Tuesday, 1 May 2007

अद्याय 01-10

Thirukkural in Konkani
तिरुकुरल  -  कोंकणी भाषा 
पुस्तक एक:र्माचेरि

द्या . देवाक स्तुति


1
कशि अक्षरमाला '' सहित आरंभित,
ते विश्व देवाक धोर्नु आरंभता

2
कसलो प्रयोजन असा शिकिले पांडित्यान,
तरि 'ज्ञानवन्तागेले' दिव्य पादुकांक ते करनाति आराधन ?

3
शाश्वत जीवित कोण दिकता तांका जाव्न,
अनुग्रहित पादुक एकलाले विकसित मनान

4
दुराचार तांका नयि असा कोण आकांक्षित जल्या
पादुकांचेरी एकलाले विद्वेषाक अनी आशेक अतीत्य असिल्या

5
कळकाची द्वंद क्रिया करना पीडन ते,
कोण मनुष्य देवाले स्तितिचेरि आनंद पव्तायि ते

6
शाश्वत जीवित कोणाले तांगेले पादविक्षेप जता,
पंचेन्द्रियांचि मार्ग देवाक मेळेयता

7
तरि 'अनुपमेयांगेले' चरण ते लभ्य करना,
ना असा रक्षा तन्तुथकून उत्कंठित वेदना

8
तरि तू सद्गुण समुद्राचे सिद्ध पुरुषाले चरण मेळयना
जनन समुद्रचे तडि तुका मेळचाक जायना

9
'अष् लक्षणयुक्त' देवाले खरे चरणाचेरी मस्तक ते भव्गूनत्तिले
जले पक्षाघात, असा सर्वै ते जीवाचे प्रवर्तन मरण पविले

10
पोव्तायि जननाचे समुद्रु कोण लभ्य करचे
लाजे चरण; ना दुसरर्यांक तडि मेलचे

द्या . पौसाक स्तुति


11
पडचो पाव्सु, लोकाक पोषण करचें तें,
असा अमृत त्या जीवाक रक्षण करचें तें

12
सर्व अन्न उत्पन्न जत्ता पाव्सान जाव्नु
तेंचि तें असा जव्चे अन्न पुनर जाव्नु

13
मेघ वंचना कर्ता, पव्साक धोर्नु रबोव्तु तरि,
तेन्ना, उपास चलता या विशाल राज्यां भितेरि

14
तरि मेघ तांचे जल चुकला उत्सुज्य करचाक,
कर्षकांगेले नागूरान भूयि जायना अनि केशोव्चाक

15
ते नाश कर्ता जव्चे प्रचलित, अनी प्रचलित, जलेलान,
पाव्सु वयरि हडता मनुष्याक बदलाक धनिक जाव्न

16
तरि, मेघा यकून, पाव्सु ना असा पडचे
पाचूवे तंणाक जयना उबारूक मस्थक तांचे

17
विशाल समुद्राचे द्रव्य आकारान्तु संकुचित जत्तलेचि,
तरि मेघ वयरि नियन्त्रण कर्ता तांचे प्रतिफलाचि

18
तरि स्वर्गु जत्ता निर्जल, देवानि अवकाश गेव्चे,
जायना, अर्चन अथवा प्रशंसाघोष करचे

19
तरि स्वर्ग, तांचे भांड लोप पव्ता भागुगेव्चाक ते,
सर्वै भिक्षदान अनी तपस् सोडून वत्तले ते

20
जावनु असा उदाक एक "अत्यावश्य" सर्वांक जावन,
जीविताचे स्वभावाक बरे पाव्सु पडचे असा आवश्य जाव्न

द्या . ऋषींगेले महत्व


21
सर्व आचारणाचे नियम प्रख्यापन केले,
कीर्ति ती तांगेली असा कोण लोक त्याग केलेले


22
कीर्ति ऋषींगेली, पुनर मेजूचे,
असा कठिन मेलेल्यापसि, मेजूचे


23
तांजेली महिमा प्रकाशित जत्ता, कोण कोळनु उभय मार्ग,
असा हंगा ग्रहणकेले न्यायपर दिव्चे ते मार्ग


24
ताजे इंन्द्रिय पांच, शक्ति नियन्त्रणयुक्त,
असा बीयाळ भूमीन्तु समस्थलारि स्वर्ग युक्त


25
इन्द्रु, स्वर्गाचोनाथु, रबता साक्षिभूत जाव्नु,
पांच जिकव्ल्याचेरि महत शौर्ययुक्त जाव्नु


