Friday, 1 June 2007

Marathi: कवी तिरुवल्लुवरThirukkural in Marathi
कवी तिरुवल्लुवर: कुरल
तीन पुरुषार्थ

अनुवाद : साने गुरुजि

Publisher:
काँन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे
 =============================================================

भग पहिला: धर्म

1.  प्रभुस्तुती
6. सद्गुणी भार्येचे सुख
2. पर्जन्यस्तुती
7. संतती
3. निःसंगाचा मोठेपणा
8. प्रेम
4. सदाचार-माहात्मा
9. अतिथि-सत्कार
5. कौटुंबिक जीवन
10. खुपणारि वाणि

11. कृतज्ञता
16. क्षमा
12. न्यायीपणा
17. निर्मत्सरता
13. संयम
18. निर्लोभता
14. शुद्ध वर्तन
19. निंदा करू नको
15. परस्त्रीकडे
20. पोकळ बडबड नको

21. असत्यकर्माची भीती
26. मांसाशन नको
22. सेवा, परकार्यतत्परता
27. तप
23. भूतदया
28. दंभ
24. यश
29. कपटराहित्य
25. दया
30. सत्य

31. क्रोधराहित्य
35. त्याग
32. अहिंसा (अपाय नकरणे)
36. सत्याचा साक्षात्कार
33.  अहिंसा ( मरणे)
37. वासनाक्षय
34. संसाराची असारता
38. नियती (दैव)

भाग दुसरा: अर्थ
39. राजाचे गुण
45. सज्जनांची मैत्री
40. विद्या
46. नीच संगत नको
41. शिकण्याच्या बाबतीत काळजी घेणे
47. करण्यापूर्वी विचार
42. शहान्यांची शिकवण ऐकणे
48. सामर्थ्याचा अंदाज
43. समजून घेणे
49. योग्य संधी ओळखणे
44. दोषांचे निर्मूलन कर
50. स्थानपरीक्षा


51. ज्यांच्यावर विश्वास टाकायचा त्यांची परिक्षा
56. छळ
52. परीक्षा घेऊन कामावर नेमणे
57. दुःखावह गोष्टीं-पासून दूर राहणे
53. आप्तेष्टांना संतुष् ठेव
58. विवेक
54. अखंड  सावधाबता
59. हेरखाते
55. न्यायी राज्य
60. उत्साह

61. आलस्य
66. कर्माचे पावित्र्य
62. पुरुषार्थशाली उद्योग
67. निश्चयी संकल्पशक्ती
63. दुर्दैव आले तरी धीर सोडणे
68. कामॆ नीट करणे
64. मंत्री
69. दूत (वकील)
65. वक्तृत्व
70. राजासमॊर कस वागावे

71. तोंडावरून परीक्षा
76. द्र्व्य मिळविणे
72. श्रोत्यांची वृत्ती ओळखणे
77. सैन्य
73. सभेतील आत्मविश्वास
78. आत्मनिरपेक्ष योद्धा
74. देश
79. मैत्री
75. दुर्ग, किल्केलोट
80. मैत्रीसाठी योग्यायोग्य परीक्षा

81. जीवश् कंठश्
86. विरोधी वृत्ती
82. अपायकारक मैत्री
87. शत्रूची लक्षणे
83. खोटी मैत्री
88. उगीच शत्रू निर्माण करणे
84. मूर्खपणा
89. घरभेदे
85. अहंकारी मूर्खपणा
90. बलवंतांचा राग

91. बाईलवेडे
96. सत्कुल
92. वारांगना
97. स्व-मान
93. सुरापान
98. मोठेपणा
94. द्यूत
99. पात्रता
95. औषधे
100. सभ्यता

101. संपत्तीचा उपयोग करणे
105. दारिद्रच
102. लज्जेची जाणीव
106. भिक्षा मागणे
103. कुटुंबाला कळा चढवा
107. भीक मागणे नको
104. कृषी, शॆती
108. अधःपतित जीवन

भाग तिसरा: काम
109.  सुंदरीने हृदसास केलेली जखम
115. किंवदन्ती
110.  बाह्म लक्षणांनी हृदय ओळखणे
116. प्रेमपावित्र्य
111. एकत
117. विरहशोक; झुरून जाणे
112. तिच्या सौंदर्याची स्तुती
118. उत्कठेने वाट पाडून दोळे निस्तेज हॊणे
113. प्रेमाची महती
119. विरही प्रेमामुळे आलेली पांडुरता
114.
120. पतीला एकरूपता वाटत नाही म्हणून हृदयवेदना

121. दूर असलेल्या प्रियेसाठी सुस्कारे
128. अप्रकट विचार समजणे
122. स्नप्नस्थितीची स्तुती
129. मीलनोत्कंठा
123. तिन्हीसांजा जाल्यावार सुस्कारे
130. हृदयाची कानउघाडणी
124. सुंदर शरीराची कृशता
131. प्रेमकलह
125. हृदयाला उद्देशून
132. प्रेमकलहातील सूक्ष्मता
126. मनाचा तोल नि संयम ढासळण्याची भीती
133. प्रेमकलहातील गोडी
127. प्रेमी जीवांची भेटग्यासाठी ओढ============================================= 

No comments:

Post a Comment