Tuesday, 1 May 2007

अद्याय 21-30

Thirukkural in Konkani
तिरुकुरल  -  कोंकणी भाषा 
पुस्तक एक:र्माचेरि

द्या २१. पापचे भय


201
चांग मनुष्य भित्तले पापाचे गौरव ते,
दुराचारकांक ना भयभीति भितेरच्यान्तु ते

202
उज्जापसि अदिक, वायिट काम भय दिता
वायिट काम पूर्वेक थकून, वायट पोषण करता

203
विज्ञानाचे ऊंचस्थ असा करचे ते
ना वायिट तांका कोण दुष्टता करता ते

204
उडगासाचे भ्रंशु तरि जले जल्यारियि, दुसराले पतनाक लक्ष्य दीवनकाति
तुगेले स्वयं नाशु, सद्गुणाचि शक्ति अवकाशु पवताति

205
कर नका तुजे आवश्य एक कारण वायिट प्रवृतीक जाव्न,
तुजे पापं करतले तुका अदिक दुर्बळ अनिकयि म्हण्चे तशेच जाव्न

206
सोडूक दुराचार दुसरानि केलेले ते
दुसराक, दुराचार तूवे परित्यज करचे ते

207
प्रति एक शत्रु थकून, असा थयि एक मोचन अतंयि एक;
जल्यारि पापाचे अमर्ष अनुगमन करतले अनी कडचे जीवाक

208
सूण्या सव्ळया मण्कि ताजि पव्लं खयतरि तो वत्ता,
पाप कृत्याचेरि, नाशवर्धित जत्ता

209
तरि तू स्नेहु कर्ता तुजेरि, जाग्रता जव्चे,
नातरि जल्यारि तुवे किंचित सान वायिटाचे भाग गेच्वे

210
नाशाथकून, तो असा मुक्त जलोलो जाव्नु
तरि तो कर्ता अनुष्टान संप्रदाय न्यायपर जाव्नु

द्या २२ . उदारता


211
कर्तव्य मगून गेता ना पुनरागमनाक; हेतुजाव्नु पव्साक
कसले प्रत्युत्तर दिव्चे दानाक दित्ता ये आधिपत्य मनुष्याक ?

212
सर्व धनयि संपादन केलेले दीर्घ प्रयत् कोर्नु उचित जाव्नु,
असा ते प्रदान करचाक युग्य असचे परोपकारीक योग्य जाव्नु

213
ना अधिक चांग परोपकारापसि, अंका कळचे जाव्नु,
सात लोका मधे अथवा हंगा सकल जाव्नु

214
तो सजीव असा, कोण जाण योग्य जाव्नु अनुकंपा असचे,
बाकि ते, मेलेले मनुष्यामधे दिकताति स्थान तांचे

215
धन ते दानशिल मनुष्यांगेले कोण असा प्रज्ञापवन्त सत्याक,
तळिये मण्कि, केन्ना भरिलेलि जत्ता, ग्रामाक ते आवश्य पडता वितरण करच्चाक

216
उदार ह्रदयं ते धन संपादन करचे,
फलप्रदजाव्न असिले रुकामण्कि अंगनान्तु एक ग्रामाचे

217
एक अभिजात्य ह्रदय उक्ते हाथान कोरन;
असा एक रुका मण्कि ते फल दिव्चे एक उपशमन करचे लेपन

218
तागेले आवश्या वेळारि तरि जल्यारीयि ते दकेयतायि,
तांगेले अनुकंपा, कोण तांगेले कर्तव्य जाण जत्तायि

219
उदार मनुष्य असा दुःखित आवश्या वेळारि,
केन्ना तका जयना करुका एक उदार प्रवृतिरि

220
परोपकारा थकून जव्चे नाश असा मोलाचो जाव्न,
खयि या भूमीरि स्वयं एकल्याक विकचे जाव्न

द्या २३. दान


221
खरे दान आवश्य असिले मनिष्याक वितरण करचे;
सर्वै इतर असा प्रतिफलाक जाव्नु करचे


222
स्वर्गावयिरि नयन कर्ता जल्यारीयि, मगूचे पीडित असा;
तरि स्वर्ग करता निषेद, दिवचे सदा धार्मिक असा


223
'मका कायिचिना', महाकुल जात दीनाति अंगीकार,
जल्यारि केन्नायि दित्ता योग्य जाव्नु असिले एक अवसर


224
भिकाराले रोधन ना संतोष दिव्चे,
त्या मरेन मुख ताजे प्रकाशित जत्ता उज्ज्वल जाव्नु संतोषयुक्ताचे


