Saturday, 1 March 2008

Chapters 101 to 108


101.  හොඳ පල නො දෙන වස්තුව

1001.   සපයා තබා දන                         -           ඉන් පලු නොලද දු දනට
            මරණින් පසුව තම                    -           කවර පලයක් ලබනු හැකිවෙද ?

1002.   දනයම නිසා හැම                      -           දැය ඇති වෙතැයි සිතවන
            මෝහය පහත් මෙන්                 -           නීච ඉපදීමකට තුඩු දෙයි.

1003.   යසස නො කැමතිවූ                  -           දන සැපයුමට කෑදර
            අනුවණ දද දනෝ                      -           උපන් මහ පොළවටත් බරවෙත්.

1004.   ලෝ දන තමන් වෙත                 -           පිය නො කරනු ලැබී නම්
            මරණින් පසු තමා                      -           කුමක් ඉතිරිද ? යනු සිතනු මැත.

1005.   එක් රැස් කළ දනය                    -           කෝටි ගණනින් තිබුණත්
            දීමත් කෑම දෙක                        -           නොමැති දද දන දිළින්දන් මෙනි.

1006.   නො වළදන තිබුණත්                -           උපකාරයක් නො කරන
            සොබා ගති ඇත්තහු                  -           දනය දන නොව මහා දුකකි.

1007.   සරණ දිළිඳුනට                     -           සරණක් නො මැත්තහු දන
            තනිවම නාකිවන                      -           ඉතා හොඳ කුල.ගනක සමවෙයි.

1008.   පිය කරනු නො ලබන               -           කිසිවකු විසින් කිසිවිට
            දනය ගම මැද වන්                    -           විස රුකෙක විස පල දැරීමයි.

1009.   වැය නො කළ පිනකට             -           සැපයූ දනය අදමින්
            තමාවුව නො රැකී                     -           පැහැර ගෙන යෙත් අනුන් සතුවේ.

1010.   සුළුවුව දිළිඳු කම                      -           යහපත් දනවතුන්ගේ
            වැසි නැතිවීම මෙන්                  -           පෙනේ පාඩුව දැනේ හැමටම.

102.  ලජ්ජාව (හිරිය)

1011.   පහත් වැඩ කෙරුමට                 -           පිළිකුල් ගතිය හිරියයි
            කුල කතුනගෙ හිරිය                  -           වෙනස් වෙයි විමසා බලනවිට.

1012.   ආහාරය ඇඳුම්                          -           ආදී වෙනත් හැම දේ
            හැම දෙනටම පොදු                -           හිරිය ඇති බව මිනිස් වෙසෙසයි.

1013.   ආහාරය නිසා                           -           ජීවිත රකිති ඇම දෙන
            උසස් බව ගැනුනේ                   -           උදක් හිරියම නිසා විය හැක.

1014.   හිරිය සාදුනට                            -           අබරණ නො වෙද හැමවිට
            ගුණය නැත්නම්                    -           ඔවුන් පැවතුම දුකක් නොමවෙද ?

1015.   අනුනට එන නිගා                      -           තමනට වන් දැයක් මෙන්
            සිතන සුදනන් වෙත                  -           සදා නො නැසී හිරිය නවතී.

1016.   හිරිය රැකගනු මිස                     -           දැනුමැති උගත් උතුමෝ
            රැඳි ගුණය නොතකා                 -           ලොවම අල්ලා ගන්ට නො සිතත්.

1017.   දිවි පැවතුම් පිණිස                     -           ඇත්තෝ හිරිය නො සිඳිත්
            හිරිය රැකගනු වස්                     -           දිවිය තොර කර ගනිති සමහරු.

1018.   අනුන් කළ ලැජ්ජා                     -           සහගත කිරිය තමනුත්
            අනුමත කරයි නම්                     -           ඔවුන් සතු දම් හැර ගියා වේ.

1019.   ගති ගුණ නරක නම්                   -           පරපුර දැවෙන පරිදී
            හිරිය නැති දද දන                      -           වෙනින් යහගති ඇතත් වැනසේ.

1020.   හිරිය සිත නොමැතී                   -           දුදනගේ නිති පැවතුම
            ලී රූකඩ බබා                           -           බැඳුන ලනුවෙන් සෙලවීම වැනි.