26
ते महन्त मेळेयताति निपुण युक्त,
ल्हान मनुष्य असा अशक्त


27
स्वाद, प्रकाश, अपर्श, शब्द अनी गंध कोण जाणता,
ये बरेभाशेन, तका, लोक नम्र जाव्जु नमन करता


28
मनुष्यांगेली कीर्ति, ज्ञानान केळेल्या,
तागेले भाविकथनान्तुली उत्तरं दकेल्या


29
सद्गुणाचे गुड्चारि कोण रबत सुरक्षित जाव्न,
असा तागेले कोपाचे कष् सहन करचे जाव्न


30
सर्वै जीवजालाचेरि ते दयालु असा,
मनुष्य वर्गांगेले ऋषियो जाव्न कळता असा

द्या . सद्गुणाचि शक्ति


31
प्रशस्ति, धन, कसले अधिक जडोव्चे,
सद्गुणावटेन एक मनुष्याक जाव्यात मेळोव्चे

32
ना व्होडले जोडोवप्सदाचारापसि
नाचि व्होडले नष्ट ताजे स्मृति लोपापसि

33
सद्गुणाचे मार्गान्तु, केत्राचि उद्यम कडताति
उतरान्तु अनी प्रवृतीन्तु, कत्राचि रबताति

34
जावो शुद्ध मनाभितेरि, ताजे सद्गुणाचे अवकाश गेव्चे;
इतर सर्वै असा केवल व्यर्थ प्रशंसाघोषक परचे

35
क्रोधु, असूया, काम अनी दुष्ट वचन
असा खरे सदाचार विमृक्त एकेका थकून

36
नका विलंब सद्गुणाचे कृत्य मरेन अंतिमेक
करि ते अतं; मरणान्तुअसतले ते सहायक

37
'किते सद्गुणाचे उपहार?' निंगुनका करी तुलन
पल्लकी आसनयुक्त घोडचरि बसपी अनी मनुष्य कोण करपी वहन

38
न्यूनता नाक्तिले केलेले चांग कर्म एकेक दिवसाक
प्रतिबिन्द जाव्नु असा भावीरि तानी घेव्चे जन्माक

39
किते प्रवहित जत्ता सद्गुणाथकून आनन्द भरित असा।
इतर सर्वै कीर्तिचे प्रकाशाक स्यूनता पाविले जाव्नु असा

40
धर्म असा किते ते करचेचि
अनी अधर्म असा किते ते एकल्यान परित्यज्करचेचि॥

द्या कुडुंब जीवित


41
तो असा खरे गृहनायक, कोण की
तीन इतर आश्रमाचे अतीव करताति की


42
त्याग केलेले, आवश्य आसिले अनी मेलेले तीन की इतले,
आश्रयान्तु असा सौजन्य सहाय मेळेचे एक गृहनायकाले


43
पूर्विक, देव, अतिथियो, बांधव, अपण, सर्वै येंचि
पंचगण आचरणा वटेन, गृहनायक आवश्य जाव्नु तृप् करचेचि


44
कोण भागु गेत्ता ताजो आहार, कोण सर्व अपराध परित्यज करता,
ताजे धार्मिक पद्धति, दीर्गजाव्नु बंदजाव्नत्तिले चलता


45
तरि स्नेह अनी सद्गुण एक गृहपरिवार जनाचेरि आधिपत्य दीव्नु असा
 
त्या जीवाक पूर्ण अनुग्रह अनी जिखप असा


46
तरि एक गृहनाथु धर्म मार्ग संरक्षण करता,
कसले फल दुसरे आश्रमाथकून तका लभ्य जता?


47
मुख्य तागेले कोण तो असा अद्यम कर्ता जाव्नु
कोण रबता प्रकृतीन्तुले गृहान्तरीक्षान्तु जाव्नु


48
सहाय दिव्चे ऋषींक, धार्मिक गृहपरिजनाक लभ्य जत्त तसि,
बारी व्होडले चांगपण सर्वै ऋषींगेले वेदनजनकापसि


49
गारहिक अवस्था असा धार्मिक सत्याचिति,
चांग इतर अवस्था, तरि निष्कलंक असूचिति


50
कोण कडता जीवन गृहस्थाश्रम अनुग्रहीत जाव्न,
स्वर्गावेले देवालगि मेळतले एक स्थान

द्या चांगपण एक सहधर्मिणीले


51
सत्यान असिलि बायिल असा ती स्त्रीधर्म प्रवर्तन करताति,
अनी धन दीर्घदृष्टीन खरचिताति