225
महान असा ते कोण भुकेचे यातनेन कडता उपजीवन;
जल्यारि व्होडल महान असा ते कोण मोचन दित्ता भुकेचे यातने थकून


226
धनाडच, कोण दरिद्र जनागेले नाशाचे भुकेक उपशमन कर्ता,
तांगेले धनाचे चांग धनविनियोगाक सुरक्षित कर्ता


227
भुकेची पीडा, तो केन्नायि ना अनुभव पव्ता,
कोण दुसरा सहित दिस दीस ताजे आहार भागु गेता


228
दानाचे संतोष ताका कळना असा,
कोण रहस्य जाव्नु संपादन करचे तांगेले धन अनी ते नष् पव्चे तशि असा


229
ते असा निकृष् भीकमगूचापसि संग्रह करचे तांगेले धन,
अनी भक्षण करता सर्वै एकलाचि चोरायेन


230
असा ते दुःखाचे मोरूक, जल्यारि ते असा निकृष् जीवन्त रबचाक,
तका कोण दिकता कायिना दिव्चाक

द्या २४. विख्याति


231
दिव्चे दरिद्रयांक अनी प्रशंसा घेव्चे,
ना व्होडले लाभजनक, अम्का मेळोव्चे

232
कीर्ति कोणाली तांगेली, शरणार्थिकांक दिव्चे
सर्वै उलोव्प्याले उत्तरान्तु असा रबचे

233
कीर्ति मात्र केन्नायि रबतलीचि,
सर्वै इतर भूमिरि अति शीघ्र मरण पव्तलेचि

234
तरि या भूमिरि तू असा कीर्ति संपादन करचे,
देव, दुसरे ऋषिंयो ना मुकुट धारण करचे

235
नष् असा ती कीर्ति अनी मरण ते असा आनंद लभ्य जाव्यात
कायि ना जल्यारि विज्ञानाचे ते मेळचे जाव्यात

236
तरि जन्मलो, जा जन्माक कीर्तिक, मागीरचाक,
नयि जन्माक येव्चे असा उत्तम कायि एक वेळाक

237
ते आक्षेप करनाति तंकाचि जाव्नु, तरि कीर्ति विहीन ते असा;
तेन्ना कित्याक जाव्का ते, तागेले निन्दकांक आक्षेप करचे असा?

238
तरि तू जत्ता हरवूचे एक नाव संपादन करूक,
तेन्ना तू मेळेयि इतर जनागेले अपवादाक

239
दोषहीन फळ भूमिवेले ऊणे जत्ताचि अस्तले,
तरि ती वहन कर्ता मनुष्याक कीर्तिहीन असिले

240
ते रबताति, कोण रबता एक अपवाद नत्तिले;
ते नाति, रबता कोण एक नाव नत्तिले

द्या २५ दया


241
सर्वै धनादवोर्नु उत्तम धन असा दयाशीलता;
लौकिक धन, नीच जाव्नु असिले तेवेयि धनी असता


242
चांग मार्ग सोदूचे अनी दयाशीलता मुकारसूचे,
असा ते तुजे सहायक अनेक सिद्धान्त मेळनु असूचे


243
कोणाले ह्रदय प्रीतीन ज्वलित जाव्नु भरलेले असा,
वायट कळकि लोकान्तु वचे ना असा


244
कोण स्नेहु दकैता दुसरांक अनी असा दया वडोव्चे,
ना तांका भय वायिट भवितव्यताचे


245
अति बृहत, वार्यान प्रहरित भूमि, ये सत्य कर्ता प्रख्यापना,
कोण असा दया ह्रदयाचे, यातनेक केन्नायि अवकाश येना


246
अनुकंपाचे धन कोण विसरता, ते करतले
वायिट प्रवृत्ति, अनुकंपा अतीव नत्तिले


247
असा यो लोक नयि तंका असचे आवश्य जाव्नु;
उपरान्ते असा नयि निर्दयांक निश्चित जाव्नु


248
कोण पव्ता नष् तांगेले धन लभ्य जाव्यात तांगेले धन पुनर;
कोण नष् पव्ता अनुकंपा, तांगेली दया जायिसिना लभ्य जव्चि पुनर


249
बुद्धि नत्तिले मूढा मण्कि, अंतिम जाव्नु असचे सत्य पळेयता
असा दयनत्तिलो मनुष्य कोण दान गृहण करता


250
करि आलोचना कशि तू रबिलो तेन्ना शक्तिना पूर्वेक,
केत्रा अतं तू अभिमुख करता दुर्बळ मनुष्याक

द्या २६ मांसाहाराथकून परिवृज


251
अन्नदान करचाक तागेले मांस, कोण माम्स भक्षण कर्ता,
कसले करुणायुक्त औदार्य, तसले मनुष्य अनुमान कर्ता?