103.  පවුල් රකින විදිය

1021.   පවුල පිළිබඳ හැම                     -           කටයුතු නො කඩ කළහොත්
            එයට වැඩි උත්තම                     -           උසස් බවකුත් නො මැතිවනු ඇත.

1022.   නැණෙන් සහ දිරියෙන්             -           ඇතිවෙන කිරිය ඔස්සේ
            තම පවුල පරපුර                       -           නැගී මැනවින් දියුණ පැමිණේ.

1023.   යහතින් තම පවුල                     -           රකී මැයි සිතන කෙනකුන්
            අබියසැ කර්මයා                       -           මඩිය තදකර ඉදිරිපත් වේ.

1024.   නො පමාව තරයේ                    -           දියුණුව පිණිස පවුලේ
            කරණ හැම කටයුතු                   -           ඉබේ පරිපූරණව සිදු වේ.

1025.   නිවැරදි දිවියකින්                      -           තම පවුල රැකගත් දන
            නෑ සියන් පරිදී                          -           තමා වටකර ගතිත් ලෝ දන.

1026.   හොඳ වීර බව වෙයි                   -           කෙනකුට නියම වයසෙදි
            ජනිත තම පවුලේ                     -           කරන පාලනය නිවැරදි ලෙස.

1027.   යුද පිටියෙහි නි බය                   -           රණසුර සෙබළකු මෙන්
            නෑ සියන් අතරත්                      -           රකින බලවතුනට බර වේ.

1028.   පවුල් රක්නනා ගිහි                   -           දනහට මෝසමක් නැත
            පුහු මානය අලස                       -           තාවයෙන් තම පවුල වැනසේ.

1029.   අඩු පාඩු පවුලේ                        -           සිඳලනු පිණිස වෙහෙසෙන
            සිරුර සුදනන් සතු                     -           දුකට බඳුනක් වේවි හැමදා.

1030.   දුක නමැති පොරවෙන්              -           පවුලේ මුල් සිඳෙන විට
            උපකාරය පිණිස                       -           යමෙක් නැත්නම් පවුල වැනසේ.

104.  ගොවිතැන

1031.   කවර රැකියක් කල                    -           ලොව නගුල පසු පස යෙයි
            එබැවින් වෙහෙසුන                 -           ලෙව්හි ගොවිතැන උතූම් රැකියයි.

1032.   ලොව නැමති සකෙහි                -           කඩ ඇණය වෙති ගොවියෝ
            ගොවිතැන නො කළ දන           -           සා දුකින් අත පාන්නෝ වෙති.

1033.   ගොවිතැනින් ජීවිත                    -           ගෙවන අය ජීවත් වෙත්
            හැම දන අනිකූත්                   -           අනුන් පසු පස යදින්නෝ වෙති.

1034.   ගොවිතැන සරු සාර                  -           තම නිරිඳු සේසත යට
            වෙනත් රජ දරුවන්                   -           ඇවිත් සිටි සැටි දකිති ගොවියෝ.

1035.   සී සා කන සොබා                     -           ඇත්තෝ කෑම නො යදිති
            ඉල්ලන දනන් හට                     -           නො සඟවා දෙති යමක් ඇත්නම්.

1036.   අලස වුව ගොවි යෝ                 -           සිත දුරුකරන ආසා
            තවුසනට තැන නැත                  -           සු පේශල සිල් පවා නො රැකේ.

1037.   සී සා සියුම් පස                         -           හොඳහැටි වියල වී නම්
            මිට කූදු පොහොර නැති             -           නමුත් හොඳ අස්වැන්න ගෙනදේ.

1038.   සී සෑමට වඩා                            -           යෙදුමත් පොහොර හොඳ වෙයි
            වල් නෙලුමෙන් දෙවනු             -           වතූර බැඳ රැකූමයි ඉතා හොඳ.

1039.   අයිතිකරු ගොවියා                    -           ගොවි පලට නො ගියේ නම්
            කිපුණු බිරියක් මෙන්                 -           නො සතූටෙන් අස්වනු අඩුව දේ.

1040.   නැතැයි යන අලස වූ                  -           යදි දන දුටුව මිහි කත
            සිනාසෙයි ඔහු හට                    -           සදා අත පාන බව දක්නා.