52
तरी बयलेली योग्यता जायि पडता बयिलेचेरि
जीवित, कशी तरि व्होडले, असा अतयि एक जीवित उपयोग शून्या चेरि


53
ना हिनता, खयि बायिल असा सद्गुणान श्रेष्टता
ना भाग्या, तरी तीणे, दकैल्या निवासगृहाचेरि अवज्ञता


54
ना व्होडले निधि निधान, लोक धारण करता
स्त्री ये परस कोण पातिवृत्य रखून गेता


55
अराधना नयि देवाक, तिजो नाथ मया-मोग करता,
तिजे आपोवणेन, पाव्सु धारेन पडता


56
बायिल ती, कोण तिजेनाव परिरक्षण करताति,
कोण चिंतिता घोवु अनी कुटुंब विश्रुति


57
कसलो प्रयोजन असा निरीक्षण अनी रक्षक
आदरित स्त्रीयेले सुरक्षित परिरक्षक


58
तरि बयिल वा घोवु सत्याक करतायि सेवा देवाक तागेले
तंका मेळता कीर्ति लोकान्तु देवागेले


59
ते सिंह समान चंकूक तिरस्कृतांगेले दृष्टीचेरि
कोणाली बायिलो चिंता करनाति सद्गुणाचे शक्तिचेरि


60
एक 'अनुग्रह' म्हणचे बायिल एक उत्कृष् आसचे
अनी भुरगि बाळ असा एक आभरण आसचे

द्या चेरडुवांगेलो संतोष


61
अनुग्रहान व्होडलो, ना थंगा कोणीय अंका कळचे
संतति तशि, कोण तागेले बुदवन्तकायि दकोव्चे


62
सात जन्माक, ना अनिष् समीप ते,
तरि अनुग्रहीत असा संतान सहित कलंग नत्तिले, प्रिय ते


63
'एकलाले धन असा संतान' ज्ञानवन्त संगता,
इत्यामळ्यारि, तागेले चांग प्रवृतीन, एकलाले भाग्य वडता


64
अमृतापसि गोडसे असा निसे प्रदर्शन केलेल्यान्तु
तान्तु तांगेले चरडुवांगेले हाथ असा खेळच्यान्तु


65
चेरडुवांगेले अपडप, मधुर सुखमय, प्रिय ते,
तांगेले उत्तरं, मधुर गान एकल्याले कन्नाक ते


66
वेणु अनी तंबूर असा मधुर ते संगता,
कोण अयिकिलेना तांगेले चेरडुवांगेले किटकिटाव्ची प्रसन्न्ता


67
दान एक महाशय दिता ताजे पुत्राक तें,
असा श्रेष्टपद शिकिले सज्जना मदें तें


68
आव्सु बापसूपसि अधिक जाव्नु सर्व मनुष्या भहुमूल्य वस्तु तिं
चेरडूवं कोण असा भारी बुदवन्तकायेचि तिं


69
एक व्हो‌‍डलो‌ ‍सन्तोषु तीं अनुभव पव्ता ताजे जन्मापसि,
तिजे पुत्र व्याख्यान केलेल्यान विज्ञानाचे मोलाचो तसि


70
उत्तरं ती, "कसले तपसान लभ्य जले तका तसलो एक पुत्रु" तो,
असा एक पुत्रयोग प्रतिपादन करचेचि तसलेचि तो

द्या स्नेह


71
असवे थेयि खीळि त्या स्नेहाक निवृत्त्करचि
कामुकाले दोळया थेंबे स्नेहप्रकट करतलेचि


72
सर्वै ते तांका, स्वकीय कर्ता स्नेह नत्तिले
स्नेह असचे ते असा अस्थीन्तु दुसराले


73
एक जीव मांस अनी अस्थि मेकनु संयुक्त जव्चे
असा ते स्नेहाचे फळ दृश्य जव्चे


74
स्नेहा थकून अनुरक्त वात्सल्य व्होळता,
तांतु थकून मित्रत्वाचे बंधन वडता


75
मधुमय आनन्द भूमिरि, अनी ग्रहण केलेले परम सुखाचे
अशि सांगिल्या असा, शान्तमय जीवितान्तुले फल स्नेहाचे


76
"स्नेह, अनुगमनकर्ता सद्गुणाक" मूढ ते संगताति;
तेवेयि सहायकरता मनुष्याक कोण वायट परित्याग करताति


77
कशि सूर्यप्रकाश तापेता अस्तिहीन पदार्थाक,
त्या मण्कि सद्गुण दहनकर्ता स्नेहहीन पदार्थांक


78
स्नेहहीन जीविताचो संतोष असा तशी
रुक मरुभूमिरि फल्लूचे बहुल तशी


79
कसले उपयोग असा देहाचे सवैभव जले निर्मित,
केन्ना स्नेहहीन ह्रदय असा मेलेले, विकृत?