252
हाथसोण खरचु करचे, ना व्होडले भाग्योदय मेळचाक,
मांसाहारियो, ना दय मेळचाक


253
कशि मनुष्यांगेले ह्रदयां तीं कोण आयुद्ध कडता,
मांसाहारियांक ना दयालुक्त मनोज्ञता


254
नयि हिंसा करचे असा अनुकंपा; असा अन्यथा हिंसकरचे,
जल्यारि खव्चे मृतजलेलयाले मांस नयि केदनाचि विवेक असचे


255
सोणु रबचे, अनी तुजे जीव रकूचे;
खव्चे माम्स, अनी तू, असा नरकाक उद्धेश जाव्नु असचे


256
"मांस अमि खताति, जल्यारि दिंसि मारनका", असा ते संगचे;
जल्यारि कोण दिंसिमरतले तरि थयि कोणीय मोल दिव्चे


257
ते सोणु रबतलेचि, तरि तनी असा दिकूचे
ते माम्स असा जल्यारि एक घायु अशुधित्वाचे


258
दिव्य दृष्टि असिले, कोण अनुगमन कर्ता एक चूकिनत्तिले धर्मान
खवचेना शरीरं, जीव विमुक्त जले थकून


259
ना दिंसि मरचे अनी खवचे एक जीव असा अदिक बरं जाव्न
ससापसि हवन करचे करगले लोणियान जाव्न


260
कोण दिंसि मरचिना अनी मांस निराकरण कर्ता,
सर्वै जीव असिले वस्तु ताजे पादुकांचेरि याचन कर्ता

द्या २७ तपस


261
विकार नत्तिले ताजेरि, वेदना सहन करचे,
ते, खरे पश्चाताप असा मेळोव्चे


262
खरे पश्चाताप, तपस आचारण करचे,
निषप्रयोजन दुसरांक, तपस प्रमाणीकृत करचे


263
असा दुसरे विसोरचे तांगेले तपस करच्यान्तु
भोजन दिव्चे ऋषींक, प्राणधरक करच्यान्त?


264
दुःख शत्रूंक, मित्रांक, आहलाद असचे,
तरि तशि आशेल्यारि, असा शक्ति तपसाचे


265
तपसान दिल्या तंका कसले ते इच्छिताति,
मनुष्यांक कोण तांगेले तपस पालन करताति


266
कोण तपस करता, तांगेले कर्तव्य करताति,
इतर ते आशेच्या वटेन, अनुचरण करताति


267
उज्जान्तु, भंगर ते अधिक चांग प्रकाशित जता,
तपस्मनुष्याले जीव शुद्धि करता


268
तो कोण साधन करता खरे आत्माक नियन्त्रण केलेले
असा आरादन केलेले सर्वै जीवानि सजीव आसिले


269
तरि तपसाचि शक्ति, तो मेळेयता
मरणा उंच्च विजय तो लभ्य करता


270
दरिद्रि असा अनेक, कारण ते साधारण असा,
तपस ऐदेचि करताति, अनेकानि दुःख वर्जित असा

द्या २८  कापटय


271
कापटिकाले स्वभाव असा नीच जाव्नु
पांच गुणानि आवृत जलेले भूंत असा मंदस्मित जाव्नु


272
कसले असा प्रचोदन उच्छित कापटयान,
केन्ना मन सहनकर्ता विरक्ति थकून?  


273
एक दकोव्चि शक्ति केन्ना असा भय भितेरि गूड्जाव्न,
चरतली गायचे मण्कि एक व्याघ्राले चर्मान


274
ऋषींगेले कपटवेषान, कोण कर्ता वायिट प्रवर्तन,
एक निबिड रन्नान्तु प्राण्याक धरचे बल्यान्तु, बेडामण्कि गूडत्वान


275
'अमी केल्या त्याग', कोण संगता अनी पाप करता असा,
'
कसले केल्या असा अमी?' ते रडतायि दुःख थकून  भिरेरच्यान एक दिवसा


276
कोण ते जाणम्होण अभिनय करताति, जल्यारि सोडचेना मनान्तु,
वोडले दुरात्मक असा ते कठिन दिकचान्तु


