැමට හැමතැනකදි දු බලය.

865.     පල නැති දැ කරන                     -           නින්දා නිගා නො බලන
            දුර දිග නොවිමසන                   -           දනන්ගෙන් සතූරනට වාසියි.

866.     අදික කාමය සහ                       -           දැඩි කෝපයෙන් දිලිහෙන
            කෙනෙකූගෙ සතූරුකම                        -           කැමති වෙත් ජය ගැනුම් සඳහා.

867.     යමක් දීමෙන් හෝ                    -           ඔද බිඳිය හැකි සතූරා
            එසේ කර තරයේ                       -           මෙල්ල කරගත යුතූ නිසිසේ.

868.     හෙබි ගූණයක් නැතිව                -           වරදින වැඩිවුනා නම්
            උපකාර නො ලැබේ                  -           එයම සතූරන්ට උපකාරයි.

869.     නැණ මද දැනුම් නැති                -           බියවන බියෙන් ඇලලෙන
            සතූරන් ලදෝතින්                     -           සටන් කළ වුනට ජය ලංවේ.

870.     නූගත් කිපෙන සුලු                    -           යසිසුරු හීන සතූරා
            හමුවේ හැම විටම                     -           යසස සම්පත රැස් නොවේමැයි.

88.  සතූරු බල දැන ගැනීම

871.     සතූරුකම නම් වූ                       -           ඉමහත් නරක ගතියට
            සෙල්ලම් පිනිසවත්                   -           කැමති වියයුතූ නොවේ කිසිවෙක්.

872.     අවි බලැති නරනිඳු                     -           සහ සතූරු වුවත් කිම
            මැති ඇමතියන් හා                    -           සතූරු වියයුතූ නොවේ කිසිවිට.

873.     තනිවම හිඳ බොහෝ                 -           සතූරන් ඇති කරන අය
            උමතූනටත් වැඩිය                     -           උමතූවන් යැයි කීහ පඩුවෝ.

874.     ඉමහත් සතූරුකම්                     -           ගෙන යහළුකම විලසින්
            හැසිරෙන ගූණවතූන්                 -           සමත්කම වෙත ලොවම පවතී.

875.     නැතිවිට උදව්වක්                      -           සතූරුකම් යුගලක් නම්
            උදව් ලෙස ගත යුතූ                   -           ඉන් එකක් වෙන්කර තමාටම.

876.     පැහැදිලි නොපැහැදිලි               -           බව ඇති මුත් වනසෙදි
            මිතූරු සුමිතූරු කම්                    -           දෙකම නො ගෙනම හැසිරීම යුතූ.

877.     තම දුක නොම කියන්               -           ගැන නොදත් කෙනෙකූට
            එලෙසම දුබල කම්                    -           නොම කියන් සතූරන් ඉදිරියේ.

878.     පිළිවෙල හොඳින් දැන               -           තම බලය වැඩිවන සේ
            රැක වරණ ගත්විට                     -           රුපුන් බල හීන වේ නිතරම.

879.     ලපටි කල කටුගස                     -           උදුරා දැමුම පහසුයි
            මේරීමෙන් පසුව                       -           අත නසයි උදුරන්න වෙහෙසු.

880.     සතූරු බව වනසා                      -           ලීමට නොදත් ඇත්තෝ
            ඇති හුස්ම ගන්නට පවා            -           ජීවත් නොවෙති වැනසෙත්.

89.  ඇතූළත සතූරුකම

881.     සිසිල්  සෙවනෙහි දිය               -           වුව නරක නම් නරකයි
            නෑයින් වූ නමුදු                         -           නො කළයුතූ දැ කළොත් නරකයි.

882.     අසිපතට සමවන                       -           රුපුනට බිය නොවිය යුතූ
            බිය වියයුතූ නිතර                      -           සතූරනටමයි මිතූරුකමිනෙ..

883.     පහසුවෙන් විපතෙදි                  -           නි සැකව තමා වනසන
            තූළ වන් සතූරු කම                   -           හැඳින රැකෙනුව බියව එහිදී.

884.     නැ සියන් සතූරුව                     -           සිත් නපුරු වී ඇත්නම්
            එබඳු නරනිඳුනට                       -           සැම විටකම විපත් ගෙන දෙයි.

885.     නෑ සියන් අතරම                       -           සැඟවී ඇති සතූරුකම
            මරණය තෙක් විපත්                  -           බොහෝ කොට සිදුවන්ට ගේතූයි.

886.     පවතින සතූරුකම                     -           නැ දෑ මිතූරනුත් මැද
            හැමවිටම මරණය                     -           සිදු නො වන්නට හේතූ නො යෙදේ.

887.     තූළ සතූරුකම රැඳි                     -           නෑයින් සමග නරනිඳු
            පියන හා හෙප්පුව                     -           පරිදි වෙන් වෙති කල පැමිණි කල.

888.     බල නැති තූළ සතූරු                  -           කමටම යට වුනා වූ
            යහ ගූණැති පවුලද                    -           පීරි ගැ රන් මෙන් ගෙවියයි.

889.     තල ඇටයෙන් අඩක්                  -           තරමැති ඉතා සුළු වූ
            තූළ සතූරු කමකින්                   -           ගැහැට කරදර විපත් පැමිණේ.

890.     එකමුතූ නැතියවුන්                    -           සමග කරනා වාසය
            විසුමක් මෙනි පැලක                 -           නපුරු විසකූරු සපුන් සමඟින්.

90.  මහතූන්ට අවමන් නො කිරීම

891.     මහතූන් ගේ බලය                    -           පහත් කොට නො සිතයි නම්
            හැම රැකූමකට වැඩි                  -           රැකෙනවුන් ගේ උසස් රැකූමයි.

892.     ගරු සරු නො දක්වා                 -           උතූමන් සමඟ හැසුරුම
            හැමවිට ඔවුන් ගෙන්                 -           විපත් පැමිණිමට හේතූ වේ.

893.     වනස ඕනෑනම්                         -           කරනුව ඔවා නො ගෙනම
            මරණ ඕනෑනම්                         -           වරද කළයුතූ බලවතූන්හට.

894.     බලය නැති ඇත්තන්                  -           දුක් දීම බලවතූනට
            අත වනා යමයා                         -           හනික කැඳවීමට සමානයි.

895.     තද තෙදැති නරනිඳු                    -           නො සිතා වහා කිපුනොත්
            කෙබඳු තැන විසුවත්                 -           ගියත් ජිවත් වීම උගහට.

896.     ජිවත් විය හැකිය                       -           දැවුනත් උදක් ගින්නෙන්
            උතූමනට වරදක්                       -           කළොත් ජිවත් විය හැකි නොවේ.

897.     හැම විදියෙන් උසස්                  -           දිවියත් මහා දනයත්
            ඇතිවුව කිමද ? පල                   -           කිපුණි නම් ලොව උගත් උතූමන්.

898.     උත්තම ගූණැත්තන්                   -           පහත් ලෙස සලකත්නම්
            එබඳු දද දන ලොව                    -           පවුල් සමඟම යුහුව වැනසෙත්.

899.     සිල්වතූන් උත්තම                     -           තද බල ලෙසට කිපුණොත්
            රජයත් පාලනය                                    -           රජ බවත් මේ සැම වැනසෙත්.

900.     අපමණ පිටිවහල්                      -           වන අය වෙනත් ලෙව් හි
            උතූමන් කිපුණි නම්                   -           යෙහෙන් ජීවත්වීම උගහට.

No comments:

Post a Comment