80
स्नेह व्होळता जीवाचे अधिष्ठाना थकून भितेरिच्यान
अवशिष् असा हडांचे, जल्यारि आवृत जाब्नुअसा सल्लीच्यान

द्या आथित्य सत्कार


81
सर्वै परमसुख गराचे
असा अतिथि सत्काराचे


82
पिव्चे तरि असा जल्यारि मधुर अमृत दिसना समजाव्नु
केन्ना अतिथिंक वाडूकनत्तिले रबताति दृष्टिगोचर जाव्नु


83
कोण दिसदीस पालनकर्ता ताजे अतिथींक आदरपूर्वक
आसचिना आवश्य तजे भागाक


84
मन्दास्मित जाव्नु मुखाची, ऐश्वर्याचि देवी असा रबचाक,
ताजे गरान्तु कोण रक्षणकर्ता ताजे अतिथियांक


85
कोण प्रथम पक्वान्नाचे जेवण घलता ताजे अतिथिंक, त्या उपरान्ते तोवयि जेव्ता
तका कसले आवश्य थायि असा बीयों वोव्चाक?


86
अतिथियांक पालन केल्यानन्तर, तो कोण पळेयता अधिक जाव्नु
असा स्वागतकेले देवानी, रबता केन्नाचि अधिक जाव्नु


87
अतिथि सतकाराचे तुलनकरचे,
असा मोलाचे तांगेले अतिथींगेले उच्चत्वाचे


88
कोण पालनकर्ता नयि तांगेले अतिथियो, असा विलापित जाव्नु
"
अमि कष्ठकडले अनी रक्षणकेले, जल्यारि नष् जले सर्वै ते असिले अंगेले जाव्नु"


89
धन असून, करचे उपेक्षा अथितींक असा नीच ते,
असा एक मूढता मूर्खाचेरी दिकचे ते


90
'अनीचा' फूल मृदुल अनी कोमळ बव्ता केन्ना हुंगीलारि
तशि क्षीणितजत्ता अतिथि निरुत्साह स्वागत अभिमंत्रित केल्यारि

द्या १० दयाळपणान उलोवप्


91
मधुर वचन अभिरंजित स्नेहयुक्त, ते कर्ताति भाषण,
तशि कपटाथकून विमुक्त जलेले, सत्य कोन कर्ताति अन्वेषण


92
दान दिव्चे उदार मनस्तिति असिले प्रदान करताति
एक मधुरवचन मन्दस्मित असचे प्राध्यान दित्ताति


93
एक मन्दहासाचे किरण, एक सानुकंप दोळ अनी ह्रदय ते,
अनी मधुर वचन घडोव्न हडचे सद्गुणाचे भागु ते


94
ना दु:खाचे जायि केन्नायि पाव्चे,
कोण ते असा सर्वांक मधुर भाषणाचे


95
खरे विनय अनी दयाळयुक्त उत्तर मेळनु असिले,
तो असा एक रत्; अवशेषित ना शुद्धकेलेले


96
चंगपणा अन्बेषणावेळारि, मधुर उत्तरं प्रवहित जव्चे,
कर्ता नाश वयटपणाक अनी असा सद्गुण वडोव्चे


97
चांग करचे वेळारि, मधुर उत्तरं संगचाक,
प्राप् जत्ता सर्वै वटेन अनुग्रहाक


98
मधुर अनुकंपित उत्तरं, निकृष्टा थकून मुक्त असचे,
दित्ता आनंद उभय लोकान्तु पोळोव्चे


99
केन्ना तो संतोष पव्ता अयुकूचान्तु अनुकंपित भाषणाचे,
कशि ताणे प्रयोगकरचे कठोर उत्तरं ते उच्चनागाचे?


100
केन्ना मधुर उत्तरं असा विमुक्त, कर्कस उत्तर उलोव्चे,
कन्ना असून पिकप पविले फळ, ते पिकप्पाव्नत्तिले, अन्वेषण करचे


No comments:

Post a Comment