105. දුගීබව

1041.   අමිහිරි වන දෙයක්                    -           දුගී බව හැර වෙන නැත
            දුකට උපමාවට                         -           දෙයක් ලොව නැත දුගී බව මිස.

1042.   දුගී බව නමැති                          -           පාපෙන් වෙලුන දනහට
            මෙලොවත් එලොව දෙක          -           සැපක් නැත දුක විනා කවදත්.

1043.   කූල පරපුර සමග                      -           රූ සපුව දෙක එකවර
            දුගී බව නම් වූ                           -           නැගෙන ආසා කමින් වැනසෙයි.

1044.   උසස් අය වෙත වුව                   -           පාපී දුගී තාවය
            තූඩු දෙන නිගාවට                     -           කතාවන් උපදවන වරදකි.

1045.   දුගී බව නම්වූ                            -           සා කම් කටුල්ලට
            බලවත් නොයෙක් දුක්               -           එකතූවෙත් මැ යි නිරායාසෙන්.

1046.   පැහැදිලි හොඳ අරුත්                -           ඇති සැටි දැනී කීවත්
            දුගියන්ගේ වදන්                       -           වැරදි ලෙස පිළිගනිත් ලෝ දන.

1047.   එකඟ නැති දහමට                    -           දුගී බව කෙබඳුද ලොව
            බිහිකළ මව පවා                       -           ඉවත බලමින් කෙරේ පිළිකූල්.

1048    ඊයේ වූ පමණ                           -           කරදර ගැහැට හිරිහැර
            අදත් දුක් දේවි                         -           දුගී බව වූ නපුරු සපැමිණ.

1049.   නිදත හැක ගින්නෙහි                -           නමුදු කිසිම විදියක
            දුගී් බව ගින්නේ                      -           නිදන්නට හැකි කමක් නොමැතියි.

1050.   කන්නට කෑම නැති                   -           අය මුළුමනින් ආසා
            දුරු නොකිරීම ඇයි                    -           ලුණුත් කාඩිත් නසන යමයා.

106. හිඟමන

1051.   සුදුස්සන් දුටු තැන                     -           සිගමන් යැදිය යුතු වේ
            සැඟවීම ඔවුනට                                    -           විනා තමහට නිගා නො වේ.

1052.   දුක නැතිව ඉල්ලූ                       -           දැය ලැබේ නම් සිඟමන
            ඉල්ලන යදි දනට                      -           මෙලොව හැර සැපක් නැත වෙන.

1053.   නො සඟවන ගුණයත්               -           දීමෙහි ඇති යුතුකමත්
            දත්තවුන් අබියස                       -           සිඟීමත් ලස්සණය ගෙණ දෙයි.

1054.   සිහිනෙන් පමණවත්                  -           සඟවාලීම හුරු නැති
            සුදනන්ගෙන් සිඟා                    -           යැදුම දීමක් හා සමානයි.

1055.   නො සඟවන සත් දන                -           ලොව ඇති නිසා විය යුතු
            ගෙ දොරට සිඟා ගොස්             -           නො ඉල්ලා බලා ගෙන සිටුනේ.

1056.   ගති ඇති නො සඟවන               -           සුදනන් දුටුව කෙණෙහී
            සිඟන දන සිත දුක්                     -           මුළුමණින් එකවරම නැති වේ.

1057.   නින්දා අපහාස                          -           නො කරම දුටුව දෙන දන
            සිඟන දුක නැති වී                     -           සොම්නසින් හද ඉපිල යාවි.

1058.   නො මැති සඳ ලෙව්හී                -           යදි දන සිඟා වඩනා
            ලො වැසි හැම දෙනා                 -           තැනුව රූකඩ පරිදි හැසිරෙත්.

1059.   දන් දීමට කැමති                        -           දන් දෙන ඇත්තවුන්හට
            සිඟන දන නැති නම්                  -           කෙසේ යස ඉසුරු ඇති වේවි ?

1060.   යදි දන කිසි විටෙක                   -           කෝපය නො ගත යුතු වෙයි
            තම දිළිඳුතාවය                         -           සැබෑ නිදසුනි එබඳු ගුණයට.