277
"कुनरि" जंबूळ प्रकाशित जत्ता मण्कि, कोण दकोवप्करच्याक असा,
भयिरच्यान असा झगमगेचे, जल्यारि नाक काळे असा


278
अनेक करताति स्नान पवित्र उदकान्तु, विश्रुत जावनु
कर्ता प्रख्यापित, जल्यारि रबता लज्जेन जाव्नु


279
क्रूर शर असा समचि, मधुर वीणा असा बव्गून;
देखून करि निर्णय मनुष्य कशि तांगेले प्रवृतीन


280
ना आवश्य मत्ते मुंडन करचे अथवा दीग केश चूर्णकुंतल करचे,
तरि तू परित्यज कर्ता कसले लोक अधिक्षेप कर्ता तशि अनीतिचे

द्या २९ नत्तिले रबचे कापटय


281
कोण कर्ता अभिकांक्षित स्वर्गावेले मधुर संतोषाक जाव्न,
कोरका परिरक्षण ताजे मन अधम वंचना थकून


282
पापचे विचार करचेचि असा पाप; देखून नका विचार करचे
ते तुका कोर्यात जीवन कसले तू चोरायेन करचे


283
फटवणेन मेळचे लाभ दिकूक पुरो वर्धन जव्चे,
अनी वर्धन जव्चे तन्तु थकून, जत्ता दुःख वोळचे


284
स्नेहु तो फटवणेन लभ्यजलोलो,
वर्ता केन्नायि जाव्नु वेदना असिलो


285
कोण लिपून रबता दुसराले कवडारि, चोरायि करच्याक
ना विचारा अनुकंपेचो अथवा स्नेहाचो तका दिसचाक


286
कोणाक फटवणेचो स्नेह लभ्य जव्चे असा मार्गदर्शक,
नियमाचे पालन तंका जायना अनुसरण करचाक


287
काळे, फटवणेचे कपट प्रवृतीचो केदनाचि ना दिकचान्तु
तांन्तु ते कोण असा विज्ञान सीमेन्तु नियमाचे परिदीन्तु


288
एक धार्मिक ह्रदया मण्कि असा एक मधुर अनुभव योग्यता,
फटवणे जीवन ह्रदयान्तु ते असा शिकिले कपटता


289
कोण, फटवणेचि चिद्या पालन करत्ता,
तांगेले स्वयं प्रवृतीन जाव्नु नाश जत्ता


290
कोण अभ्यास कर्ता फटवण, देह तागेले नाश जल्यारीयि;
मुक्त ते असा फटवणकरच्यान्तु थकून, देव अभिनन्दन करतायि

द्या ३० सत्यस्थिति


291
तरि तू निंगूचे असा कसले सत्य ते असतले,
असा ते भाषण सर्वै अरिष्टा थकून विमुक्त असिले


292
तरि ते दित्ता शुद्ध, कसलेयि भर्सूनत्तिले चांग असूचे,
सत्य जाव्यात पुनः स्थापन फटवण कोर्नु असूचे


293
उलोव्नका फटी असितसि कसले तुजे असा ह्रदयाक कळचे जाव्नु,
तसलि दुषकृति लसेतली तजी ह्रदयाक अग्नितप् जाव्नु


294
तरि तो सजीव रबता सत्य जाव्नु ताजे अंतरगत मनान्तु,
तो रबता सजीव ह्रदयान्तु सर्वै मनुष्य वर्गान्तु


295
असा तो व्होडलो कोण उलेयता सत्य सर्वै ताजे मनान्तु मेळनु,
तागेल्या पसि कोण करता तपस अनी दान मेळनु


296
ना व्होडली कीर्ति तजेपसि फटवणे उत्तराथकून मुक्त असिले,
इतर सद्गुण येत्ता धरारि आयासु नत्तिले


297
तरि सत्य, अनी सत्य मात्र, तू उलोव्चे,
इतर सद्गुण प्रवृति ना तुका आवश्य सोदपाचे


298
भायरचि शुद्धि, उदाक प्रदान करतले;
भितरचि शुद्धि सत्याथकून प्रवहित जत्तले


299
सर्वै दीवे नयि दीवे, प्रज्ञावन्त मनुष्यांगेले दृष्टीन्तु;
सत्य असा एकूचि दीवो तेजवंत जाव्नु उजवाडान्तु


300
सर्वै चांग विषयान्तु असिले ते अमि शिकिले दर्वोनु श्रधेन,
कसलाकयि जाव्चिना सत्यालगी करचाक तुलन


No comments:

Post a Comment