107.  හිඟමනට බිය

1061.   නො සඟවා දන් දෙන                -           කුඵණෙන් හෙබියවුන්ගෙන්
            වුව සිඟමන නො ගනු               -           කෝටියකටත් වඩා අනගියි.

1062.   ආහාර හිඟ වී                            -           සිඟා කෑමෙන් ජීවිත
            ගෙවනට වුනා නම්                    -           ලෝක පාලකයා නැසේවා.

1063.   කම් කටුලු කරදර                      -           සිගීමෙන් නැති කර මැයි
            යන සිතුවිලි පමණ                    -           වෙනත් සිතුවිලි නො මැත තදබව.

1064.   දිළිඳු වූ විටදිත්                           -           සිගමන් කෑම අකමැති
            ගතියත් උතුම් වූ                                    -           මේ මහා ලොවටත් විසාලයි.

1065.   දිරිය ගෙන සැපයුන                  -           ජලයෙන් පිසූ කැඳ වුව
            සිඟා ලද කෑමට                         -           වඩා අනගි යි එය යහපති.

1066.   කිරි දෙනකට වතුර                    -           යැදුමත් නීච කම මෙන්
            කෑමට හිත කැමති                     -           දැයට යැදුමන් නිචකම මැ යි.

1067.   සඟවන දද දනන්                       -           ඇසුරෙන් නො සිගනා ලෙස
            සිඟා යන ඇමගෙන්                  -           යදිමි ලෝ වැඩ පිණිස ඇමට .

1068.   පරිස්සම් ඔරුව                      -           සිඟමැ යි සනිටුහන් වූ
            සැඟවුම් ගල් තලේ                   -           හැපී සුණු විසුණු වී වැන සේ.

1069.   සිඟුමට සිතන සිත                     -           එම අනුහසින් උණු වේ.
            සැඟවීමට සිතන                        -           කල්හි උණු වූ සිතත් වැන සේ.

1070.   සඟවන්නවුන් පණ                    -           කො තැනක සැඟවෙනව දෝ
            නැත යන බස අසන                   -           යදියන්ගෙ පණ යනව වාගේ.     

108.  අධමතාවය

1071    හැඩයෙන් සමානයි                   -           මිනිසුනටමත් කයවරු
            නීචවූ ඔවුනට                            -           සම කරත හැකි කෙනෙක් දැක නැත.

1072    යුතුකම් දැන උගත්                    -           අයටත් වඩා යහපති
            යුතුකම් නොදන්නා                   -           නීචයෝ සිත දුකක් නැත්තෙන්.

1073    නීචයෝ තැනකදී                      -           දෙවියන් අබි බැවූයේ
            හිත කැමති හැම දැය                 -           නිතර කර හැසිරෙන නිසාවෙනි.

1074    දුබලයන් දුටු තැන                     -           සැඩ පරුෂ ගති පෙන්වා
            සාඩම්බර ලෙසට                      -           උසස් කර්ම පළ කෙරෙති කයවරු.

1075    කයවරු දඩුවමට                       -           බියකම නිසයි සංවර
            නැතොත් රුචිවූ දැය                  -           ලැබුමටත් පෙන්වතී සංවර.

1076    අසන ලද රහසක්                      -           පිට කරණට සමත් වෙති
            නිසා කයවරු                        -           ගහන බෙර වැනි වේය නිතරම.

1077    කම්මුල් පහර දී                         -           රිදවන අයට මිස වෙන
            කෙනෙකුට නොපෙන්වති         -           කෑම කෑ අත පවා කයවරු.

1078    උතුමන්ගෙන් පලක්                  -           ලැබුමට කීම සෑහෙයි
            කයවරුන් මිරිකුව                     -           ලබත හැක පල උක්දඩුව මෙන්.

1079    අනුන් සතු කෑමෙත්                   -           ඇඳුමෙත් කැලැල් සෙවුමට
            යුහුසුලු වෙති උදක්                    -           නීචයෝ තම නීච ගුණයෙන්.

1080    කයවරුනට කෙසේ                   -           කවරක් කරත හැකි වෙ ?
            විපතක් පැමිණී කල                   -           තමා වුව විකුණා ගනීවි

No comments:

Post a Comment